1 Kronieken

Uit Christipedia

Het Eerste boek der Kronieken of 1 Kronieken is het 13de boek in de Bijbel. Oorspronkelijk vormt het één geheel met 2 Kronieken, en is het het laatste boek in de Ketoebim, (de Geschriften), en daarmee het laatste boek van de Tenach. Het dient als terugblik op de hele Tenach, beginnend met Adam. Het beschrijft het koningschap van David en Salomo en het koninkrijk Juda tot op het moment dat de Perzische koning Kores (in 539 v. Chr.) de Joodse ballingen toestemming gaf terug te keren naar hun land.

Boodschap

De ark van het verbond weggehaald uit Kirjath-Jearim, 1 Kron. 13

Het boek Kronieken houdt zich van het begin tot het eind bezig met God de plaats toe te kennen die Hem toekomt te midden van zijn volk. Hoewel Hij vaak genegeerd wordt en hoewel men vaak ongehoorzaam is aan Hem, blijft Hij de soevereine God, "Gij heerst over al wat leeft!" De koningen van Israël mogen machtig zijn, boven die allen staat de hemelse Koning. Deze boodschap is tot op de dag van vandaag relevant.

Auteur, datering en naam

De schrijver is onbekend, de Joodse traditie neemt aan dat het de wetgeleerde Ezra was die het boek samenstelde, maar zekerheid hierover hebben we niet.

In ieder geval moeten de Kronieken geschreven zijn na 500 v. Chr. want in het geslachtsregister worden de kleinzonen van Zerubabel genoemd, die zelf ca. 520 v. Chr. leefde.

De Hebreeuwse naam van dit boek is: Dabari Hayammim wat kan worden vertaalt met "De Handelingen der Dagen". In de Griekse vertaling van het OT, de Septuagint, heeft het boek de titel: Paraleipomenon wat "de weggelaten dingen" betekent. Dit omdat hier gebeurtenissen eschreven worden die in de boeken Samuël en Koningen niet worden vermeld. De naam "Kronieken, Boek der Tijden" is afgeleid van wat de kerkvader Hieronymus schreef over dit boek: "Dit boek bevat de kronieken van de gehele gewijde geschiedenis."

De samensteller van het boek heeft gebruik gemaakt van verschillende bronnen, o.a. de boeken Samuël en Koningen.

Indeling

Omdat 1 en 2 Kronieken oorspronkelijk één boek waren, kan de globale indeling het beste weergegeven worden voor de gezamenlijke boeken. Men kan vier delen maken:

 • Deel 1: 1 Kron. 1:1-9:44 Geslachtsregisters.
 • Deel 2: 1 Kron. 10:1-29:30 Regeringsperiode van David.
 • Deel 3: 2 Kron. 1:1-9:31 Regeringsperiode van Salomo.
 • Deel 4: 2 Kron. 10:1-36:23 Regerinsgperioden van de koningen van Juda.

1 Kronieken laat zich als volgt indelen:

 • Hoofdstuk 1-9. Geslachtsregisters: een korte samenvatting van de geschiedenis vanaf Adam tot David.
 • Hoofdstuk 10. Saul: de regeringsperiode van Saul wordt overgeslagen, alleen zijn nederlaag en dood worden vermeld.
 • Hoofdstuk 11-22. David: David en zijn sterke mannen, David en de Ark, Davids voorspoed, Davids verlangen de tempel te mogen bouwen en Davids overwinningen.
 • Hoofdstuk 21-29 De tempel: voorbereidingen, verzamelen van materialen, organisatie structuur van de priesters, Levieten en ambtenaren en de troonsbestijging van Salomo.

Samenvatting

Voor een samenvatting van dit Bijbelboek per hoofdstuk, zie:

Opvallende zaken

 • Er zijn opmerkelijke overeenkomsten in stijl en taalgebruik tussen Kronieken en de boeken Ezra en Nehemia. Daarom wordt door veel theologen Ezra aangewezen als mogelijke auteur van het boek en moet het, als Ezra de schrijver is, grotendeels geschreven zijn gedurende de Babylonische ballingschap.
 • De boeken Samuël en Koningen beschrijven zowel de koninkrijken van Juda als van Israël, Kronieken behandelt uitsluitend de geschiedenis van het koninkrijk Juda.
 • De schrijver heeft zich veel meer bezig gehouden met de tempel, de tempeldienst en de religieuze situatie van vorst en volk, dan in Koningen.
 • Er wordt sterk nadruk gelegd op Gods bemoeienis met zijn volk. Enkele voorbeelden: 1 Kronieken 4:9+10; 5:20+22; 11:14; 12:18; 14:2, 11 en 15; 18:13, enz.
 • Gods rechtvaardigheid in zijn oordelen over zijn volk en de vijanden van dat volk, wordt sterk benadrukt. Bij voorbeeld: 1 Kronieken  5:25+26; 6:15; 9:1; 10:13+14; 15:2+13 en 21:19, enz.
 • In feite vormen de beide boeken Kronieken  een onafhankelijk werk, waarin de geschiedenis van Gods uitverkoren volk vanuit een heel nieuw oogpunt wordt belicht. Ook als dezelfde gebeurtenissen worden beschreven als in Koningen, worden ze verschillend benaderd. Terwijl Samuël en Koningen geschiedkundige feiten beschrijven, bevat Kronieken veel meer goddelijke woorden en gedachten over die feiten. In plaats van de feiten bezien vanuiit menselijk standpunt (Samuël en Koningen) wordt hier alles veel meer benaderd vanuit Goddelijk standpunt.
 • De geslachtsregisters in 1 Kron. 1-9 focussen zich voor een belangrijk deel op de lijn van de koningen (afstammelingen van Juda) en van de priesters (afstammelingen van Aäron).

Commentaar

Op de volgende pagina's van Christipedia worden passages of onderwerpen behandeld:

Ger de Koning, 1 Kronieken, Toegelicht & toegepast 13. Uitgeverij Daniel, 2012, 1e druk. Pagina's: 239. Nu lezen op kingcomments.com. Download pdf van oudesporen.nl. E-book ePub-formaat. E-book Mobi-formaat. Productinfo over de papieren versie.

Duits

Ger de Koning, 1. Chronika, Ausgelegt & Angewandt 13. Jetzt lesen auf kingcomments.com. Download pdf von oudesporen.nl. Seiten: 228. E-book ePub-format. E-book Mobi-format.

Engels

Ger de Koning, 1 Chronicles, Explained & Applied 13. Read now on kingcomments.com. Download pdf from oudesporen.nl. Pages: 214. E-book ePub Format. E-book Mobi Format.