3 Johannes

Uit Christipedia

3 Johannes, dat is de Derde brief van Johannes, wordt hieronder becommentarieerd.

Voor een inleiding tot de brief, zie Derde brief van Johannes,

Samenvatting

Deze samenvatting is ingesloten uit de inleiding tot de brief (→ Derde brief van Johannes): 3 Joh.: 1-3 Schrijver en ontvanger (Gajus) van de brief. Heilwens. Johannes’ blijdschap over Gajus.

3 Joh.: 4-8 Lof voor Gajus’ gastvrijheid en liefde jegens zendelingen.

3 Joh.: 9-11 Wangedrag van de overheersende Diótrefes.

3 Joh.: 12 Gunstig getuigenis aangaande Demétrius.

3 Joh.: 13-15 Slot met wensen en groeten.

1

3Jo 1:1   De ouderling aan de geliefde Gajus, die ik in waarheid liefheb. (CP[1])

De ouderling. Lett. de oudere, de ouderling. De meeste Nederlandse vertalingen hebben 'de oudste'. Deze ouderling, de schrijver, is Johannes de apostel. Met die woorden begint ook de Tweede brief van Johannes.

Gajus. Zijn naam betekent 'heer'. Zie Gajus.

In waarheid liefheb. Vgl. 2 Joh. 1.

2

3Jo 2 Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat. (TELOS)

Gezond ... uw ziel. Onderscheid tussen lichaam en ziel. Zie artikel Ziel.

3

3Jo 3  Want ik heb mij zeer verblijd toen er broeders kwamen en van uw waarheid getuigden, zoals u in de waarheid wandelt. (TELOS)

Ik mij zeer verblijd.

2Jo 1:4  Ik heb mij zeer verblijd, dat ik sommigen van uw kinderen heb gevonden die in de waarheid wandelen, zoals wij een gebod ontvangen hebben van de Vader. (Telos)

Broeders. Zij waren aanvankelijk vreemdelingen voor Gajus, vgl. vers 5.

Van uw waarheid. Van uw geloof en liefde.

Zoals u in de waarheid wandelt. Zijn woord (belijdenis van zijn geloof) en wandel stemden overeen, hij wandelt naar Gods geboden (2 Joh.: 6). Zie ook verzen 5v, die iets van de wandel (handel) vermelden.

2Jo 1:4  Ik heb mij zeer verblijd, dat ik sommigen van uw kinderen heb gevonden die in de waarheid wandelen, zoals wij een gebod ontvangen hebben van de Vader. (Telos)

4

3Jo 4 Ik heb geen grotere blijdschap dan deze, dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. (TELOS)

Want de belijdenis van de waarheid is goed, maar nog verblijdender is de wandel volgens de beleden waarheid.

6

3Jo 6 die van uw liefde getuigd hebben tegenover de gemeente; u zult er goed aan doen, als u hen voorthelpt op een wijze God waardig; (TELOS)

Voorthelpt. Bijvoorbeeld door voedsel, onderdak, herstel van kleding of schoeisel, vervoer, begeleiding, voorbede, reisadviezen, geld.

7

3Jo 7 want zij zijn voor de Naam uitgegaan, zonder iets aan te nemen van hen die tot de volken behoren. (TELOS)

De Naam. De naam van de Heer Jezus Christus.

Zonder iets aan te nemen. Geen geld of goed, opdat zij niet verdacht zouden worden van op geld of goed uit te zijn. Paulus werkte voor zijn geldelijke inkomsten.

Die tot de volken behoren. Tot de heidense volken.

8

3Jo 1:8 Wij behoren daarom zulke personen te ontvangen, opdat wij medearbeiders van de waarheid worden. (TELOS)

Ontvangen. In de tweede brief wordt gezegd dwaalleraars niet te ontvangen.

Medearbeiders van de waarheid. Door de evangelisten te ontvangen, te steunen en voort te helpen werken wij mee aan de verkondiging en verbeiding van de evangelische waarheid.

9

3Jo 1:9  Ik heb aan de gemeente een en ander geschreven; maar Diotrefes, die graag onder hen de eerste is, neemt ons niet aan. (TELOS)

Diotrefes. Zijn naam betekent "gevoed door Zeus" (→ Diotrefes). Zeus was de hoofdgod der Grieken. Diotrefes overheerste als een "hoofdbroeder".

Neemt ons niet aan. Wellicht zag hij hen als een bedreiging van zijn positie.

10

3Jo 1:10 Daarom zal ik, als ik kom, in herinnering brengen zijn werken die hij doet, terwijl hij met boze woorden tegen ons zwetst; en hiermee niet tevreden neemt hijzelf de broeders niet aan en verhindert hen die het willen doen en werpt hen uit de gemeente. (TELOS)

Als ik kom, in herinnering brengen. Toepassing: als de Heer Jezus komt en ons tot zich neemt ten hemel, zullen wij voor Zijn rechterstoel geplaatst worden. Hij zal ons beoordelen en zonodig werken die wij gedaan hebben in herinnering brengen.

Werpt hen uit de gemeente. De bozen hebben wij uit de gemeente te verwijderen (→ Gemeentetucht), maar niet de goeden.

11

3Jo 1:11 Geliefde, volg niet het kwade na maar het goede. Wie goed doet, is uit God; wie kwaad doet, heeft God niet gezien. (TELOS)

Het kwade. Zojuist is het kwade van Diotrefes vermeld.

Wie kwaad doet, heeft God niet gezien. Diotrefes is mogelijk een ongelovige, en als hij ooit gelooft heeft, heeft hij nu geen zicht meer op God.

12

3Jo 1:12  Van Demetrius is getuigd door allen en door de waarheid zelf; en ook wij getuigen van hem, en u weet dat ons getuigenis waar is. (TELOS)

Van Demetrius. Misschien was Demetrius de overbrenger van de brief. → Demetrius.

De naam Demetrius betekent "behorend aan Demeter". Demeter was Griekse godin van de landbouw en de gewassen. Zowel hij als Diotrefes zijn dus vernoemd naar een valse god.

Is getuigd. Het getuigenis aangaande Demetrius hem is gunstig, in tegenstelling tot het getuigenis aangaande Diotrefes.

Door de waarheid zelf. Misschien door profetie ingegeven door de Geest der waarheid. Of door zijn wandel in/volgens de waarheid; zoals de werken van Jezus van Hem getuigden.

13

3Jo 13 Ik had u veel te schrijven, maar ik wil u niet schrijven met inkt en pen; (Telos) 

Met inkt en pen. Vgl 2 Joh. 12:

2Jo 1:12 Hoewel ik u veel te schrijven heb, wilde ik het niet doen met papier en inkt, maar ik hoop tot u te komen en van mond tot mond te spreken, opdat onze blijdschap volkomen zal zijn. (Telos)

14

3 Jo 14  ik hoop u echter spoedig te zien en dan zullen wij van mond tot mond spreken. (Telos)

Alle vormen van gezichtsloze telecommunicatie (boodschappen via Whatsapp, Facebook, e-mail e.d.) kunnen niet de ontmoeting in levenden lijve vervangen.

Voetnoot

  1. Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Telos-vertaling.