Abia

Uit Christipedia

Abia is de eigennaam van verschillende personen genoemd in de Bijbel:

1. Abia of Abiam, de tweede koning over het rijk van de twee stammen, zoon en opvolger van Rehabeam. Zijn moeder was Maächa, ook Michaja genoemd (2 Kron. 13:2).

Koningshuis van David
David
 
Bathseba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salomo
 
Naäma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rehabeam
 
Maächa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abia(m)
 
Maächa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asa
 
Azuba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josafat
 
?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joram
 
Athalia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahazia
 
Zibja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joas
 
Joaddan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amazia
 
Jecholia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzzia
 
Jerusa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jotham
 
?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achaz
 
Abia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hizkia
 
Hefziba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manasse
 
Mesullemet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amon
 
Jedida
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josia
 
Hamútal
 
Zebudda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jóahaz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jojakim
 
Nehusta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jojachin
 
 
 
 
 
Zedekía

Abia regeerde drie jaren te Jeruzalem (2 Kron. 13:2), van het jaar 914-912[1] of 913-911 vóór Chr. Hij werd koning over Juda in het 18e jaar van Jerobeam I (1 Kon. 15:1; 2 Kron. 13:1), de koning van het tienstammenrijk Israël.

1100 - 1000 v.C. < Israël 1000 - 900 v.C.[2] > 900 - 800 v.C.
BaësaNadabAsaAbiaJerobeam ISisakRehabeamSisakSalomoDavid

Als tijdgenoot van Jerobeam maakte hij zich insgelijks aan de zonden van die tijd schuldig en was een ijverig voorstander van afgoderij en beeldendienst.

Onophoudelijk was hij met het rijk van de tien stammen in oorlog (1 Kon. 15:7; 2 Kron. 13:2), en behaalde zelfs, dankzij God, die de Judeeërs aanriepen (2 Kron 13:15-16), een grote overwinning op Jerobeam (2 Kron. 13:3v) en nam van hem enige steden, waaronder Beth-El, en hun onderhorige plaatsen (2 Kron. 13:19). Van het leger van Jerobeam, 800.000 man groot, sneuvelden 500.000 (2 Kron. 13:17).
2Kr 13:18 Alzo werden de kinderen Israëls vernederd te dier tijd; maar de kinderen van Juda werden machtig, dewijl zij op den HEERE, hunner vaderen God, gesteund hadden. (SV)
Na een driejarige heerschappij (1 Kon. 15:2; 2 Kron. 13:2) stierf Abía, nalatend 14 vrouwen en 36 kinderen (= 20 zonen + 16 dochters, 2 Kron. 13:21). Zij begroeven hem in de stad van David (2 Kron. 14:1). Zijn zoon Asa werd koning in zin plaats.

2. Abia, zoon van koning Jerobeam I, van wie de profeet Ahia getuigde, dat in hem wat goeds was voor de Heer. Hij stierf op jeugdige leeftijd;

Jakob
 
Rachel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jozef
 
Asnath
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efraïm
 
 
 
 
 
 
...
 
 
 
 
 
 
Nebat
 
 
 
 
 
 
 
Jerobeam I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abia
 
Nadab
 

3. Abia, een priester, naar wie de achtste van de 24 priesterafdelingen genoemd is; de priester Zacharias, de vader van Johannes de Doper, was uit de afdeling van Abia (Luk. 1:5)

4. Abia, een kleinzoon van Benjamin;

5. Abia, een der zonen van de profeet Samuël;

6. Abia, een verder onbekende priester;

7. Abia, de huisvrouw van Hezron;

8. Abia of Abi, een dochter van Zacharia, (een/de) vrouw van de goddeloze koning Achaz van Juda en de moeder van de vrome koning Hizkia, 2 Kon. 18:2.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Abia' is op 14 feb. 2015 verwerkt.

Voetnoten

  1. Volgens een tijdbalk van Stichting De Oude Wereld (opgegaan in het Logos Instituut).
  2. De jaartallen zijn meerendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).