1 Thessalonicenzen

Uit Christipedia

De eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen ofwel 1 Thessalonicenzen is een brief van de apostel Paulus geschreven aan christenen in de Griekse plaats Thessalonika. Het schrijven is opgenomen in het Nieuwe Testament. Belangrijke onderwerpen zijn volharding onder verdrukking, de wederkomst van de Heer Jezus en onze levensheiliging.

De schrijvers

Zowel de eerste als de tweede brief aan de Thessalonicenzen werden geschreven door PaulusSilvanus en Timotheüs (1 Thess.1:1; 2 Thess.1:1). De beide brieven zijn grotendeels in de "wij-vorm" geschreven, met enkele uitzonderingen waar de "ik-vorm" wordt gebruikt. Dit geeft aan dat Paulus de primaire schrijver is, die mede namens Silvanus (Silas) en Timotheüs schrijft.

Hun toestand. Over de toestand van de schrijvers kan men opmaken: ze hadden nood, verdrukking (3:7 "in al onze nood en verdrukking"), liefde tot de christenen in Thessalonika (3:12); blijdschap, vertroosting, verkwikking door het goede nieuws over de Thessalonikers (3:7v; 3:9 "al de blijdschap waarmee wij ons om u verblijden"); ze waren dan ook dankbaar jegens God voor de gelovigen in Thessalonika (1:2; 3:9); ze baden "nacht en dag zeer overvloedig" (3:10); ze verlangden de christenen in Thessalonika te mogen zien en weer onder hen te arbeiden, "te voltooien wat aan uw geloof ontbreekt" (3:6, 10).

Thessalonika

De lezers aan wie de brief gericht is, waren gelovigen in de plaats Thessalonika, gelegen in het huidige Noord-Griekenland en in het vroegere Macedonië. Het was in Paulus' tijd de belangrijkste plaats van Macedonië en had een talrijke Joodse bevolking. Thessalonika was een grote handelsstad en lag aan de belangrijke handelsroute ('via Egnatia') tussen Rome en het oosten van het rijk.

Ligging van Thessalonika in de Macedonië, aan de via Egnatia. Paulus deed de stad aan tijdens zijn tweede zendingsreis.

Zie Thessalonika voor het hoofdartikel over deze stad.

Adressanten

De brief is gericht aan de gelovigen in Thessalonika.

Hun toestand. Uit de brief blijkt ook de toestand van de gemeente waaraan de brief gericht was:

 • Verdrukking. De gelovigen hadden verdrukking wegens hun geloof te lijden (2:14; 3:3 "verdrukkingen"; ).
 • Vraag over de ontslapenen. Er was onwetendheid aangaande het lot van de ontslapenen (4:13v).
 • Ontvankelijk voor ontucht. Zij hadden het nodig gewaarschuwd te worden tegen hoererij, overspel (4:3v) en een ongeregeld leven (4:11v). 
 • Overige zaken. Er ontbrak nog iets aan hun geloof (3:10). Nodig waren ook: groei in liefde (3:12; 4:9v), versterking van het hart (3:2, 13), onberispelijk zijn in heiligheid (3:13), besef van onze praktische roeping tot heiliging (4:3v), toeneming in goede wandel en behagen van God (4:1), een goede wandel tegenover de ongelovigen (4:11v) door rustig te zijn, zelfstandig, hun werk te doen.

Hun betrekking tot Paulus en de zijnen. De gelovigen hielden Paulus en zijn medewerkers "altijd in goede herinnering" en verlangen hen te zien (1 Thess. 3:6).

Voorgeschiedenis en aanleiding

Wat was er gebeurd vóór de brief? En wat vormde de aanleiding tot het schrijven? In Thessalonika was een gemeente van Christusgelovigen ontstaan door de dienst van Paulus tijdens zijn tweede zendingsreis, na zijn verblijf in Filippi (2:2; Hand. 17:1-9). In Filippi hadden hij en zijn medearbeiders geleden en was hen smaadheid aangedaan (2:2).

Evangelieprediking. Daarna kwam Paulus in gezelschap van Silas en Timotheüs ook te Thessalonica. Drie sabbatten lang predikte Paulus er in de synagoge, met deze vrucht, dat sommige Joden, maar meer Grieken, ook van de voornaamste vrouwen, kwamen tot het geloof in Christus. In Thessalonika "..., zoals u weet, hebben wij vrijmoedigheid in onze God gehad om tot u onder veel strijd over het evangelie van God te spreken" (2:2).

Arbeid. Zij werkten er "nacht en dag", om niemand tot last te zijn (2:9). Hoewel Paulus er waarschijnlijk niet langer dan een maand verbleef, werkte hij er zo met hart en ziel, dat er niet alleen een gemeente ontstond, maar deze ook stevig gefundeerd werd. De gelovigen daar waren Paulus en de zijnen lief geworden (2:8). Iedere gelovige werd vermaand en vertroost (2:11).

Oproer en vertrek. De ongelovige Joden echter wisten een volksoploop tegen Paulus te bewerken, zodat de broeders het geraden vonden hem en Silas des nachts naar Berea te zenden. Nauwelijks was dus de gemeente te Thessalonica tot openbaring gekomen, of Paulus moest haar al weer ver­laten. Graag was hij zo spoedig mogelijk tot haar terug­gekeerd, doch hij werd daarin door een werking van de satan verhinderd (2 : 18).

Zending van Timotheüs. Paulus en Silvanus hadden daarom, terwijl ze in Athene achterbleven, hun medewerker en reisgenoot Timotheüs naar Thessalonika gezonden (3:1) om de verdrukte gelovigen daar te versterken (3:2) en om door hem aangaande de toestanden aldaar een en ander te vernemen.

Toen Paulus zich te Corinthe bevond, kwam Timotheüs tot hem terug, en deelde hem mee, dat de gemeente van de Thessalonicensen in grote verdrukking verkeerde van de zijde der heidense medeburgers; dat de verleiding tot ontucht en oneerlijkheid in deze goddelooze handelstad niet gering was; dat eindelijk sommigen in de gemeente aan Paulus' prediking over de toekomst van Christus een verkeerde uitlegging hadden gegeven en dat anderen in zorg waren over het lot der ontslapenen.

Aanleiding. Deze berichten uit de mond van Timotheüs brachten Paulus er toe uit Corinthe zijn eerste brief aan de Thessalonicensen te schrijven, met het doel, om de verdrukten te vertroosten; om tegen de verleiding te waarschuwen en om nader onderricht te geven aan­gaande de toekomst van de Heer.

Bij zijn terugkomst vertelde Timotheüs 'de blijde boodschap' van het geloof en de liefde der Thessalonikers en hun verlangen naar Paulus en de zijnen (3:6).

Datering

De eerste brief werd geschreven tijdens de tweede zendingsreis van Paulus in het jaar 50/51[1], toen de apostel in Korinthe was, nadat hij Athene had bezocht (Hand. 18:1, 11; 1 Thess. 3:1v). De brief kwam kort na het ontstaan van de gemeente.

Doel en boodschap

De brief is een antwoord op het nieuws dat Timotheüs bracht uit de gemeente van de Thessalonikers. Het doel van de brief is

 1. om de verdrukten te vertroosten en hen te versterken en te vermanen aangaande hun geloof (3:2);
 2. om tegen de seksuele verleiding te waarschuwen en
 3. om nader onderricht te geven aan­gaande de toekomst van de Heer.

Paulus uit zijn blijdschap over het feit dat de gelovigen standvastig zijn gebleven in het geloof, ondanks verdrukking. Hij prijst de gemeente om haar om haar volharding, maar wijst haar ook terecht wegens bepaalde dwalingen en punten van wanbegrip, met name ten aanzien van de wederkomst van Christus.

1 Thessalonicenzen benadrukt het belang van levensheiliging. De wederkomst van Christus en de levensheiliging van de gelovigen zijn nauw met elkaar verbonden in deze brief (3:13; 5:11 en 23). Heiliging is Gods werk, maar vraagt volledige medewerking van de kant van de mens (4:1). Met betrekking tot de wederkomst is het belangrijk werkzaam en waakzaam te zijn.

Paulus geeft nadere toelichting met betrekking tot de overleden gelovigen in het kader van de wederkomst van Christus. De gestorven gelovigen zullen opstaan en samen met de nog levende gelovigen de Heer tegemoet gaan in de lucht. De wederkomst is een troost en bemoediging voor de gemeente om stand te houden in het geloof en de verdrukking geduldig te ondergaan. Over die verdrukkers zal God tenslotte oordelen (1:6-9).

Bijzondere kenmerken

Deze brieven zijn duidelijk geschreven aan christenen die nog niet zo lang geleden tot geloof zijn gekomen en nog met vele vragen zitten.

De Thessalonicenzen worden opgeroepen te wandelen zoals ze het hebben gezien bij Paulus, Silas en Timotheüs. Zij hebben hen voorgeleefd hoe een christen zich behoort te gedragen.

Indeling en samenvatting

 • 1 Thess. 1. Afzenders en groet (1). Dank aan God voor de Thessalonikers (2-4). De Thessalonikers tot voorbeeld geworden (5-10).
 • 1 Thess. 2. Paulus’ ingang en dienst bij de Thessalonikers (1-13). Lijden van de gemeente wegens ongelovige landgenoten (14-16). Paulus’ verlangen de gemeente weer te bezoeken (17-20).
 • 1 Thess. 3. Paulus’ verlangen de gemeente weer te bezoeken en de zending van Timotheüs (1-11). De Heer doe u toenemen in liefde en versterke u! (12-13).
 • 1 Thess. 4. Onthoudt u van seksuele onreinheid! (1-8). Hebt elkaar nog meer lief! (9-10). Weest zelfstandig in uw levensonderhoud! (11-12). De ontslapenen en de komst van de Heer (13-18).
 • 1 Thess. 5. De komst van de dag van de Heer (1-3). Laat ons - bestemd tot behoudenis, niet tot toorn - waken en nuchter zijn (4-11). Verschillende vermaningen (12-25). Slot (26-28).

Uit het oogpunt van het onderwerp 'de wederkomst van Christus' kan de brief worden verdeeld vijf delen. Vier eindigen met verwijzingen naar de wederkomst van Christus.

 • 1e deel    Hoofdstuk 1              De komst van de Heer is een inspirerende bemoediging voor de jonggelovigen.
 • 2e deel    Hoofdstuk 2              De komst van de Heer is bemoedigend voor de trouwe dienstknechten van Christus.
 • 3e deel    Hoofdstk 3 - 4:12      De komst van de Heer heeft een reinigende uitwerking op de gelovigen.
 • 4e deel    Hoofdstuk 4:13-18    De komst van de Heer is een troost voor hen die hun geliefden hebben verloren in de dood.
 • 5e deel    Hoofdstuk 5.             De komst van de Heer moet de gelovigen aanzetten waakzaam te zijn en niet te verslappen.

Commentaar en onderwerpen

Op de volgende pagina's van Christipedia worden passages of onderwerpen behandeld:

Volledige commentaren zijn hieronder vermeld in de paragraaf 'Meer weten'.

Zie ook

Tweede brief van Paulus aan de Thessalonikers

Bronnen

Onder meer:

Het Nieuwe Testament; herziene Voorhoeve-uitgave (Vaassen: uitgeverij H. Medema, 1982).

W.B. Renkema, Handboek der bijbelkunde (Wageningen: J. Zomer, 1911), p.238-239. Hieruit is tekst verwerkt.

Meer weten

Artikelen

Hugo Bouter, Overzicht 1 Thessalonicenzen. Zonder jaar. Pagina's: 2. Download (pdf-formaat) van OudeSporen.nl.

Enkele artikelen over passages van de brief op OudeSporen.nl

Boeken

In alfabetische volgorde van auteursnaam:

H. Bouwman, Vers voor vers door de brieven van Paulus aan de Thessalonicenzen. Purmerend: St. Woord en getuigenis, 1998. Omvang: 144 pagina's.

J. Ph. Buddingh, Geen paniek! de brieven van Paulus aan de Thessalonicenzen. Amersfoort: Brood des Levens, z.j. Omvang: 130 pagina's.

Ger de Koning, De brieven aan de Thessalonikers. Zwolle: uitgeverij Daniël, 2008. Pagina's: 100. Op jongeren gericht. In paperback en als e-book verkrijgbaar. Download(pdf) van OudeSporen.nl.

G.H. Kramer, De Heer tegemoet in de lucht. Bijbelstudie bij de Eerste Brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. Uitgeverij Daniël, 2020. Omvang: 146 pagina's.

H. Medema, Werkend verwachten; de eerste brief aan de Thessalonikers. Apeldoorn: H. Medema, zonder jaar. Omvang: 236 pagina's.

Engels

Bruce Hurt, Commentaries on 1 Thessalonians, PreceptAustin.org. Engelstalig; gedetailleerd.

Lezingen

Mark Bijbelaudio bevat op geluidsband opgenomen voordrachten en besprekingen over de eerste Thessalonisenzenbrief. Ze dateren vóór het jaar 2000.

Dato Steenhuis, De eerste gemeente en haar uitzicht; lezingen over 1 en 2 Thessalonicenzen. Zeven bijbellezingen gehouden in 2011. Te beluisteren of te downloaden van GroeienInGeloof.nl

OudeSporen.nl bevat enkele lezingen van M.G. de Koning over de eerste Thessalonisenzenbrief.

Voetnoten

 1. W.B. Renkema, Handboek der bijbelkunde (Wageningen: J. Zomer, 1911), p.239, noemt het jaar 53.