2 Thessalonicenzen

Uit Christipedia

De tweede brief van Paulus aan de Thessalonicenzen is een brief van de apostel Paulus geschreven aan christenen in de Griekse plaats Thessalonika. Het schrijven is opgenomen in het Nieuwe Testament. Paulus schrijft hen naar aanleiding van hun verdrukking, een misvatting omtrent de dag van de Heer en de ongeregelde wandel bij sommigen.

De schrijver(s)

Zowel deze tweede als eerste brief aan de Thessalonikers werden geschreven door PaulusSilvanus en Timotheüs (1 Thess.1:1; 2 Thess.1:1). De beide brieven zijn grotendeels in de "wij-vorm" geschreven, met enkele uitzonderingen waar de "ik-vorm" wordt gebruikt, in de tweede brief te vinden in 2:5 en 3:17. Dit geeft aan dat Paulus de primaire schrijver is, die mede namens Silvanus (Silas) en Timotheüs schrijft.

De gemeente in Thessalonika

Thessalonika. De lezers aan wie de brief gericht is, waren gelovigen in de plaats Thessalonika, gelegen in het huidige Noord-Griekenland en het toenmalige Macedonië. Het was in Paulus tijd een grote handelsstad en lag aan de belangrijke handelsroute tussen Rome en het oosten van het rijk.

Ligging van Thessalonika in de Macedonië. Paulus deed de stad aan tijdens zijn tweede zendingsreis.

Zie Thessalonika voor het hoofdartikel over de stad.

Gemeente. Daar in die Macedonische stad ontstond een gemeente van Christusgelovigen door de dienst van Paulus tijdens zijn tweede zendingsreis, na zijn verblijf in Filippi (Hand. 17:1-9.) Hoewel Paulus er waarschijnlijk niet langer dan een maand verbleef werkte hij er zo met hart en ziel, dat er niet alleen een gemeente ontstond, maar deze ook stevig gefundeerd werd.

Aangaande de toestand van de gelovigen kan men uit de brief afleiden dat zij verdrukking en vervolging leden (1:4). Er waren valse beweringen en bijgevolg (1) schrik en (2) vals denkbeeld dat de dag van de Heer al aangebroken was (2:2). Bij de gelovigen was een toename van geloof en liefde (1:3), en volharding (1:4).

Datering

De eerste brief werd geschreven kort na het ontstaan van de gemeente, waarin Paulus zijn blijdschap uit over het feit dat ze standvastig zijn gebleven in het geloof, ondanks verdrukking. De tweede brief is waarschijnlijk vrij kort na de eerste brief opgesteld. Beide zijn opgesteld tijdens de tweede zendingreis van de apostel, in het jaar 50/51[1], toen de schrijvers in Korinthe waren (Hand. 18:11).

Aanleiding en boodschap

De belangrijkste aanleiding tot het schrijven van deze brief waren de toenemende verkeerde opvattingen aangaande de wederkomst van de Heer, die ingang vonden vanwege de verdrukking die de gelovigen leden. 2 Thessalonicenzen heeft opnieuw als hoofdonderwerp de wederkomst van Christus. Deze tweede brief is waarschijnlijk vlak na de eerste geschreven. Paulus wil de gelovigen wegwijs maken en hen bemoedigen vanwege de verdrukking die zij moeten doorstaan.

Het doel van de brief is:

 • Onderwijs over de komst van de Heer, vergelding en de wetteloze
 • Verzekeren dat de gelovigen met de behoudenis verbonden zijn, niet met het oordeel, 2:13v
 • Wijzen op Gods liefde en eeuwige vertroosting, goede hoop, 2:16
 • Vermaning om vast te staan, 2:15

De opvatting werd verbreid dat de dag van de Heer al aangebroken was, en bij velen leidde deze opvatting tot de verwaarlozing van hun dagelijks beroep. Die verkeerde leer en praktijk werden door de apostel bestreden. De leer van de wederkomst, in de eerste Brief alleen kort ter sprake gebracht, is het hoofdthema van de tweede Brief. Eerst komt de afval en de manifestatie van Gods tegenstander, 'de mens der zonde', daarna komt Christus weer in heerlijkheid.

Overzicht

 • 1:1-2 Schrijvers en zegenwens.
 • 1:3- Geloof, liefde en verdrukking bij jullie.
 • 1:6-10 Het oordeel bij de komst van de Heer.
 • 1:11-12 Gebed voor jullie.
 • 2:1-2 De dag van de Heer is nog niet aangebroken.
 • 2:3-12 De toekomstige mens van de zonde en de dwaling van de leugen.
 • 2:13 Jullie zijn verkoren en geroepen.
 • 2:15 Staat en houdt vast! God vertrooste en versterke jullie!
 • 3:1-5 Bidt voor ons! De Heer richte uw harten.
 • 3:6-15 Bevel aan sommigen om rustig werkend eigen brood te eten en niet ongeregeld te wandelen. Tucht aan de ongeregelden.
 • 3:16-18 Zegenwens en groet. 

Indeling

De brief telt 3 hoofdstukken. Men kan daarbij twee hoofddelen onderscheiden:

 • 2 Thess. 1 – 2:14      Leerstellig gedeelte, vooral met betrekking tot de toekomst des Heeren.
 • 2 Thess. 2:15 – 3      Praktisch gedeelte, waarin wordt aangedrongen op standvastigheid en gewaarschuwd tegen een ongeregelde wandel.

Een andere indeling, met vier delen:

 • 2 Thess. 1:1-7.         Een troostwoord voor de vervolgde gemeente, met het uitzicht op de wederkomst van de Heer. 
 • 2 Thess. 1:7-12.       De komst van de Heer betekent voor de onbekeerden en de onderdrukkers van de gemeente oordeel.
 • 2 Thess. 2:1-12.       De grote afval en de manifestatie van de Mens der zonde, die de wederkomst van Christus vooraf zullen gaan.
 • 2 Thess. 2:13-3:18.  Het uitblijven van de komst van de Heer biedt mogelijkheden om de Heer te dienen in toewijding, getuigen, voorbede, waakzaamheid en heiliging.

Commentaar en onderwerpen

Op de volgende pagina's van Christipedia worden passages uit het boek 2 Thessalonicenzen becommentarieerd en onderwerpen behandeld:

Volledige commentaren zijn hieronder vermeld in de paragraaf 'Meer weten'.

Meer weten

In volgorde van auteursnaam:

H. Bouwman, Vers voor vers door de brieven van Paulus aan de Thessalonicenzen. Purmerend: St. Woord en getuigenis, 1998. Omvang: 144 pagina's.  

J. Ph. Buddingh, Geen paniek! de brieven van Paulus aan de Thessalonicenzen. Amersfoort: Brood des Levens, z.j. Omvang: 130 pagina's.  

Johannes de Heer, Aanteekeningen bij den Tweeden Brief aan de Thessalonicenzen. Zeist: Zoeklicht-Boekhandel, zonder jaar. Omvang: 69 pagina's.

Ger de Koning, De brieven aan de Thessalonikers. Zwolle: uitgeverij Daniël, 2008. Omvang: 100 pagina's. In paperback en als e-book verkrijgbaar. Download (pdf) van OudeSporen.nl.

G.H. Kramer, De verschijning van Zijn komst. Bijbelstudie over de Tweede Brief van Paulus aan de Thessalonikers. Vaassen: Medema, 1992. Omvang: 180 pagina's. Download (pdf) van OudeSporen.nl

Lezingen

Mark Bijbelaudio bevat op geluidsband opgenomen voordrachten en besprekingen over de tweede Thessalonisenzenbrief. Ze dateren vóór het jaar 2000.

Dato Steenhuis, De eerste gemeente en haar uitzicht; lezingen over 1 en 2 Thessalonicenzen. Zeven bijbellezingen gehouden in 2011. Te beluisteren of te downloaden van GroeienInGeloof.nl

OudeSporen.nl bevat enkele lezingen van M.G. de Koning over de eerste en tweede Thessalonisenzenbrief.

Bron

C. Lindeboom, Bijbelgids, of Handleiding tot het verkrijgen van Bijbelkennis (Middelburg: Stichting de Gihonbron, 2009; bewerking door J. Pluimers van de uitgave uit 1929), blz. 79. Hieruit is, onder toestemming, op 10 april 2015 tekst gebruikt.

Voetnoot

 1. Het Nieuwe Testament; herziene Voorhoeve-uitgave (Vaassen: uitgeverij H. Medema, 1982).