Antichrist

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Antichrist (Grieks: αντί= in plaats van, niet tegen! χριστος= Christus = in plaats van Christus: velen denken dat het woord "anti" in dit verband alleen "tegenstander" betekent) is volgens de christelijke leer de ultieme manifestatie van het kwaad in een menselijk wezen. Het begrip komt in de Bijbel voor in de brieven van Johannes.  

In de Bijbel komt de uitdrukking 'antichrist' verschillende malen voor in de brieven van de apostel Johannes: 1 Joh. 2:18, 22; 4:3; 2 Joh. 1:7. het Griekse woord is antichristos.

Woord

Antichrist is de vertaling van het Griekse woord antichristos. Grieks: αντί= in plaats van, niet tegen! χριστος= Christus = in plaats van Christus. Velen denken dat het woord "anti" in dit verband alleen "tegenstander" betekent, maar dat is niet juist. Hij is tegen Christus èn stelt zich in de plaats van Christus als de ware Christus (Messias).

Valse Christus

Johannes duidt hem dus aan als een valse Christus, een vals alternatief voor de ware Christus, die onze Heer Jezus Christus is. Dat is het hoofdkenmerk van de toekomstige Antichrist. Het gevaar van valse Christussen is het eerste waarvoor Jezus waarschuwde aangaande de eindtijd.

Mt 24:3 Toen Hij nu op de Olijfberg zat, kwamen de discipelen afzonderlijk naar Hem toe en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de eeuw? Mt 24:4 En Jezus antwoordde en zei tot hen: Kijkt u uit dat niemand u misleidt. Mt 24:5 Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen misleiden. (TELOS)

Oorsprong

De Heer Jezus Christus werd door het Joodse volk verworpen. Er komt iemand anders die de Joden wel zullen aannemen.

Joh 5:43 Ik ben gekomen in de naam van mijn Vader en u neemt Mij niet aan; als een ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen. (TELOS)

De Joden zullen nimmer een niet-Jood als de Messias aannemen. Degene die zij zullen aannemen moet wel een Jood zijn. In 1 Johannes 2: 18-19 staat over de herkomst van de antichristen (meervoud):

1 Joh. 2:18 Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is. 1 Joh. 2:19 Ze zijn uit ons midden voortgekomen maar ze hoorden niet bij ons, want als ze werkelijk bij ons hadden gehoord, zouden ze bij ons gebleven zijn. Maar het moest aan het licht komen dat niemand van hen bij ons hoorde.

Daarmee is niet gezegd dat dé antichrist, waarvan de 'vele antichristen' in de dagen van Johannes voorlopers zijn, uit christelijke kring komt.

Zijn geest en leer

Jezus kwam in de naam van Zijn vader, het ging hem om de verheerlijking van de Vader. De Antichrist komt in zijn eigen naam, het gaat hem om zichzelf.

Joh 5:43 Ik ben gekomen in de naam van mijn Vader en u neemt Mij niet aan; als een ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen. (TELOS)

De Antichrist belijdt Jezus niet als Heer en Christus.

1Jo 4:3 en iedere geest die niet Jezus als in het vlees gekomen belijdt, is niet uit God; en dit is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en hij is nu al in de wereld. (TELOS).

De Antichrist loochent dat Jezus de Christus is, hij spreekt dat tegen. De Christus is volgens hem niet in het vlees, niet in een lichaam, gekomen. Hij loochent de Vader en de Zoon.

2Jo 1:7 Want er zijn vele verleiders uitgegaan in de wereld, die niet Jezus Christus als in het vlees gekomen belijden. Dit is de verleider en de antichrist. (TELOS).

1Jo 2:22 Wie is de leugenaar dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Deze is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. (TELOS)

Hij stelt zich in de plaats van Christus en geeft zich uit als de ware Messias. Jezus zei ook tegen de joden dat ze "een ander" (dan Jezus) zullen aannemen als hun Messias:

Joh 5:43 Ik ben gekomen in de naam van mijn Vader en u neemt Mij niet aan; als een ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen. (TELOS)

De verleider

De Antichrist wordt 'de verleider' genoemd. Zijn leer vindt geloof. Hij verleidt velen, helaas.

2Jo 1:7 Want er zijn vele verleiders uitgegaan in de wereld, die niet Jezus Christus als in het vlees gekomen belijden. Dit is de verleider en de antichrist. (TELOS).

Misleiding is het eerste gevaar waar de Heer Jezus aangaande eindtijd voor waarschuwt:

Mt 24:3 Toen Hij nu op de Olijfberg zat, kwamen de discipelen afzonderlijk naar Hem toe en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de eeuw? Mt 24:4 En Jezus antwoordde en zei tot hen: Kijkt u uit dat niemand u misleidt. Mt 24:5 Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen misleiden. (TELOS)

Eindtijd

De Antichrist zal in de eindtijd komen. Johannes spreekt van 'het laatste uur', dat in zijn dagen is begonnen. 'Eindtijd' wordt gebruikt voor de tijd vlak voor de verschijning van Christus in de wereld.

1Jo 2:18 Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u hebt gehoord dat de antichrist komt, zijn er ook nu vele antichristen gekomen, waaraan wij weten dat het het laatste uur is. (TELOS)

De Antichrist, de Beesten en de Mens der zonde

In de Openbaring van Johannes, het laatste boek uit het Nieuwe Testament, komt het woord antichrist niet voor, maar naar algemene overtuiging wordt de persoon daarin wel beschreven. Velen vereenzelvigen hem met het Beest uit de zee, anderen met het Beest uit de aarde, de valse profeet.

De Antichrist wordt ook vereenzelvigd met de mens der zonde, de wetteloze, over wie de apostel Paulus schrijft in 2 Thess. 2.

Als de Antichrist een van de Beesten en/of de Mens der zonde is, dan is het een mens die zich leiden door de satan. De satan zal door zijn werktuig de Antichrist trachten de mensheid geheel in zijn macht te krijgen en de gelovigen uit te roeien. De antichrist zal optreden aan het einde van de tijd (eindtijd) vanwege de naderende wederkomst van Jezus Christus om zijn duizendjarig vrederijk op aarde te vestigen. Als de antichrist het Beest uit de zee of het Beest uit de aarde is, zal hij bij de verschijning van de Heer Jezus Christus in de wereld worden gegrepen en in de hel worden geworpen. Zie Openbaringen 19:20.

En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt.

Zijn voorlopers

De antichrist heeft voorlopers: antichristen (Grieks: antichristoi) mensen die iets van zijn doen en laten voorafschaduwen. Zijn invloed is reeds merkbaar in bepaalde personen.

1 Joh. 2:19 Ze zijn uit ons midden voortgekomen maar ze hoorden niet bij ons, want als ze werkelijk bij ons hadden gehoord, zouden ze bij ons gebleven zijn. Maar het moest aan het licht komen dat niemand van hen bij ons hoorde.

1Jo 4:3 en iedere geest die niet Jezus als in het vlees gekomen belijdt, is niet uit God; en dit is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en hij is nu al in de wereld. (TELOS).

2Jo 1:7 Want er zijn vele verleiders uitgegaan in de wereld, die niet Jezus Christus als in het vlees gekomen belijden. Dit is de verleider en de antichrist. (TELOS).

Ook Judas Iskariot is als een voorbeeld gezien van hoe de antichrist zal zijn. In de eindtijd zullen velen zich uitgeven voor de Christus:

Mt 24:3 Toen Hij nu op de Olijfberg zat, kwamen de discipelen afzonderlijk naar Hem toe en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de eeuw? Mt 24:4 En Jezus antwoordde en zei tot hen: Kijkt u uit dat niemand u misleidt. Mt 24:5 Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen misleiden. (TELOS)

Duidingen van de Antichrist

De interpretaties van de antichrist variëren van een letterlijke tot een zinnebeeldige duiding. De letterlijke lezing ziet hem een persoon die eens zal optreden en zich voordoen als de Christus. De historisch-kritische benadering beschouwt de persoon van de antichrist als een allegorische figuur. Anderen duiden de Bijbelse antichrist als een toekomstige geestelijke invloed, stroming of maatschappelijke toestand. Er is in de geschiedenis van de christenheid veel speculatie geweest. Verscheidene historische personen zijn ooit als de antichrist bestempeld. Voorbeelden zijn de Romeinse keizer Nero, de Paus van Rome (volgens sommige protestanten), kerkhervormer Maarten Luther (volgens sommige katholieken), Napoleon en Adolf Hitler. Recentere kandidaten waren o.a. de Amerikaanse presidenten George Bush jr. en Barack Obama.

De bekende Britse protestant Ian Paisley die van 1979 tot 2004 lid was van het Europees Parlement, kwam in 1988 in het nieuws toen hij een toespraak van de toenmalige Paus Johannes Paulus II verstoorde en hem voor de antichrist uitmaakte. Hij werd hierna de zaal uitgezet.

De Rooms-katholieke Kerk verwacht aan het einde van de tijd een laatste beproeving, waarbij vele gelovigen afvallig zouden worden. De ergste godsdienstige dwaalleer is volgens de christelijke leer die van de antichrist, omdat de mens zich daarin zelf verheerlijkt in plaats van God te eren. Volgens de katholieke Kerk is het letterlijk lezen van de Apocalyps en op die basis speculeren op en projecteren van messiaanse verwachtingen in de politiek, een "intrinsiek verkeerd" messianisme.

Filosofie, fictie en spel

De Antichrist is de titel van een van de latere werken van de Duitse filosoof Friedricht Nietzsche. In dit werk neemt hij zeer stellig afstand van de joods-christelijke religieuze tradities, die hij opvat als een decadente slavenmoraal.

Er zijn veel romans verschenen - vooral in de Verenigde Staten waar onder de vele protestants-christelijke gemeenten een grote lezersgroep aanwezig is - waarin de figuur van de antichrist voorkomt. Ook zijn er diverse films geproduceerd met als (sub-)thema 'de antichrist'. Bekend is geworden de dertiendelige serie De Laatste Bazuin (Engelse titel: Left Behind) van Tim LaHaye en Jerry B. Jenkins die over de eindtijd gaat en waarin de antichrist een prominente rol speelt. Van de eerste drie boeken van deze serie zijn ook films gemaakt.

Films met de antichrist:

 • De films van The Omen, waarvan het eerste deel in 2006 opnieuw is gemaakt en The Omen 666 heet. Damien heeft daar als personage de rol van de antichrist.
 • In de film Donnie Darko uit 2001, wordt Jim Cunningham (gespeeld door Patrick Swayze) ervan beschuldigd de antichrist te zijn.
 • In de film De naam van de roos is er sprake van de Antichrist.
 • De boekenserie De Laatste Bazuin (oorspronkelijk Left behind) is verfilmd, waarvan inmiddels drie delen zijn verschenen: Left Behind: The Movie (2000), Left Behind II: Tribulation Force (2002) en Left Behind: World at War (2005). In deze films is het personage Nicolae Carpathia de antichrist.
 • In de film Antichrist van Lars von Trier uit 2009 komt ondanks de filmtitel een/de antichrist niet voor.
 • In het boek en gelijknamige film Servants of Twilight wordt de zesjarige Joey door sekteleidster Grace aangezien als Antichrist.

Computerspellen

Sinds 2006 is er het computerspel van Left Behind: Left Behind Eternal Forces waarbij de speler ten doel wordt gesteld om te strijden tegen de duivelse krachten van de antichrist en zielen moet zien te redden.

Meer informatie

Vanuit allerlei standpunten zijn er vele boeken over het onderwerp verschenen waarin het personage van de antichrist een onderdeel is van beschouwingen over de zogeheten eindtijd. Onder meer:

 • J. Bosserdet, De Antichrist, download (pdf-document) van OudeSporen.nl
 • De Antichrist, door Arthur W. Pink (Zelhem: Uitgeverij Maatkamp, 2012; verschenen als paperbackeBook (ook bij kobo) en iBook).
 • De planeet die aarde heette (1971) door de Amerikaanse schrijver Hal Lindsey (uitgeverij Nova); betreft een evangelische opvatting.
 • De 13 Satanische bloedlijnen - Wegbereiders van de Antichrist (1989) door de Nederlandse schrijver Robin de Ruiter (uitgeverij Mayra Publications); betreft een analyse van de afstamming en herkomst van de komende antichrist.
 • De planeet aarde 2000 AD (1994), door Hal Lindsey (uitgeverij Nova) dat een actualisering van het vorige boek is.
 • De Openbaring van Jezus Christus, deel 1 en 2 (1990) door Willem Ouweneel (uitgeverij Medema); is een traditioneel-evangelische uitleg
 • Nabij de toekomst (1997), door J. Hoek (uitgeverij Boekencentrum); een orthodox-reformatorische benadering.
 • De dingen die met haast geschieden moeten, deel 1 en 2 (2002) door R. van Kooten (uitgeverij Groen); eveneens een orthodox-reformatorische benadering.
 • Serie De Laatste Bazuin (oorspronkelijk Left behind) door Tim LaHaye en Jerry B. Jenkins. 13 delen. Is een geromantiseerd verhaal over de wederkomst. Boeken: Verlaten, Tegenstand, Nicolae, Oogst, Apollyon, Moord, Bezeten, Merkteken, Ontheiligd, Standvastig, Armageddon, Wederkomst en Het Koninkrijk komt. Deze serie is verfilmd in drie delen.
 • De Antichrist (1919), door dr. V. Hepp, geeft een uitgebreide analyse van de antichrist en ook een duidelijk historisch overzicht.