Eerste brief van Petrus

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf 1 Petrus)

De eerste brief van Petrus ofwel 1 Petrus is de eerste van twee brieven van de apostel Petrus die zijn opgenomen in het Nieuwe Testament. Door de brief tracht hij de christenen toe te rusten met het oog op het lijden dat zij ondergaan, waarbij hij hen herinnert aan de waarheid van het evangelie.

Schrijver

Zowel de eerste als de tweede brief van Petrus noemen hem als de schrijver. Ze beginnen in vers 1 met de vermelding respectievelijk "Petrus, een apostel van Jezus Christus" en "Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus". Bij het schrijven van de eerste brief ontving Petrus hulp van Silvanus (Silas), 1 Petr. 5:12.

1Pe 5:12 Door Silvanus, die naar ik meen voor u een trouwe broeder is, heb ik in het kort geschreven ... . (TELOS)

Plaats. Petrus schreef de brief toen hij zich samen met Marcus in Babylon bevond, waar een uitgebreide Joodse gemeenschap woonde. Het is echter ook mogelijk dat hij "Babylon" gebruikte als een symbolische aanduiding voor de stad Rome.

Geadresseerden

Petrus schreef aan de gelovigen in enige landschappen van Klein-Azië: Pontus, Galatië, Cappadocië, Asia en Bithynië (1 Petr. 1:2). Ze waren door Paulus en diens medearbeiders met de naam van Jezus en de boodschap van het evangelie bekendgemaakt.

Ligging van Bithynië en Pontus, Galatië, Cappadocië en Asia, in het huidige Turkije.

Het is niet duidelijk[1] of hij gelovigen uit de joden dan wel uit de heidenen of allebei[2] op het oog had. Petrus, 'apostel van de besnedenen' (Gal. 2:8) schreef 'aan de vreemdelingen in de verstrooiing':

1Pe 1:1 Petrus, apostel van Jezus Christus aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatie, Kappadocie, Asia, en Bithynie, (TELOS)

Het Griekse woord voor 'verstrooiing' is 'diaspora', een woord dat Jakobus gebruikt in verband met de joden, Jak. 1:1 'aan de twaalf stammen in de verstrooiing'. De passage 1 Petr. 4:1-4 doet daarentegen denken aan gelovigen uit de heidenen. Ze deden vroeger immers 'de wil van de volken', de vleselijke begeerten van de mensen en niet de wil van God.

Aanleiding tot het schrijven zijn de vervolgingen die de christenen daar overkwamen. In hun midden was een "vuurgloed" van verdrukking (4:12). Ze hadden, evenals hun broederschap elders in de wereld (5:9), "deel aan het lijden van Christus" (4:13).

Datering

Aangezien Petrus deze brief in het bijzonder aan de gelovigen in de genoemde landstreken heeft geschreven, kunnen we aannemen dat deze brief pas rond 60 (of later[3]) na Christus moet zijn geschreven, daar er voor die tijd nog geen christengemeenten waren in die regio's.

0 — 49 n.C. < Israël en Gemeente 50 — 99 > Kerkgeschiedenis 100 — 199
Openbaring van JohannesJeruzalemClemens RomanusDidachè2 PetrusPaulus2 Timotheüs1 PetrusTitusbrief1 TimotheüsHandelingen van de ApostelenBrief aan de HebreeënBrief aan FilemonEfezebriefPorcius FestusBrief van JakobusKolossenzenbriefFilippenzenbriefRomeinenbrief2 Korinthiërs1 KorinthiërsDerde zendingsreis van PaulusNero (keizer)Felix (stadhouder)GallioTweede zendingsreis van PaulusGalatenbriefHerodes Agrippa IIAnaniasClaudius I

Boodschap

De schrijver heeft zich ten doel gesteld het geloof bij zijn lezers, die lijden om Christus' wil, te versterken door hen te herinneren aan de hoofdinhoud van het evangelie. Met ingenomenheid spreekt hij van de hoop, welke de gelovige in Christus bezit, daar deze hoop onder alle lijden vertroost en tot een heilige wandel dringen moet.

In zijn tweede brief zegt Petrus wat hij ook in zijn eerste brief doet:

2Pe 3:1 Geliefden, dit is al de tweede brief die ik u schrijf. In beide wek ik door herinnering uw oprechte gezindheid op, 2Pe 3:2 opdat u terugdenkt aan de woorden die tevoren door de heilige profeten gesproken zijn en aan het gebod van de Heer en Heiland, door uw apostelen verkondigd. (Telos)

Het sleutelwoord is 'lijden'. De gebruikte Griekse woorden voor lijden zijn pascho of pathema. Deze komen 16x voor: 12 x pascho + 4 x pathema[4]. Petrus roept de lijdende christenen op tot een heilige levenswandel, zodat aan ieder duidelijk zal zijn dat ze niet lijden vanwege eigen zonden. Lijden hoort bij het christenleven, ook Christus heeft geleden en wel voor ons. Lijden om Christus' wil is genade van God.

1Pe 5:12 Door Silvanus, die naar ik meen voor u een trouwe broeder is, heb ik in het kort geschreven om u te vermanen en te betuigen, dat dit de ware genade van God is waarin u moet staan. (TELOS)

Ook elders lijden de gelovigen, 1 Petr. 5:9.

Na het godsdienstig standpunt van zijn lezers goedgekeurd te hebben, eindigt hij zijn schrijven met krachtige vermaning tot onderscheidene plichten in verband met de houding tegenover de overheid, de slavernij, het huwelijk en de onderlinge relaties binnen de gemeente. Hij roept op tot een nederige levenshouding.

Indeling

Globaal gaat de eerste brief over drie onderwerpen:

 • 1:1-2:10          over de verlossing en levensheiliging.
 • 2:11-3:12        over het gezag en huwelijk.
 • 3:13-5:14        over het lijden en volharding.

Een nadere indeling is:

 • 1:1-2 inleiding.
 • 1:3-2:17 hoop en goede wandel in Christus.
  • 1:3-13 de toekomstige behoudenis. Nu: bedroefd door allerlei verzoekingen. Maar: wedergeboren, uitverkoren, liefde tot de Heer Jezus. En straks: volkomen behoudenis, eeuwig leven, erfenis in de hemel, heerlijkheid. Daarom ook nu nodig: hoop, verstand, nuchterheid.
  • 1:14-16 Weest heilig.
  • 1:17-21 Wandelt in de vreze Gods (met geloof en hoop op Hem).
  • 1:22-25 Hebt elkaar lief, u die wedergeboren bent.
  • 2:1-11 Afleggen. Geestelijke groei.
  • 2:11-17 Onthouding en goeddoen.
 • 2:18-25 vermaningen aan de huisknechten.
 • 3:1-8 vermaningen aan de vrouwen, aan de mannen en aan allen.
 • 3:9-4:6 lijden om de gerechtigheid, om Christus' wil
 • 4:7-19 dienen en lijden
 • 5:1-7 vermaningen aan de oudsten, aan de jongeren en aan allen
 • 5:8-11 standhouden tot de volmaking door God
 • 5:12-14 strekking van de brief; groeten en vredewens.

Commentaar

De volgende hoofdstukken zijn samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

1 Petrus, hoofdstukken: 12345.

Onderwerp(en)

Onderwerpen uit het Bijbelboek Eerste brief van Petrus worden hier behandeld, in alfabetische volgorde.

Zie ook

Tweede brief van Petrus.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Enige tekst van het lemma 'Petrus' is op 2 okt. 2021 onder wijziging verwerkt.

Voetnoten

 1. Volgens de inleiding tot de eerste brief van Petrus in de Telos-vertaling richt de brief zich 'vooral ... tot Joodse christenen'. Dr. ir. J. de Graaf e.a. (red.), Tekst voor Tekst; de Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht. (Boekencentrum, 1987) daarentegen stelt dat we 'beslist aan christenen uit de heidenen' hebben te denken.
 2. P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. (Haarlem: De erven F. Bohn, 1866) s.v. Petrus, stelt dat de christenen aldaar "vroeger grotendeels heidenen" waren.
 3. De inleiding tot de brief in de Telos-vertaling vermeldt "rond 63". P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling (Haarlem: De erven F. Bohn, 1866) s.v. Petrus, dateert de brief 65-67 n.C. .
 4. In het hele Nieuwe Testament komt “pascho” 41x voor en “pathema” 16x, samen 57x.