Amazia

Uit Christipedia

Amazia (= 'Jah is machtig') of Amasja is in de Bijbel de naam van verschillende personen.

De naam Amazia (Hebr. Amatsyah of Amatsyahoe; Eng. Amaziah) betekent “Jah is machtig” en komt 41x in de Bijbel voor. 'Jah' is een verkorte vorm van 'Jahweh'.

In de Bijbel worden vier personen met de naam Amazia genoemd:

  1. Amazia, koning van Juda, zoon Joas, vader van Azarja
  2. Amazia, priester van Bethel onder koning Jeroboam II van Israël
  3. Amazia, de vader van Josia, van de stam van Simeon
  4. Amazia, een Levitisch zanger in de tabernakel in de dagen van David

Amazia, koning van Juda

Hij was de zoon en opvolger van Joas, koning van Juda. Zijn moeder was Joaddan van Jeruzalem (2 Kon. 14:2, 2 Kron. 25:1).

Koningshuis van David
David
 
Bathseba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salomo
 
Naäma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rehabeam
 
Maächa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abia(m)
 
Maächa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asa
 
Azuba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josafat
 
?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joram
 
Athalia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahazia
 
Zibja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joas
 
Joaddan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amazia
 
Jecholia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzzia
 
Jerusa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jotham
 
?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achaz
 
Abia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hizkia
 
Hefziba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manasse
 
Mesullemet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amon
 
Jedida
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josia
 
Hamútal
 
Zebudda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jóahaz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jojakim
 
Nehusta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jojachin
 
 
 
 
 
Zedekía

Amazia werd op 25-jarige leeftijd koning over Juda in het tweede regeringsjaar van Joas de koning van Israël (2 Kon. 14:1-2, 2 Kron. 25:1). Hij regeerde ca. 795 — 789 vóór Chr. of langer[1], gedurende 17 of 29 jaren (29 jaren volgens 2 Kon. 14:2 en 2 Kron. 25:1). Hij leefde na de dood van Joas de koning van Israël, nog 15 jaar (2 Kron. 25:25).

900 — 800 v.C. < Israël 800 — 750 v.C.[2] > 750 — 700 v.C.
SallumZachariaAmosRezinHoseaJerobeam IIUzziaAmaziaBenhadadJoas (koning van Israël)JonaJoëlJoahazJoas (koning van Juda)Hazaël

2Kr 25:2 En hij deed dat recht was in de ogen des HEEREN, doch niet met een volkomen hart. (SV)

Hij wreekte de dood van zijn vader (2 Kron. 25:3-4). Hij rustte zich ten strijde, met eigen volk en gehuurde Israëlieten, tegen de kinderen van Seïr (Edom). Op waarschuwing door een man Gods (profeet) dankte hij de Israëlieten af, omdat God niet met Israël (Efraïm) was. 2 Kron. 25:5-11. Later deden weggestuurde Israëlieten een inval in Juda, doodden drieduizend mensen en roofden veel (2 Kron. 25:13).

Nadat Amazia de Edomieten weer aan Juda onderworpen had, liet hij zich tot afgoderij verleiden, en verloor de gunst van Jahweh. In een oorlog met het tienstammenrijk Israël was hij zeer ongelukkig en moest vernederende vredesvoorwaarden aannemen. Een samenzwering deed hem vluchten; hij werd achterhaald en gedood. 2 Kron. 25:14-27.

Amazia, priester te Bethel

Deze Amazia was priester te Bethel, waar het heiligdom van de kalverendienst gehouden werd. Hij was de vijand van de profeet Amos, die door zijn invloed het land moest verlaten. Vandaar de straf, waarmee de profeet hem bedreigt, Amos 7: 14-17.

Bronnen

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Amazia' is op 8 mei 2014 verwerkt.

Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

Voetnoten

  1. Volgens de tijdrekening van Stichting De Oude Wereld (2009), gebaseerd op de Masoretische grondtekst van het Oude Testament. Amaziah of Judah, en.wikipedia.org, geraadpleegd 8 mei 2014, heeft 797/796-768/767 v.C.
  2. De jaartallen zijn meerendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).