Antichrist

Uit Christipedia

De Antichrist is een mens die zich tegen en in de plaats van Jezus Christus stelt en in de eindtijd zal optreden.

Woord

Antichrist is de vertaling van het Griekse woord antichristos. Grieks: αντί, anti = 'in plaats van' en niet zozeer 'tegen'. χριστος, christos = Christus. Velen denken dat het woord "anti" in dit verband alleen "tegenstander" betekent, maar dat is niet juist. Hij is tegen Christus èn stelt zich in de plaats van Christus als de ware Christus (Messias).

In de Bijbel komt het woord antichrist verschillende malen voor en wel in twee brieven van de apostel Johannes: 1 Joh. 2:18, 22; 4:3; 2 Joh. 1:7.

Valse Christus

Johannes duidt hem aan als een valse Christus, een vals alternatief voor de ware Christus, die onze Heer Jezus Christus is. Dat is het hoofdkenmerk van de toekomstige Antichrist. Het gevaar van valse Christussen is het eerste waarvoor Jezus waarschuwde aangaande de eindtijd.

Mt 24:3 Toen Hij nu op de Olijfberg zat, kwamen de discipelen afzonderlijk naar Hem toe en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de eeuw? Mt 24:4 En Jezus antwoordde en zei tot hen: Kijkt u uit dat niemand u misleidt. Mt 24:5 Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen misleiden. (TELOS)

Oorsprong

De Heer Jezus Christus werd door het Joodse volk verworpen. Er komt iemand anders die de Joden wel zullen aannemen.

Joh 5:43 Ik ben gekomen in de naam van mijn Vader en u neemt Mij niet aan; als een ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen. (TELOS)

De Joden zullen nimmer een niet-Jood als de Messias aannemen. Degene die zij zullen aannemen moet wel een Jood zijn. In het laatste boek van de Bijbel is geschreven over de valse profeet, een van de hoofdfiguren in de eindtijd. In tegenstelling tot het Beest uit de zee, een andere hoofdspeler, komt hij uit de aarde, het land; het is een landbeest.

Opb 13:11 En ik zag een ander beest opstijgen uit de aarde; en het had twee horens, aan die van een lam gelijk, en het sprak als de draak. (TELOS)

Als de antichrist en het landbeest dezelfde persoon zijn, en als de aarde een zinnebeeld van het land of volk Israël is, en de zee dat van de volkerenmassa, dan is de Antichrist een Jood, een Israëliet, wellicht een staatsburger van Israël. In 1 Johannes 2: 18-19 staat over de herkomst van de antichristen (meervoud):

1 Joh. 2:18 Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is. 1 Joh. 2:19 Ze zijn uit ons midden voortgekomen maar ze hoorden niet bij ons, want als ze werkelijk bij ons hadden gehoord, zouden ze bij ons gebleven zijn. Maar het moest aan het licht komen dat niemand van hen bij ons hoorde.

Daarmee is niet gezegd dat dé Antichrist, waarvan de 'vele antichristen' in de dagen van Johannes voorlopers zijn, uit christelijke kring komt, maar het is mogelijk.

Zijn geest en leer

In zijn eigen naam. Jezus kwam in de naam van Zijn vader, het ging hem om de verheerlijking van de Vader. 'Een ander' in het volgende vers brengen velen in verband met de Antichrist.

Joh 5:43 Ik ben gekomen in de naam van mijn Vader en u neemt Mij niet aan; als een ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen. (TELOS)

Als 'een ander' zinspeelt op de Antichrist, dan kunnen we zeggen dat de Antichrist in zijn eigen naam komt, het gaat hem om zichzelf.

'Jezus niet in het vlees gekomen'. De Antichrist, althans de geest van de Antichrist, belijdt niet dat Jezus in het vlees, niet in een lichaam, is gekomen.

1Jo 4:3 en iedere geest die niet Jezus als in het vlees gekomen belijdt, is niet uit God; en dit is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en hij is nu al in de wereld. (Telos).

2Jo 1:7 Want er zijn vele verleiders uitgegaan in de wereld, die niet Jezus Christus als in het vlees gekomen belijden. Dit is de verleider en de antichrist. (TELOS).

'Jezus niet de Christus. Er is geen Zoon of Vader.'De Antichrist loochent, ontkent dat Jezus de Christus is. Bovendien ontkent Hij het Vaderschap van God en het Zoonschap van Jezus.

1Jo 2:22 Wie is de leugenaar dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Deze is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. 1Jo 2:23 Ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet; wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader. (Telos)

Hij belijdt de Zoon van God, onze Heiland, niet.

'Ik ben de Messias.' Hij stelt zich in de plaats van Christus en geeft zich uit als de ware Messias. Jezus zei ook tegen de joden dat ze "een ander" (dan Jezus) zullen aannemen als hun Messias:

Joh 5:43 Ik ben gekomen in de naam van mijn Vader en u neemt Mij niet aan; als een ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen. (TELOS)

De verleider

De Antichrist wordt 'de leugenaar' en 'de verleider' genoemd. Zijn leugenleer vindt geloof. Hij verleidt velen, helaas.

1Jo 2:22 Wie is de leugenaar dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Deze is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. (Telos)

2Jo 1:7 Want er zijn vele verleiders uitgegaan in de wereld, die niet Jezus Christus als in het vlees gekomen belijden. Dit is de verleider en de antichrist. (Telos).

Misleiding is het eerste gevaar waar de Heer Jezus aangaande eindtijd voor waarschuwt:

Mt 24:3 Toen Hij nu op de Olijfberg zat, kwamen de discipelen afzonderlijk naar Hem toe en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de eeuw? Mt 24:4 En Jezus antwoordde en zei tot hen: Kijkt u uit dat niemand u misleidt. Mt 24:5 Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen misleiden. (TELOS)

Eindtijd

De Antichrist zal in de eindtijd komen. Johannes spreekt van 'het laatste uur', dat in zijn dagen is begonnen. 'Eindtijd' wordt gebruikt voor de tijd vlak voor de verschijning van Christus in de wereld.

1Jo 2:18 Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u hebt gehoord dat de antichrist komt, zijn er ook nu vele antichristen gekomen, waaraan wij weten dat het het laatste uur is. (TELOS)

De Antichrist, de Beesten en de Mens der zonde

In de Openbaring van Johannes, het laatste boek uit het Nieuwe Testament, komt het woord antichrist niet voor, maar naar algemene overtuiging wordt de persoon daarin wel beschreven. Velen vereenzelvigen hem met het Beest uit de zee, anderen met het Beest uit de aarde, de valse profeet. Over de gronden voor de vereenzelviging van de antichrist met het Beest uit de aarde, zie aldaar.

De Antichrist wordt ook vereenzelvigd met de mens der zonde, de wetteloze, over wie de apostel Paulus schrijft in 2 Thess. 2. Maar volgens anderen is de Mens der zonde dezelfde als het Beest uit de zee.

Als de Antichrist een van de Beesten en/of de Mens der zonde is, dan is het in elk geval een mens die zich leiden door de satan. De satan zal door zijn werktuig de Antichrist trachten de mensheid geheel in zijn macht te krijgen en de gelovigen uit te roeien. De antichrist zal optreden aan het einde van de tijd (eindtijd) vanwege de naderende wederkomst van Jezus Christus om zijn duizendjarig vrederijk op aarde te vestigen. Als de antichrist het Beest uit de zee of het Beest uit de aarde is, zal hij bij de verschijning van de Heer Jezus Christus in de wereld worden gegrepen en in de hel worden geworpen. Zie Openbaringen 19:20.

En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt.

Zijn voorlopers

De antichrist heeft voorlopers: antichristen (Grieks: antichristoi) mensen die iets van zijn doen en laten voorafschaduwen. Zijn invloed is reeds merkbaar in bepaalde personen.

1 Joh. 2:19 Ze zijn uit ons midden voortgekomen maar ze hoorden niet bij ons, want als ze werkelijk bij ons hadden gehoord, zouden ze bij ons gebleven zijn. Maar het moest aan het licht komen dat niemand van hen bij ons hoorde.

1Jo 4:3 en iedere geest die niet Jezus als in het vlees gekomen belijdt, is niet uit God; en dit is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en hij is nu al in de wereld. (TELOS).

2Jo 1:7 Want er zijn vele verleiders uitgegaan in de wereld, die niet Jezus Christus als in het vlees gekomen belijden. Dit is de verleider en de antichrist. (TELOS).

Ook Judas Iskariot, een schijndiscipel van Christus, is als een voorbeeld gezien van hoe de antichrist zal zijn: een schijnmessias. In de eindtijd zullen velen zich uitgeven voor de Christus:

Mt 24:3 Toen Hij nu op de Olijfberg zat, kwamen de discipelen afzonderlijk naar Hem toe en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de eeuw? Mt 24:4 En Jezus antwoordde en zei tot hen: Kijkt u uit dat niemand u misleidt. Mt 24:5 Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen misleiden. (TELOS)

Het is niet duidelijk of de geest van de antichrist, die nu al in de wereld is, de komst van de antichrist voorbereidt, zijn weg baant.

Duidingen van de Antichrist

Letterlijk of... De interpretaties van de antichrist variëren van een letterlijke tot een zinnebeeldige duiding. De letterlijke lezing ziet hem een persoon die eens zal optreden en zich voordoen als de Christus.

De historisch-kritische benadering beschouwt de persoon van de antichrist als een allegorische figuur. Anderen duiden de Bijbelse antichrist als een toekomstige geestelijke invloed, stroming of maatschappelijke toestand.

Zeer waarschijnlijk is de antichrist, gelet op de Bijbelse gegevens, een persoonlijke figuur, een mens van vlees en bloed.

Gissingen. Er is in de geschiedenis van de christenheid veel speculatie geweest. Verscheidene historische personen zijn ooit als de antichrist bestempeld. Voorbeelden zijn de Romeinse keizer Nero, de Paus van Rome (volgens sommige protestanten), kerkhervormer Maarten Luther (volgens sommige katholieken), Napoleon en Adolf Hitler. Recentere kandidaten waren o.a. de Amerikaanse presidenten George Bush jr. en Barack Obama.

De bekende Britse protestant Ian Paisley die van 1979 tot 2004 lid was van het Europees Parlement, kwam in 1988 in het nieuws toen hij een toespraak van de toenmalige Paus Johannes Paulus II verstoorde en hem voor de antichrist uitmaakte. Hij werd hierna de zaal uitgezet.

De Rooms-katholieke Kerk verwacht aan het einde van de tijd een laatste beproeving, waarbij vele gelovigen afvallig zouden worden. De ergste godsdienstige dwaalleer is volgens de christelijke leer die van de antichrist, omdat de mens zich daarin zelf verheerlijkt in plaats van God te eren. Volgens de katholieke Kerk is het letterlijk lezen van de Openbaring van Johannes en op die basis speculeren op en projecteren van messiaanse verwachtingen in de politiek, een "intrinsiek verkeerd" messianisme.

Een recente mening is dat de antichrist een moslim is, dezelfde persoon die de moslims voor de mahdi zullen houden.[1]

Filosofie, fictie en spel

Nietzsche. De Antichrist is de titel van een van de latere werken van de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche. In dit werk neemt hij zeer stellig afstand van de joods-christelijke religieuze tradities, die hij opvat als een decadente slavenmoraal.

Romans en films. Er zijn veel romans verschenen - vooral in de Verenigde Staten waar onder de vele protestants-christelijke gemeenten een grote lezersgroep aanwezig is - waarin de figuur van de antichrist voorkomt. Ook zijn er diverse films geproduceerd met als (sub-)thema 'de antichrist'. Bekend is geworden de dertiendelige serie De Laatste Bazuin (Engelse titel: Left Behind) van Tim LaHaye en Jerry B. Jenkins die over de eindtijd gaat en waarin de antichrist een prominente rol speelt. Van de eerste drie boeken van deze serie zijn ook films gemaakt.

Films met de antichrist:

 • De films van The Omen, waarvan het eerste deel in 2006 opnieuw is gemaakt en The Omen 666 heet. Damien heeft daar als personage de rol van de antichrist.
 • In de film Donnie Darko uit 2001, wordt Jim Cunningham (gespeeld door Patrick Swayze) ervan beschuldigd de antichrist te zijn.
 • In de film De naam van de roos is er sprake van de Antichrist.
 • De boekenserie De Laatste Bazuin (oorspronkelijk Left behind) is verfilmd, waarvan inmiddels drie delen zijn verschenen: Left Behind: The Movie (2000), Left Behind II: Tribulation Force (2002) en Left Behind: World at War (2005). In deze films is het personage Nicolae Carpathia de antichrist.
 • In de film Antichrist van Lars von Trier uit 2009 komt ondanks de filmtitel een/de antichrist niet voor.
 • In het boek en gelijknamige film Servants of Twilight wordt de zesjarige Joey door sekteleidster Grace aangezien als Antichrist.

Computerspellen. Sinds 2006 is er het computerspel van Left Behind: Left Behind Eternal Forces waarbij de speler ten doel wordt gesteld om te strijden tegen de duivelse krachten van de antichrist en zielen moet zien te redden.

Zie ook

Meer informatie

Artikel

J. Bosserdet, De Antichrist, download (pdf-document) van OudeSporen.nl

Video's

Biblical Marriage Customs Related to End Times. Youtube.com: John Ankerberg Show, 29 jan. 2015. De antichrist wordt behandeld vanaf 12 min. 59 sec tot 19 min 32 sec.

Tom Horn: Trump, the Vatican and the Secret 3rd Temple Agenda. Youtube.com: Prophecy Watchers, 5 jun. 2019. Duur: 28 min. 30 sec. Gary Stearman in gesprek met Tom Horn over de verwachting van de antichrist, die mogelijk al geboren is.

Boeken

Vanuit allerlei standpunten zijn er vele boeken over het onderwerp verschenen waarin het personage van de antichrist een onderdeel is van beschouwingen over de zogeheten eindtijd. Onder meer:

 • De Antichrist, door Arthur W. Pink (Zelhem: Uitgeverij Maatkamp, 2012; verschenen als paperbackeBook (ook bij kobo) en iBook).
 • De planeet die aarde heette (1971) door de Amerikaanse schrijver Hal Lindsey (uitgeverij Nova); betreft een evangelische opvatting.
 • De 13 Satanische bloedlijnen - Wegbereiders van de Antichrist (1989) door de Nederlandse schrijver Robin de Ruiter (uitgeverij Mayra Publications); betreft een analyse van de afstamming en herkomst van de komende antichrist.
 • De planeet aarde 2000 AD (1994), door Hal Lindsey (uitgeverij Nova) dat een actualisering van zijn bovenvermelde boek is.
 • De Openbaring van Jezus Christus, deel 1 en 2 (1990) door Willem Ouweneel (uitgeverij Medema); is een traditioneel-evangelische uitleg
 • Nabij de toekomst (1997), door J. Hoek (uitgeverij Boekencentrum); een orthodox-reformatorische benadering.
 • De dingen die met haast geschieden moeten, deel 1 en 2 (2002) door R. van Kooten (uitgeverij Groen); eveneens een orthodox-reformatorische benadering.
 • Serie De Laatste Bazuin (oorspronkelijk Left behind) door Tim LaHaye en Jerry B. Jenkins. 13 delen. Is een geromantiseerd verhaal over de wederkomst. Boeken: Verlaten, Tegenstand, Nicolae, Oogst, Apollyon, Moord, Bezeten, Merkteken, Ontheiligd, Standvastig, Armageddon, Wederkomst en Het Koninkrijk komt. Deze serie is verfilmd in drie delen.
 • De Antichrist (1919), door dr. V. Hepp, geeft een uitgebreide analyse van de antichrist en ook een duidelijk historisch overzicht.

Voetnoot

 1. Doug Woodward: The Antichrist Debate. Youtube.com: Prophecy Watchers, 17 juli 2021. Duur: 28 min. 30 sec. Gesprek met Doug Woodward, die een boek schreef over de identiteit van de antichrist.