Aarde

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De aarde is de plaats in de kosmos die God voor de mens tot een woonplaats heeft geschapen. Heel de aarde is van God. De aarde is - zover bekend - de enige plaats in de kosmos waar leven is en waar een overvloed van levensvormen voorkomt. De aarde is een stofje in het heelal. Eens zal de aarde vergaan en zal God een nieuwe aarde scheppen. 

God en de aarde

De aarde is een parel in de kosmos

De aarde is door God geschapen (Neh. 9:6; Hand. 4:24; Hebr. 1:10 en andere plaatsen).

Ne 9:6  Gij zijt die HEERE alleen, Gij hebt gemaakt den hemel, den hemel der hemelen, en al hun heir, de aarde en al wat daarop is, de zeeën en al wat daarin is, en Gij maakt die allen levend; en het heir der hemelen aanbidt U. (SV)

Handelingen 4:24 Toen zij nu dit hoorden, verhieven zij eendrachtig hun stem tot God en zeiden: Heer, U bent het die gemaakt hebt de hemel en de aarde en de zee en alles wat daarin is; (TELOS)

De aarde en haar volheid, heel de aarde is van Hem (Ex. 19:5; 1 Cor. 10:26).

Exodus 19:5 Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij. (HSV)

God is de Heer van de aarde (Opb. 11:4). De Heer Jezus noemt Zijn vader "Heer van de hemel en van de aarde" (Matth. 11:25; Luc. 10:21; vgl. Hand. 17:24)

Lukas 10:21 Op dat ogenblik verheugde Jezus Zich in de Heilige Geest en zei: Ik prijs U, Vader, Heer van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, en ze aan kleine kinderen hebt geopenbaard. Ja Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor U. (TELOS)

Openbaring 11:4 Dezen zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars, die voor de Heer van de aarde staan. (TELOS)

De aarde is een mooie parel in het heelal. Zij is vol van Gods heerlijkheid. Hiervan de getuigen de serafs bij Gods troon:

Jes 6:3 Zij riepen elkander toe en zeiden: Heilig, heilig, heilig is de Heer der heirscharen; de ganse aarde is vol van zijn heerlijkheid! (SV)

Het volgende videofragment toont iets van die heerlijkheid: video (2 minuten, Youtube)

De aarde is een klein ding, een voetbank voor Gods voeten:

Handelingen 7:49 ‘De hemel is Mij een troon en de aarde een voetbank voor mijn voeten. Wat voor huis zult u Mij bouwen, zegt de Heer, of wat is de plaats van mijn rust? (TELOS)

Vorm

De aarde heeft de vorm van een bol. 

Voor de ogen van de gewone aardbewoner vertoont de aarde zich als een cirkelvlak. God zetelt boven 'de omtrek' (HSV), 'het rond' (NBG51) der aarde.

Jes 40:22  Hij is het Die zetelt boven de omtrek van de aarde, waarvan de bewoners als sprinkhanen zijn. Hij is het Die de hemel uitspant als een dunne doek en uitspreidt als een tent om in te wonen. (HSV)

Het Hebreeuwse woord hier vertaald door 'omtrek' is חוג, Choeg, een zelfstandig naamwoord afgeleid van het werkwoord חוג, choeg = omtrekken, omringen, een cirkel beschrijven, een cirkel maken[1] . Het zelfstandig naamwoord komt 3x voor in de Bijbel (Job 22:14; Spr. 8:27 en Jes. 40:22) en betekent cirkel, kring, omtrek, omgang[1]. Het wordt gebruikt met betrekking tot de aarde, de hemel en het water.

Job 22:14  De wolken zijn voor Hem een schuilplaats, zodat Hij niet ziet; en Hij wandelt over de omtrek van de hemel. (HSV)

Spr 8:27  Toen Hij de hemel gereedmaakte, was Ik daar, toen Hij een cirkel trok over het oppervlak van de watervloed, (HSV)

In Jes. 40:22 verstaan sommigen het 'rond' ('omtrek', 'cirkel', 'kring') als het rond van een bol, anderen als het rond van een schijf. De Statenvertaling heeft 'kloot'; de NBV2004-vertaling heeft 'schijf'. Hiermee stijgt men boven de alledaagse waarneming uit en duidt men het woord vanuit een oud of modern geologisch gezichtspunt.

Het is niet zo dat de middeleeuwers of de christenen in de middeleeuwen geloofden dat de aarde plat was [2].

Supercontinent

Wetenschappers nemen aan dat de werelddelen vroeger één supercontinent vormden. Ze noemen het supercontinent 'Rodinia'. Het bestond uit alle landmassa op aarde. Maar eens brak het in stukken. 


Vergelijk:

Ge 1:9 En God zei: Laat het water dat onder de hemel is, in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden! En het was zo.
Ge 1:10 En God noemde het droge aarde en het samengevloeide water noemde Hij zeeën; en God zag dat het goed was. (HSV)

Ouderdom

De Bijbelse gegevens, in het bijzonder de geslachtslijsten, wijzen op een relatief jonge leeftijd van de (bewoonbare) aarde, eerder duizenden dan miljoenen laat staan miljarden jaren.

Tot de 18e eeuw geloofden de meeste mensen, op grond van Bijbelse gegevens, dat de aarde maximaal 10.000 jaar oud was. Tegenwoordig gaan velen uit van een ouderdom van 4,54 miljard jaar.

Voor een jonge aarde zijn ook buitenbijbelse aanwijzingen.

 1. De enorme fossielhoudende sedimentlagen. Ze zijn snel afgezet door water. Ze zijn wereldwijd te vinden zijn. Ze beslaan vaak enorme gebieden, tot complete continenten toe, en zijn vaak zelfs van het ene tot het andere continent te volgen. Ze zitten vol met fossielen die soms mooi bewaard. De beste fossielen ontstaan door snelle afzetting in mineraalrijk water. Tussen de aardlagen zijn geen erosieverschijnselen te zien. Hieruit kan men opmaken dat ze snel na elkaar zijn afgezet. De lagen zijn waarschijnlijk door de wereldwijde zondvloed teweeggebracht.
  In 19e eeuw is de huidige (langzame) afzettingssnelheid van aardlagen toegepast op deze wereldwijde, fossielhoudende lagen. Daardoor is men op een hoge ouderdom van de aarde uitgekomen. Veel dateringtechieken worden op die hoge ouderdom gekalibreerd. 
   
 2. Dateringsmethoden. Meer dan 90% van de dateringstechnieken pleiten voor een jonge aarde en een jong zonnestelsel/heelal? Vermeldenswaard zijn de erosiesnelheid van land, de hoeveelheid zout in zeewater, radioactief C-14, de hoeveelheid steentijdgraven, korteperiode kometen, de magnetische velden van de planeten in het zonnestelsel. Slechts een handjevol dateringstechnieken pleit voor een hoge ouderdom. 

Meer informatie

Nederlands: 

 • D. Russell Humphreys, Argumenten Voor Een Jonge Aarde (2018). Twaalf wetenschappelijke gronden voor de aanname van een jonge aarde.
 • Gert-Jan van Heugten, De ouderdom van de aarde. Uitgeverij Gideon, 2018. Gericht op de jeugd.
 • Ken Hovind over de ouderdom van de aarde: film (Nederlands ondertiteld). 
 • Discussie tussen de Nederlandse theoloog en hoogleraar Gijsbert van den Brink en de Amerikaanse creationist Terry Mortenson over de ouderdom van de aarde: video(Engels), en inleidend artikel op Refdag.nl, 3 april 2009. 

Engels:

 • Landbouwkundige Don Batten somt in zijn artikel 101 evidences for a young age of the earth and the universe (op Creation.com) biologische, geologische, radiometrische, astronomische en historische aanwijzingen voor een jonge aarde en kosmos op. 
 • De Engelse bioloog Marc Surtees presenteert bewijsgronden voor een jonge aarde: Film (59 minuten). 
 • Over theorieën aangaande de ouderdom van de aarde, zie Terry Mortenson, The 19th century scriptural geologists: historical background. Op: AnswersInGenesis.org 
 • Paul D. Ackerman, It's A Young World After All; Exciting Evidences for Recent Creation. Online boek op Creationism.org. Bewijsmateriaal voor een jonge aarde.
 • Jonathan Sarfati, Refuting Compromise: A Biblical and Scientific Refutation of "Progressive Creationism" (Billions of Years) As Popularized by Astronomer Hugh Ross. Creation Book Publishers, 2e editie in 2011. Pagina's: 416. Een verhandeling tegen de theorie van de astronoom Hugh Ross, die aan een zeer oude aarde gelooft, de dagen van Genesis als lange perioden neemt en stelt dat de schepping een langdurend proces is geweest ('progressief creationisme').

Aardlagen

Zie Zondvloed en paleozoïcum  en  Zondvloed en mesozoïcum.

Leven

God heeft de aarde gemaakt als woonplaats voor de mens, de dieren en de planten. De aarde is bijzonder geschikt om leven te herbergen[3]. Het uitspansel bevat ozon. De ozonlaag in de dampkring is noodzakelijk voor leven op aarde. Hij houdt schadelijke UV-straling van de zon tegen en zorgt voor een stabiele temperatuur. Ook de planeet Venus (de morgenster) heeft een ozonlaag, maar deze is veel te dun en leven is er dan ook onmogelijk. Op aarde is veel water. In het begin was zelfs de hele aarde bedekt met water. De planeet Mars daarentegen is gortdroog, te droog voor leven zoals wij dat op aarde kennen[4]

De aarde is door onze God ingericht als een woonplaats voor de mens. Zelfs de zwaartekracht die de aarde op ons uitoefent is gunstig voor ons. Leven in de ruimte buiten de aarde, zonder de zwaartekracht, is slecht voor de botten, spieren, ogen en hersenen van ruimtevaarders[5]

De aarde wemelt van levende organismen: planten en dieren. De gewassen en dieren dienen de mens tot voedsel. "De aarde heeft wel genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders begeerte" (Mahatma Gandhi).

Veel soorten van planten en dieren worden helaas in hun voortbestaan bedreigd door menselijke oorzaken, zoals illegale jacht, kleiner wordend leefgebied en klimaatverandering. In 2011 waren er ruim 24 duizend bedreigde planten- en diersoorten. Een kwart van alle zoogdieren loopt het risico uit te sterven, vaak door menselijk toedoen. Bijna alle soorten dieren, maar ook planten, dreigen uit te sterven door verlies van leefgebied, bijvoorbeeld door de kap van regenwoud. Ook klimaatverandering is steeds belangrijker oorzaak (anno 2011)[6].

Verleden

In de scheppingsweek onderging het oppervlak van de aarde 'grondige' veranderingen. In het begin was de aarde door water bedekt. Toen maakte God scheiding tussen de wateren en het droge, waarop de landdieren en de mens zouden leven. Door de zondvloed werd de aarde opnieuw met water bedekt. Op het zuidpoolgebied, dat thans bedekt is door een dikke laag ijs, was ooit een bijna tropisch regenwoud. Wetenschappers nemen aan dat de werelddelen vroeger één supercontinent vormden. 

Toekomst

In de tijd van de goddelijke gerichten zal de aarde worden getroffen door onder andere 'hagel en vuur vermengd met bloed' (Opb. 8:7), een 'grote berg brandend van vuur' (Opb. 8:8), een enorme aardbeving (Opb. 6:12), en vallende sterren (Opb. 6:13), in het bijzonder een grote vallende ster genaamd 'Alsem' (Opb. 8:11). De aarde zal waggelen als een dronkaard (Jes. 24:20). De bergen en eilanden zullen van hun plaatsen gerukt worden (Opb. 6:14). 

Jes 24:20 hevig waggelen zal de aarde, als een dronkaard. Zij zal heen en weer slingeren als een nachthutje, haar overtreding zal zwaar op haar drukken, zij zal neervallen en niet meer opstaan. (HSV)

Opb 6:13 en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind geschud wordt.
Opb 6:14 En de hemel week terug als een boek dat wordt opgerold, en elke berg en elk eiland werden van hun plaatsen gerukt. (HSV)

Na deze strafgerichten zal het vrederijk van Jezus Christus worden opgericht. De aarde zal door de zachtmoedigen worden beërfd.

Mattheüs 5:5 Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beerven. (TELOS)

Na het duizendjarig vrederijk zal, op de dag van de Heer, de aarde vergaan.

2 Petrus 3:10 Maar de dag van de Heer zal komen als een dief, waarop de hemelen met gedruis zullen voorbijgaan en de elementen brandend vergaan en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. (TELOS)

Toen God van de berg Horeb sprak, bracht Zijn stem de aarde aan het wankelen. Dat zal nog een keer gebeuren, maar dan ook met de hemel, waarbij de wankelbare dingen verdwijnen en de onwankelbare blijven. 

Heb 12:26 Toen deed zijn stem de aarde wankelen; maar nu heeft Hij beloofd en gezegd: ‘Nog eenmaal zal Ik niet alleen de aarde doen beven maar ook de hemel’.
Heb 12:27 Dit ‘nog eenmaal’ nu duidt de verandering van de wankelbare - als gemaakte - dingen aan, opdat de dingen blijven die niet wankelbaar zijn.
Heb 12:28 Laten wij dus, daar wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, de genade vasthouden, en laten wij daardoor God dienen op een Hem welbehaaglijke wijze met eerbied en ontzag.
Heb 12:29 Immers onze God is een verterend vuur.
(TELOS)

God schept een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Jes 65:17 Want ziet, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; en de vorige dingen zullen niet [meer] gedacht worden, en zullen in het hart niet opkomen. (SV)

Jesaja 66:22 Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die Ik ga maken, voor Mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de HEERE, zo zullen [ook] uw nageslacht en uw naam blijven staan. (HSV)

Openbaring 21:1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. (TELOS)

Meer weten

C. Houterman-Verrijzer, De Nieuwe Aarde. Groede: uitgeverij Pieters B.V., 1984. Pagina's: 48. Gedichtenbundel, dat uitzicht geeft op de Nieuwe Aarde, waar geen pijn, verdriet of dood meer zijn zal.

Bronnen

De afbeelding van de kleurrijke aarde in het donkere heelal behoort tot het publiek domein.

Gert-Jan van Heugten, commentaar bij het artikel 'We kunnen studenten niet alleen over het creationisme vertellen', CIP.nl, 10 sept. 2015. Commentaar geplaatst op 10 sept. om 16:38 uur. Noemt twee bewijzen voor een jonge aarde. De auteur is scheidkundig technoloog.  

Verwijzingen

De 'opgaande' en 'ondergaande' aarde gezien vanaf de maan, in een filmopname door de Japanse ruimtevaartorganisatie Jaxa (Japan Aerospace Exploration Agency):filmpje (2 minuten)

Voetnoten

 1. 1,0 1,1 Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.  
 2. Kees de Pater, de platte aarde en het conflictmodel voor de relatie geloof-wetenschap, op: Gewina.nl. Zie ook: Bruce Walker, Christenen en een platte aarde, op: Manna-vandaag.nl  
 3. Zie de lezing door George Marshall: film (Engels, 34 minuten)
 4. 'Mars al heel lang te droog voor leven', nieuwsbericht op Nu.nl, 4 febr. 2012
 5. Ruimte is slecht voor ogen en hersenen, nieuwsbericht op Nu.nl, 13 maart 2012.
 6. Meer planten en dieren dreigen uit te sterven, nieuwsartikel op Nu.nl, 10 nov. 2011