Amos

Uit Christipedia

Amos is de naam van een boek in de Bijbel, dat genoemd is naar zijn auteur de profeet Amos, die profeteerde in de 8e eeuw vóór Christus.

De naam Amos betekent "Lastdrager".

Amos was een schapenfokker, een veehouder in Tekoa. Amos zegt van zichzelf dat hij een schapenherder en een vijgenboomteler was (Amos 1:1; 7:14-15).

Am 7:14 ... Ik ben geen profeet en ik ben geen profetenzoon, maar ik ben veehouder en moerbeikweker. Am 7:15 De HEERE haalde mij echter achter de kudde vandaan en de HEERE zei tegen mij: Ga heen, profeteer tegen Mijn volk Israël! (HSV)

Het feit dat zijn vader niet genoemd wordt in het boek geeft aan dat hij van lagere afkomst was. Omdat hij een arbeider was, geeft ook aan dat hij geen formele training als profeet heeft gehad. Hij heeft de  “school der profeten” niet bezocht.

Maar zijn grote kennis van het geschreven woord (de boeken van Mozes) stelt hem in staat om de wantoestanden op een juiste manier te oordelen. Hij legde dit naast de eisen van God, welke dienen als een meetlat, en toen hij tijdelijk geroepen werd als profeet kon hij als een geloofwaardig profeet te werk gaan.

Zijn tijd

Amos 'zag' woorden in de dagen van de Judese koning Uzzia en de Israëlische koning Jerobeam II.

Am 1:1 De woorden van Amos, die behoorde tot de veehouders uit Tekoa, die hij gezien heeft over Israël in de dagen van Uzzia, de koning van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israël, twee jaar voor de aardbeving. (HSV)

Koning Uzzia regeerde van 767 – 740/739 v. Chr. terwijl Jeroboam II regeerde tussen 782/781 – 753 v. Chr. Amos profeteerde onder Jerobeam II te Bethel, de hoofdzetel van de kalverdienst (Amos 7:14), waar men hem en zijn profetie niet verdragen kon (2 Kon. 14:23-29). Na 750 v.C. was Jotham een medeheerser met Uzzia.

In het boek van de profeet is sprake van 'het huis van Hazaël' en 'de paleizen van Benhadad' (Amos 1:4). Benhadad III was de zoon van Hazaël, die Benhadad II vermoord had. 2 Kon. 13: 3; 24: 25. Hij regeerde ca. 796 - 770 v.Chr. Benhadad III was een vijand van Israël.

Wij kunnen concluderen dat Amos werkzaam was in de eerste helft of het midden van de 8e eeuw voor Christus, ca. 750 v.C.[1][2]

900 — 800 v.C. < Israël 800 — 750 v.C.[3] > 750 — 700 v.C.
SallumZachariaAmosRezinHoseaJerobeam IIUzziaAmaziaBenhadadJoas (koning van Israël)JonaJoëlJoahazJoas (koning van Juda)Hazaël

Deze periode stond in het teken van vrede voor zowel het noordelijke als het zuidelijke koninkrijk. De opmars van de Assyriërs naar het westen dwong Syrië zich terug te trekken van het Israëlische grondgebied, teneinde hun westelijke stellingen te verdedigen.

Gedurende een periode van 50 jaar werd Israël met rust gelaten door de Assyriërs, die de dominante wereldmacht van die tijd waren. In die 50 jaar groeide de handel en welvaart. Dit had als gevolg dat een rijkere bovenklasse ontstond die de armere onderklasse onderdrukte en uitbuitte. Daarnaast verviel het land in een morele en spirituele verdorvenheid doordat zij de verbondswetten links lieten liggen. De werkende klasse werd uitgebuit door een paar rijke landeigenaren en een kleine groep kooplieden en handelaren. Ook de rechtelijke macht was corrupt: rechters werden omgekocht ten voordele van de rijken.

Tegen deze achtergrond roept Amos op om terug te keren naar de wetten van Jhwh en Zijn gerechtigheid te laten gelden. Want Israel was geroepen om in handel en wandel Gods heiligheid, liefhebbende zorg voor anderen, rechtvaardigheid en recht te laten zien. De basis hiervoor waren de wetten die God gegeven had in de woestijn na de uittocht uit Egypte.

Amos' profetieën vullen die van Hosea aan; waarschijnlijk zijn zij ten dele tijdgenoten geweest.

De boodschap

Amos' profetieën kenmerken zich door ernstige waarschuwingen tegen de zonden van de omringende naties van Israël en de zonden van Israël zelf. Nadruk ligt op het oordeel van God over deze zonden. Evenals Joël kondigt ook hij "de dag van Jhwh" aan (Amos 5:18-20). Het oordeel is onontkoombaar en is het gevolg van de onwil zich te bekeren. zie b.v. 4:6-13. De laatste 5 verzen van het boek (9:11-15) bevatten heilsbeloften voor Israël.

Veel uitdrukkingen in het boek van Amos zijn ontleend aan het herdersleven.

Indeling

De 9 hoofdstukken zijn als volgt onder te verdelen[4]:

 • Hfst. 1 - 2 : 3  De oordelen over de volken rondom Israël en Juda: Damaskus (Syriërs), Filistijnen, Tyrus, Edom, Ammon en Moab.
 • Hfst. 2: 4 - hfst 4  De oordelen over Juda en Israël.
 • Hfdst. 5:1-3  Een klaaglied over Israël.
 • Hfdst. 5:4-6  Aanklachten tegen het volk.
 • Hfdst. 7 - 8 : 3, 9:1-6  Vijf visioenen, die op het oordeel over het volk wijzen.
 • Hfdst. 8: 4 - 14; 9 : 7 - 10  Verdere heenwijzingen naar de zondige toestand van het volk
 • Hfdst. 9: 11 - 15  Het glorierijk herstel van Israël.

Een andere indeling is:

 • Introductie                                     1:1-2
 • Oordeel van de landen                     1:3–2:16
 • Profetieen betreffende Israel             3:1–6:14    
 • 5 visioenen van oordeel                    7:1–9:10       
 • Beloftes van herstel en zegening       9:11-15
Volken waartegen door de mond van de profeet oordelen werden uitgesproken

  

Betrekking binnen de Bijbel

Uit een aantal aanhalingen van en verwijzingen naar de wet, blijkt dat Amos een goede wetskennis had (bijv. 2:8, vgl. Exodus 22:26.). In het Nieuwe Testament wordt Amos diverse malen geciteerd, bijv. 9:11-12 in Handelingen 15:16-18.

Bekende woorden

Bekende uitspraken in de boek Amos zijn:

Gaan er twee tezamen, zonder dat zij het eens geworden zijn? (Amos 3:3)

De Here doet geen ding of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten (Amos 3:7).

Zoekt Mij en leeft; zoekt de Here en leeft; zoekt het goede (Amos 5:4, 6, 14).


Meer informatie

J.N. Darby, Amos, in: Synopsis van de Bijbel. Pagina's: 4. Download in pdf-formaat van OudeSporen.nl.

Ger de Koning, Amos, Obadja, Jona – Toegelicht & Toegepast 30, 31, 32. Uitgeverij Daniel, 2019, 3e druk. Pagina's: 244. Nu lezen op kingcomments.com. Download pdf van oudesporen.nl. E-book ePub-formaat. E-book Mobi-formaat. Productinfo over de papieren versie.

H. Rossier, Beschouwing over het bijbelboek Amos. Pagina's: 71. Download in pdf-formaat van OudeSporen.nl.

Kris Tavernier, Inleiding op het boek Amos . OudeSporen.nl, 2009. Pagina's: 2. Download in pdf-formaat van OudeSporen.nl.

OudeSporen.nl, verwijzingen naar artikelen, boeken en lezingen over Amos.

Engels

Ger de Koning, Amos, Explained & Applied 30. Read now on kingcomments.com. Download pdf from oudesporen.nl. Pages: 143. E-book ePub Format. E-book Mobi Format.

Bron

H. Moll, Wat zegt Gods Woord over ...?, deel 3 (Oostburg: W.J Pieters, z.j.), blz. 72. Tekst hiervan is, onder toestemming, op 8 mrt 2014 verwerkt.

Voetnoten

 1. In de tijd 760-750 v.C., volgens Bromiley, Geoffrey  W.: The International Standard Bible Encyclopedia, Revised (Wm. B. Eerdmans, 1988, 2002), s.v. Amos
 2. Mark Hitchcock noemt 'rond 750, 740 v.C.', zie Decoding Gaza Headlines and the End Times Significance | Marking the End Times w/ Dr. Mark Hitchcock, Youtube.com: Mark Hitchcock, 19 okt. 2023. Op 5 min. 49 sec.
 3. De jaartallen zijn meerendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).
 4. Volgens H. Moll, Wat zegt Gods Woord over ...?, deel 3 (Oostburg: W.J Pieters, z.j.), blz. 64.