1 Kronieken

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het Eerste boek der Kronieken of 1 Kronieken is een boek in de Bijbel. 1 en 2 Kronieken vormden oorspronkelijk één geheel, dat de periode behelst van het koningschap van David en Salomo en van het koninkrijk Juda tot op het moment dat de Perzische koning Kores (in 539 v. Chr.) de Joodse ballingen toestemming gaf terug te keren naar hun land.

Boodschap

De ark van het verbond weggehaald uit Kirjath-Jearim, 1 Kron. 13

Het boek Kronieken houdt zich van het begin tot het eind bezig met God de plaats toe te kennen die Hem toekomt te midden van zijn volk. Hoewel Hij vaak genegeerd wordt en hoewel men vaak ongehoorzaam is aan Hem, blijft Hij de soevereine God, "Gij heerst over al wat leeft!" De koningen van Israël mogen machtig zijn, boven die allen staat de hemelse Koning. Deze boodschap is tot op de dag van vandaag relevant.

Auteur, datering en naam

De schrijver is onbekend, de Joodse traditie neemt aan dat het de wetgeleerde Ezra was die het boek samenstelde, maar zekerheid hierover hebben we niet.

In ieder geval moeten de Kronieken geschreven zijn na 500 v. Chr. want in het geslachtsregister worden de kleinzonen van Zerubabel genoemd, die zelf ca. 520 v. Chr. leefde.

In de Griekse vertaling van het OT, de Septuaginta, heeft het boek de titel: "de weggelaten dingen." Dit omdat gebeurtenissen beschreven worden uit de tijd van Samuël en Koningen, die in deze boeken niet worden vermeld. De naam "Kronieken" is afgeleid van wat de kerkvader Hieronymus schreef over dit boek: "Dit boek bevat de kronieken van de gehele gewijde geschiedenis."

De samensteller van het boek heeft gebruik gemaakt van verschillende bronnen, o.a. de boeken Samuël en Koningen.

Historische achtergrond

Genesis t/m Koningen vormen (Ruth uitgezonderd) een min of meer doorlopende geschiedenis. Hoewel ze eenzelfde gedeelte van deze periode beschrijven staan 1 en 2 Kronieken  toch min of meer los van de rest.

Indeling

Omdat 1 en 2 Kronieken oorspronkelijk één boek waren, kan de globale indeling het beste weergegeven worden voor de gezamenlijke boeken. Men kan vier delen maken:

Deel 1: 1 Kron. 1:1-9:44 Geslachtsregisters.

Deel 2: 1 Kron. 10:1-29:30 Regeringsperiode van David.

Deel 3: 2 Kron. 1:1-9:31 Regeringsperiode van Salomo.

Deel 4: 2 Kron. 10:1-36:23 Regerinsgperioden van de koningen van Juda.

1 Kronieken laat zich als volgt indelen:

Hoofdstuk 1-9. Geslachtsregisters: een korte samenvatting van de geschiedenis vanaf Adam tot David.

Hoofdstuk 10. Saul: de regeringsperiode van Saul wordt overgeslagen, alleen zijn nederlaag en dood worden vermeld.

Hoofdstuk 11-22. David: David en zijn sterke mannen, David en de Ark, Davids voorspoed,Davids verlangen de tempel te mogen bouwen en Davids overwinningen.

Hoofdstuk 21-29 De tempel: voorbereidingen, verzamelen van materialen, organisatie structuur van de priesters, Levieten en ambtenaren en de troonsbestijging van Salomo.

Samenvatting

Voor een samenvatting van dit Bijbelboek per hoofdstuk, zie:

Opvallende zaken

  • Er zijn opmerkelijke overeenkomsten in stijl en taalgebruik tussen Kronieken en de boeken Ezra en Nehemia. Daarom wordt door veel theologen Ezra aangewezen als mogelijke auteur van het boek en moet het, als Ezra de schrijver is, grotendeels geschreven zijn gedurende de Babylonische ballingschap.
  • De boeken Samuël en Koningen beschrijven zowel de koninkrijken van Juda als van Israël, Kronieken behandelt uitsluitend de geschiedenis van het koninkrijk Juda.
  • De schrijver heeft zich veel meer bezig gehouden met de tempel, de tempeldienst en de religieuze situatie van vorst en volk, dan in Koningen.
  • Er wordt sterk nadruk gelegd op Gods bemoeienis met zijn volk. Enkele voorbeelden: 1 Kronieken 4:9+10; 5:20+22; 11:14; 12:18; 14:2, 11 en 15; 18:13, enz.
  • Gods rechtvaardigheid in zijn oordelen over zijn volk en de vijanden van dat volk, wordt sterk benadrukt. Bij voorbeeld: 1 Kronieken  5:25+26; 6:15; 9:1; 10:13+14; 15:2+13 en 21:19, enz.
  • In feite vormen de beide boeken Kronieken  een onafhankelijk werk, waarin de geschiedenis van Gods uitverkoren volk vanuit een heel nieuw oogpunt wordt belicht. Ook als dezelfde gebeurtenissen worden beschreven als in Koningen, worden ze verschillend benaderd. Terwijl Samuël en Koningen geschiedkundige feiten beschrijven, bevat Kronieken veel meer goddelijke woorden en gedachten over die feiten. In plaats van de feiten bezien vanuiit menselijk standpunt (Samuël en Koningen) wordt hier alles veel meer benaderd vanuit Goddelijk standpunt.

Commentaar

Op de volgende pagina's worden passages of onderwerpen behandeld: