Babylon

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Babel)

Babylon of Babel was de beroemdste, door Nimrod gebouwde stad van het oude Mesopotamië, de hoofdstad van het oude Babylonische rijk. Door Babel stroomde de rivier Eufraat, die de stad in twee helften deelde. Tegenwoordig heet de plaats Hillah.

Babel (Oude Testament)

'Babylon' is de Griekse vorm van het Hebreeuwse 'Babel'. 

De naam Babel betekent in het Hebreeuws 'verwarring'. De naam is ontleend aan de spraakverwarring die God teweegbracht toen de mensheid - nog één volk en één van spraak - een stad en een hoge toren bouwde en zich een naam wilde maken, om te voorkomen dat men over de hele aarde verstrooid zou raken, hoewel God Noach en de zijnen bevolen had de aarde te vervullen.

Ge 11:4 En zij zeiden: Kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en een toren waarvan de top in de hemel reikt, en laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid! Ge 11:5 Toen daalde de HEERE neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren, Ge 11:6 en de HEERE zei: Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn. Ge 11:7 Kom, laten Wij neerdalen en laten Wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen. Ge 11:8 Zo verspreidde de HEERE hen vandaar over heel de aarde, en zij hielden op met het bouwen van de stad. Ge 11:9 Daarom gaf men haar de naam Babel; want daar verwarde de HEERE de taal van heel de aarde, en vandaar verspreidde de HEERE hen over heel de aarde. (HSV)

De spraakverwarring in Babel. 'De Toren van Babel', schilderij door Jan van 't Hoff (GospelImages.nl).

De oude Griekse vertaling van het Oude Testament (Septuagint) vertaalt het Hebreeuwse woord Babel door een Grieks woord voor “verwarring”. De Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus merkt op dat de Hebreeën verwarring “Babel” noemen[1]. Misschien is de naam ‘Babel’ gegeven door de zonen van Heber[1], de vader van de Hebreeën of Israëlieten. 

De oudst bekende buitenbijbelse naam voor Babel is de Soemerische naam ká-dingir-ki (gewoonlijk geschreven ká-dingir-ra, d.i. 'poort van God', 'Godspoort')[2], misschien een vertaling van de meer gebruikelijke Babylonische naam Babili, d.i. 'Godspoort', 'Poort van God'. 

Toverijen. Een kenmerk van Babel was toverij. In haar werden "vele toverijen" gevonden.

Jes 47:12 Blijf maar bij uw bezweringen en uw vele toverijen, waarmee u zich vermoeid hebt vanaf uw jeugd. Misschien kunt u er baat bij hebben, misschien zult u zich sterk maken. (HSV)

Hoofdstad van het Babylonische rijk. Babel werd de hoofdstad van het Babylonische rijk. De naam 'Babel' is ook een aanduiding van dit rijk. De stad was 'het sieraad der koninkrijken, de heerlijkheid, de hovaardigheid der Chaldeën' (Jes. 13:19).

Jes 13:19  Alzo zal Babel, het sieraad der koninkrijken, de heerlijkheid, de hovaardigheid der Chaldeën, zijn gelijk als God Sodom en Gomorra omgekeerd heeft.

De profeet Jesaja voorzegde de ondergang van Babel. De stad zou worden omgekeerd als vroeger Sodom en Gomorra.

Nieuwe Testament

Nieuwe Testament. Babylon  komt in het Nieuwe Testament voor in Hand. 7 : 43 in een aanhaling uit het Oude Testament (Amos 5 : 26, 27). Verder in (wellicht) overdrachtelijke zin in Openb. 14: 8; 16: 19; 17 : 5;  18 : 2, 10, 21. Zie hieronder de paragraaf Apocalyptische Babylon

Petrus. De apostel Petrus noemt Babylon in zijn eerste brief

1 Pe 5:12 Door Silvanus, die naar ik meen voor u een trouwe broeder is, heb ik in het kort geschreven om u te vermanen en te betuigen, dat dit de ware genade van God is waarin u moet staan. 1Pe 5:13 U groet de medeuitverkorene in Babylon, en mijn zoon Markus. (TELOS)

Sommige uitlegger menen dat in dit vers sprake is van de letterlijke stad Babylon, waar ten tijde van Petrus veel joden woonden[3]. Andere uitleggers zien er een codewoord of figuurlijke aanduiding voor Rome in, de hoofdstad van het Romeinse rijk, en verstaan door „de medeuitverkorene" de gemeente aldaar[4]. Dan schreef dus Petrus de brief uit Rome. 

Openbaring van Johannes. In het laatste Bijbelboek, de Openbaring van Johannes, komt een stad genaamd Babylon voor. Zie hieronder de paragraaf Apocalyptische Babylon.

Tegenwoordige Babylon

Babylon in Irak. De Iraakse dictator Saddam Hussein (1937-2006) startte de bouw van een moderne stad Babylon, ongeveer 80 km ten zuiden van Bagdad.

Apocalyptische Babylon

In het laatste bijbelboek Openbaring van Johannes komt een grote, sterke en weelderige stad voor genaamd Babylon. Zij wordt eerst afgeschilderd als een hoer. Ze wordt genoemd in Openb. 14: 8; 16: 19; 17: 5;  18: 2, 10, 21. Zij is een religieuze, politieke en economische macht. Haar grote zonden zijn (1) haar hoererij, waarmee zij de aarde heeft verdorven en (2) de moord op Gods slaven.

Opb 19:2 Want waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen, want Hij heeft de grote hoer geoordeeld, die de aarde heeft verdorven met haar hoererij, en Hij heeft het bloed van zijn slaven van haar hand gewroken. (TELOS)

Zie Babylon (hoer) voor het hoofdartikel.

Bron

Christelijke Encyclopaedie voor het Nederlandsche Volk (Kampen: Kok, 1925-1931) s.v. Babylon. Hieruit is op 9 juli 2016 tekst genomen en verwerkt.

Voetnoten

  1. 1,0 1,1 Aldus John Gill bij Gen. 11:9
  2. Bromiley, Geoffrey  W., The International Standard Bible Encyclopedia, Revised. Wm. B. Eerdmans, 1988; 2002, S. 1:385
  3. Easton's Revised Bible Dictionary s.v. Babylon
  4. Christelijke Encyclopaedie voor het Nederlandsche Volk (Kampen: Kok, 1925-1931) s.v. Babylon.