Kind

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een kind is, volgens het woordenboek van Van Dale:

 1. een mens in onvolwassen staat;
 2. een afstammeling

Het meervoud van de verkleinvorm is kindjeskindertjeskinderkens of kindekensKindjes is het meervoud 'kindje', de verkleinvorm van 'kind'. Kindertjes berust op het ouder meervoud 'kinder'. Het enkelvoud 'kindertje' komt niet voor.

In het Grieks van het Nieuwe Testament worden verschillende woorden voor 'kind' gebruikt: 

 • pais, παις (Stongnummer 3816) verwijst naar een kind van iedere leeftijd
 • pai'dion, παιδιον pai’dion (Strongnummer 3813), een verkleinwoord van 'pais', verwijst uitsluitend naar kleine kinderen. 
 • pai'darion, παιδαγωγος (Strongnummer 3808), verwijst naar een kind tot aan het eerste schooljaar
 • pai'diske, παιδισκη (Strongnummer 3814), een vrouwelijk woord, een verkleinwoord van 'pais', verwijst naar het eind van de kinderjaren en het begin van de jeugd
 • 'teknon, τεκνον (Stongnummer 5043) verwijst naar een kind als nakomeling, als afkomstig van ouders
 • tek'nion, τεκνιον (Stongnummer 5040), een verkleinwoord van 'teknon', verwijst naar een klein kind. 
 • hui'os, υιος (Stongnummer 5207) verwijst naar een zoon, maar soms in ruime zin van kinderen als nakomelingen, bijv. 'kinderen van Israël'. 

'Kinderen van Israël'. De kinderen van Israël (of kinderen Israëls) zijn alle afstammelingen van aartsvader Jacob, die ook Israël genoemd wordt.

Ontwikkeling in de moederschoot

De ontwikkeling van een kind in de moederschoot is wonderbaarlijk, een Goddelijk kunstwerk. De volgende video van Pro Vita toont er iets van:


Het Wonder van het leven. Video van Pro Vita (België). Bron: Youtube.com, upload 1 april 2009.

Geschenk

Gave. Kinderen zijn een gave van God. Onze oermoeder Eva beleed dat al:

Ge 4:1 En Adam bekende Heva, zijn huisvrouw, en zij werd zwanger, en baarde, Kaïn, en zeide: Ik heb een man van den HEERE verkregen! (SV)

Merk op dat ze haar zoon voor haar besef van God ontvangt, niet van Adam, die haar 'bekend' had. God had de zangmeester Heman 14 zonen en 3 dochters gegeven.

1Kr 25:4 Wat betreft Heman: de zonen van Heman waren Bukkia, Mattanja, Uzziël, Sebuël, Jerimoth, Hananja, Hanani, Eliatha, Giddalti, Romamti-Ezer, Josbekasa, Mallothi, Hothir en Mahazioth. 1Kr 25:5 Deze allen waren zonen van Heman, de ziener van de koning, met woorden van God om de hoorn op te heffen. God had Heman veertien zonen gegeven en drie dochters. (HSV)

Kort voor zijn dood zei koning David:

1Kr 28:5 En uit al mijn zonen (want de HEERE heeft mij veel zonen gegeven) heeft Hij mijn zoon Salomo uitgekozen om te zitten op de troon van het koningschap van de HEERE over Israël. (HSV)

Geschenk. Kinderen zijn een goede gaveeen geschenk van God aan de ouders. Jacob beschouwde zijn kinderen als een geschenk dat God hem in Zijn genade geschonken had.

Ge 33:4 Maar Ezau snelde hem tegemoet, omarmde hem, viel hem om de hals en kuste hem; en zij huilden. Ge 33:5 Toen sloeg hij zijn ogen op en zag de vrouwen en de kinderen. Hij vroeg: Wie heb je daar bij je? Jakob zei: Dat zijn de kinderen die God uw dienaar in Zijn genade geschonken heeft. (HSV)

Een of meer kinderen zijn een zegen, zoals in de Bijbel onder meer blijkt uit de vaderlijke zegen die Jacob zijn zoon Jozef schonk. Hij zei van Jozef:

Ge 49:25 ... den Almachtige, Die u zal zegenen, met zegeningen des hemels van boven, met zegeningen des afgronds, die daaronder ligt, met zegeningen der borsten en der baarmoeder! (SV)

Afhankelijk

Een kind is afhankelijk van zijn ouders. Ouders moeten tijd, geld en inspanning steken in de zorg, begeleiding en opvoeding van hun kinderen. Elk nieuw kind kost de Nederlandse moeder gemiddeld vier uur extra aan huishoudelijk werk[1].

Kindergeloof

Kinderen nemen onafhankelijk van hun opvoeding aan dat alles in de wereld gemaakt is met een doel[2]. Daarom zijn zij geneigd om in een redelijk Opperwezen te geloven. Aan zes- en zevenjarigen werd gevraagd waarom de eerste vogel er was. Ze antwoordden: "om mooie muziek te maken" en "om de wereld er leuker uit te laten zien". Een proef met 12 maanden oude kinderen toonde aan dat zij verrast werden door filmbeelden waarin een rollende bal een keurige stapel  maakt uit een wanordelijke hoop blokken.

Onderzoek wijst erop dat kinderen eerder geloven in schepping dan in toevallig ontstaan. Anthropologen hebben in sommige culturen bevonden dat kinderen in God geloven ook als ze geen religieuze opvoeding krijgen. De natuurlijke ontwikkeling van de menselijke geest neigt tot geloof aan een Schepper en aan ontwerp in de natuur. 

Ro 1:18 Want toorn van God wordt van de hemel geopenbaard over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid bezitten; Ro 1:19 omdat wat van God gekend kan worden, onder hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard Ro 1:20 -want van de schepping van de wereld af worden wat van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, uit zijn werken met inzicht doorzien-,opdat zij niet te verontschuldigen zijn, Ro 1:21 omdat zij, hoewel zij God kennen, Hem als God niet verheerlijkt of gedankt hebben, maar in hun overleggingen zijn zij tot dwaasheid vervallen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Ro 1:22 Bewerend wijzen te zijn, zijn zij dwaas geworden Ro 1:23 en hebben de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door iets dat lijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. (TELOS)

"... als in de kerk kinderen kinderlijke, spontane opmerkingen maken wordt er al gauw gelachen. Onze dominé vroeg een keer dat nooit meer te doen. Neem kinderen volkomen serieus, hoe ze de dingen ook formuleren. Hun geloof  en de manier waarop ze zich uitspreken is in de ogen van de grote Kindervriend  net zo kostbaar als  dat van de groten. 

Behandel kinderen als volwaardige gelovigen. Hun geloof kan echt zijn, hun schuldbesef ook en hun verlangen naar het volmaakte Koninkrijk van God ook. 

We moeten gewoon doen wat we kunnen om kinderen de enige, goede weg te wijzen. Behoedzaam en voorzichtig. Want kinderen zijn zo kwetsbaar. Laten we nooit tussen hen en het Koninkrijk  in gaan staan.

Ik heb jaren gewerkt als godsdienstleraar. Mijn voornaamste angst was dat ik kinderen in de weg zou staan in de groei van hun geloof.  Dat ik barriéries zou opwerpen. Ik bad steeds om daarvoor bewaard te blijven. Weet u  wie geweldig veel oog had voor kinderen en hen rechtstreeks wist te bereiken. Dat was Spurgeon. De prins der predikers in Londen in de 19e eeuw.  Van hem een paar uitspraken uit het boekje ,,Kinderen bij Jezus”.

,,Laten we oppassen dat we een jong en kinderlijk geloof niet onderschatten. Waarom zouden ouderen die tot bekering komen een oprechter geloof hebben dan kinderen?”. (5)

,,Laten we ook niet denken dat kinderen de grote waarheden van het Evangelie niet begrijpen”. (2)

,,Nee, we moeten zorgen dat de kinderen vroeg de Naam van Jezus kennen en weten dat God goed is”. (7)

,,…Hoe eenvoudiger we zijn, hoe ontvankelijker we zijn voor de genade van God”. (8)

,,Ook de kinderen moeten weten dat de zonde hun leven vernielt, tenzij de Here Jezus hen vergeeft”. (9)

,,Ik kan u verzekeren  dat kinderen een diep gevoel  van schuld tegenover God kunnen hebben, maar ook dat ze een diepe dankbaarheid kunnen hebben tegenover God als ze Zijn weg van verlossing kennen”. (10) 

,,Jezus zegt tot zijn discipelen dat het evangelie een koninkrijk sticht. En hebt u wel eens gehoord van een rijk zonder kinderen?”. (11)

,,Als u de kinderen op eenvoudige wijze de leer van de verzoening leert, zult u er zelf door gesterkt worden”. (18)

,,Als ze (de kinderen) de liefde VAN  Christus kennen, zullen ze de liefde VOOR Christus leren .Als we niet alles van de hemel verwachten en daarom vragen, heeft ons werk geen zin”.(22).

Uit: Kees van Baardewijk, Neem kindergeloof serieus, artikel uit 2010[3].

 

'Kinderen', 'kindertjes'

De Heer Jezus heeft zijn leerlingen aangesproken met 'kinderen' (in het Grieks van het Nieuwe Testament een meervoud van 'teknon') en 'kindertjes' (in het Grieks een meervoud van 'teknion', een verkleinwoord van 'teknon'). Vergelijk in het Duits: Kinder en Kindlein

De eerste keer dat de Heer zijn discipelen met 'kinderen' aanspreekt, vinden wij in Marcus 10:24:

Mr 10:24 De discipelen nu stonden verbaasd over zijn woorden. Jezus echter antwoordde opnieuw en zei tot hen: Kinderen, hoe moeilijk is het voor hen die op vermogen vertrouwen, het koninkrijk van God binnen te gaan. (TELOS)

In dit vers komt het meervoud van het Griekse woord 'teknon' voor.  In zijn laatste nacht op aarde spreekt Hij zijn leerlingen aan met 'kindertjes', 'kinderkens'; 

Joh 13:33 Kinderkens, nog een korte tijd ben Ik bij u; gij zult Mij zoeken en, gelijk Ik de Joden gezegd heb: Waar Ik heenga, kunt gij niet komen, zo spreek Ik thans ook tot u. (NBG51)

In dit vers komt het meervoud van 'teknion' voor, een verkleinwoord van 'teknon'. De verkleinvorm "kinderkens" is een aanspraak, die - zover ons is meegedeeld in het Nieuwe Testament - uit de mond van Jezus nog niet is gehoord. Het is hier een blijk van tedere, overvloeiende liefde, die Zijn hart nu bij het naderend afscheid beweegt.  Het is Hem gegaan, zoals het een vader of een moeder bij het afscheid gaat, hetzij met het oog op een lang afwezig zijn, hetzij bij het scheiden van deze wereld: het hart opent zich in de innigste liefde, als het scheiden nabij is. Wij zien ook hoe kostbaar Hem deze ogenblikken zijn[4].  Na zijn opstanding uit de doden spreekt de Heer zijn leerlingen aan met 'kinderkens', 'kindertjes'. 

Joh 21:5 Jezus dan zeide tot hen: Kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden Hem: Neen. (SV)

In dit vers komt het meervoud van het Griekse woord 'paidion' voor, een verkleinwoord van 'pais'. 'Paidion' verwijst uitsluitend naar kleine kinderen.  De apostel Paulus spreekt de Galatische christenen in zijn brief aan met 'kinderkens'. Hij was over hen opnieuw in geestelijke barensbood. 

Ga 4:19 Mijn kinderkens [meervoud van 'teknion'], die ik wederom arbeide te baren, totdat Christus een gestalte in u krijge. (SV)

Johannes gebruikt 'kinderkens' veel in zijn eerste brief. 

1Jo 2:1 Mijn kinderkens [meervoud van 'teknion'],  ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige; (SV)

1Jo 2:12 Ik schrijf u, kinderkens [meervoud van 'teknion'], want de zonden zijn u vergeven om Zijns Naams wil. (SV)

1Jo 2:18 Kinderkens  [meervoud van 'paidion'], het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, [zo] zijn ook nu vele antichristen geworden; waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is. (SV)

1Jo 3:7 Kinderkens [meervoud van 'teknion'], dat u niemand verleide. Die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is. (SV)

1Jo 3:18 Mijn kinderkens [meervoud van 'teknion'], laat ons niet liefhebben met den woorde, noch met de tong, maar met de daad en waarheid. (SV)

Hun engelen

Kinderen worden gediend door engelen. Het schijnt dat bepaalde engelen de taak hebben om de kinderen te dienen.

Mt 18:10 Let erop dat u niet een van deze kleinen veracht; want Ik zeg u, dat hun engelen in de hemelen altijd het aangezicht zien van mijn Vader die in de hemelen is. (...) Mt 18:14 Zo is het niet de wil bij uw Vader die in de hemelen is, dat een van deze kleinen verloren gaat. (TELOS)

Engelen zijn dienende geesten:

Heb 1:14 Zijn zij niet allen dienende geesten, die tot dienst uitgezonden worden ter wille van hen die de behoudenis zullen beërven? (TELOS)

Zegenbede

De Heer Jezus heeft kinderen gezegend die bij Hem werden gebracht (Matth. 19:13-15; Marc. 10:13-15).

Mt 19:13 Toen werden er kinderen bij Hem gebracht, opdat Hij hun de handen zou opleggen en bidden; de discipelen echter bestraften hen. Mt 19:14 Jezus echter zei: Laat de kinderen begaan en verhindert ze niet bij Mij te komen; want van de zodanigen is het koninkrijk der hemelen. Mt 19:15 En Hij legde hun de handen op en ging vandaar weg. (TELOS)

Muziekvideo: 'Zegen de kindren'

Lied 'Zegen de kind'ren'

Zegen de kind’ren, Heer,
neem ze in Uw armen.
Wilt U ze als maar weer,
met Uw liefde warmen.

Zegen de kind’ren, Heer
en bescherm hun leven.
Wilt U ze keer op keer,
Uw genade geven.

Zegen de kind’ren, Heer,
houd ze in U geborgen.
Nu nog zo broos en teer,
maak ze sterk voor morgen.


Zegen de kind'ren, Youtube.com, muziekvideo gepubliceerd door Nederland Zingt op 26 sept. 2017

Houding tegenover ouders

Kinderen hebben hun ouders te eren. Dat heeft God geboden. Het is een van de 'tien woorden'.

Ex 20:12 Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de HEERE uw God geeft. (SV)

Op het vloeken van zijn ouders stond in de Wet de doodstraf.

Ex 21:15 Wie zijn vader of zijn moeder slaat, moet zeker gedood worden. (HSV)

Farizeeën en Schriftgeleerden maakten dat gebod om de ouders te eren krachteloos door hun overlevering. De Heer Jezus zei dan ook:

Mt 15:3 ... Waarom overtreedt ook u het gebod van God ter wille van uw overlevering? Mt 15:4 Want God heeft gezegd: ‘Eer uw vader en moeder’ en: ‘Wie vader of moeder vloekt, moet de dood sterven’. Mt 15:5 Maar u zegt: ‘Wie tot zijn vader of moeder zegt: Het is een gave, wat u ook van mij ten nutte zou kunnen komen’, -die zal zijn vader of zijn moeder geenszins eren. Mt 15:6 En u hebt zo het woord van God krachteloos gemaakt ter wille van uw overlevering. (TELOS)

Over misdraging jegens ouders spreekt Spr. 19:26.

Spr 19:26 Wie zijn vader mishandelt, zijn moeder wegjaagt, is een zoon die beschaamd maakt en schandelijk handelt. (HSV)

Kind van God

Er zijn aardse vaders, omdat er een hemelse Vader is, die ons heeft geschapen en in die zin heeft voortgebracht.

Efe 3:14 ... de Vader van onze Heer Jezus Christus, Efe 3:15 naar Wie elke familie in hemelen en op aarde wordt genoemd, (TELOS)

Er zijn aardse kinderen, omdat er hemelse kinderen zijn, de engelen zijn kinderen/zonen van God (zie Engelen).

Recht op kindschap Gods. Mensen, zondaars, hebben door het geloof in de Heer Jezus het recht kinderen van God te worden.

Joh 1:12 Maar allen die Hem hebben aangenomen, hun gaf Hij het recht kinderen van God te worden, hun die in zijn naam geloven; Joh 1:13 die niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees, niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. (TELOS)

Uit Hem geboren. Een waar kind van God is door de werking van Zijn woord en Geest uit Hem geboren (Joh. 1:13).

Ro 9:8 dat is: niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend. (TELOS)

Geliefd kind. Uit liefde heeft God ons tot zijn kinderen gemaakt. Hij houdt van zijn kinderen.

1Jo 3:1 Ziet welk een liefde de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God genoemd zouden worden, en wij zijn het ook. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet heeft gekend.

Efe 4:32  Maar weest jegens elkaar goedertieren, welgezind, elkaar vergevend, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.  Efe 5:1 Weest dan navolgers van God, als geliefde kinderen,  Efe 5:2  en wandelt in liefde, zoals ook Christus ons heeft liefgehad en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offerande en een slachtoffer voor God tot een welriekende reuk. (Telos)

Bevestiging. De Geest Zelf getuigt, met de geest van de gelovige, dat hij of zij, die in Jezus gelooft, een kind van God is.

Ro 8:16 De Geest Zelf getuigt met onze geest, dat wij kinderen van God zijn. (TELOS)

Navolgers van God. Kinderen van God zijn geroepen hun Vader na te volgen.

Efe 4:32  Maar weest jegens elkaar goedertieren, welgezind, elkaar vergevend, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Efe 5:1 Weest dan navolgers van God, als geliefde kinderen,  Efe 5:2  en wandelt in liefde, zoals ook Christus ons heeft liefgehad en Zichzelf voor ons heeft overgegeven ... (Telos)

Col 3:12 Doet dan aan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden: innige ontferming, goedertierenheid, nederigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid, (Telos)

Flp 2:15 opdat u onberispelijk en rein bent, onbesproken kinderen van God temidden van een krom en verdraaid geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, (TELOS)

1Jo 3:10 Hierin zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel openbaar: ieder die de gerechtigheid niet doet, is niet uit God, en wie zijn broeder niet liefheeft. (TELOS)

1Jo 5:2 Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God liefhebben, wanneer wij God liefhebben en zijn geboden doen. (TELOS)

Miskend door de wereld. Wij worden door de wereld miskend.

1Jo 3:1 Ziet welk een liefde de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God genoemd zouden worden, en wij zijn het ook. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet heeft gekend. (TELOS)

Zalige toekomst. De toekomst van de kinderen God is heerlijk, zalig.

1Jo 3:2 Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Wij weten dat als Hij geopenbaard zal zijn, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. (TELOS)

Wij zullen onvergankelijkheid aandoen en met heerlijkheid worden bekleed.

Ro 8:21 in de hoop dat ook de schepping zelf zal worden vrijgemaakt van de slavernij van de vergankelijkheid tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. (TELOS)

Muziekvideo 'Een koninklijk kind'


Een koninklijk kind. Gepubliceerd op Youtube.com door NederlandZingt op 19 sept. 2017. Een gelovige is een koninklijk kind, omdat zijn Vader in de hemel de hoogste Koning is.

Meer informatie

 • Over het ongeboren kind in de eerste twee maanden na de bevruchting, zie artikel Embryo
 • Over het ongeboren kind in de 3e maand tot aan de geboorte, zie artikel Foetus

Voetnoten

 1. Aldus TNO Arbeid in het Trendrapport Arbeid 2002
 2. Aldus een senior onderzoeker van het Centrum voor Anthropologie en Geest (Centre for Anthropology and Mind) van de Universiteit van Oxford stelde in 2008, op grond van onderzoeksresultaten van de afgelopen tien jaren.  http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/religion/3512686/Children-are-born-believers-in-God-academic-claims.html
 3. Door de schrijver toegezonden aan Christipedia in 2010.