Beest uit de aarde

Uit Christipedia

Het Beest uit de aarde, ook genoemd de valse profeet, is een misleidende figuur in de eindtijd. Hij lijkt op het Lam (= Christus), althans hij heeft horens gelijk aan die van een lam, en wordt daarom vereenzelvigd met de Antichrist. Hij leidt tot massa's mensen tot aanbidding van het Beest uit de zee.

Beest. Johannes ziet de valse profeet voorgesteld als een beest, een wezen dat geen zedelijke verbinding met God heeft[1].

Oorsprong. Het beest stijgt op uit de aarde, het is een landbeest.

Opb 13:11 En ik zag een ander beest opstijgen uit de aarde; en het had twee horens, aan die van een lam gelijk, en het sprak als de draak. (TELOS)

Een verbeelding van het Beest uit de aarde, dat twee hoornen heeft, aan die van een lam gelijk.

De aarde is vermoedelijk een zinnebeeld van het land Israël. De beestachtige mens stamt uit het volk van Israël. Volgens sommigen wellicht uit de stam Dan. Deze stam wordt niet genoemd onder de stammen van Israël, waaruit de 144.000 knechten van God afkomstig zijn.

Twee horens. Het beest heeft twee horens, aan die van een lam gelijk.

Opb 13:11 En ik zag een ander beest opstijgen uit de aarde; en het had twee horens, aan die van een lam gelijk, en het sprak als de draak. (TELOS)

Duivelse spraak. Zijn spraak is die als de draak.

Opb 13:11 En ik zag een ander beest opstijgen uit de aarde; en het had twee horens, aan die van een lam gelijk, en het sprak als de draak. (TELOS)

Gezag.

Opb 13:12 En het oefent al het gezag van het eerste beest uit in diens tegenwoordigheid; en het maakt dat de aarde en zij die erop wonen, het eerste beest aanbidden, van wie de dodelijke wond genezen was. (TELOS)

Aanbiddingsleider.

Opb 13:12 En het oefent al het gezag van het eerste beest uit in diens tegenwoordigheid; en het maakt dat de aarde en zij die erop wonen, het eerste beest aanbidden, van wie de dodelijke wond genezen was. (TELOS)

Het Beest uit de aarde (bovenaan gezeten) doet vuur uit de hemel dalen.

Doet grote tekenen. Het beest doet grote tekenen. Eén groot teken is dat het vuur uit de hemel laat neerdalen.

Opb 13:13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. (TELOS)

Vuur uit de hemel doen neerdalen, dat was een teken dat ook Elia, een van de oude profeten van Israël, deed. Vergelijk de gebeurtenissen op de berg waar Elia zat:

2Kon 1:9 En hij stuurde een hoofdman over vijftig naar hem toe met zijn vijftigtal. Toen deze naar hem toe klom-want zie, Elia zat op de top van een berg-sprak hij tot hem: Man Gods, de koning heeft gesproken: Kom naar beneden! 2Kon 1:10 Maar Elia antwoordde en sprak tot de hoofdman over vijftig: Als ik een man Gods ben, laat er dan vuur uit de hemel neerkomen en u en uw vijftigtal verteren. Toen kwam er vuur uit de hemel neer en dat verteerde hem en zijn vijftigtal. (HSV)

De Heer Jezus heeft gewaarschuwd voor valse profeten in de eindtijd. Ze zouden "grote tekenen en wonderen geven".

Mt 24:24  Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en grote tekenen en wonderen geven om zo mogelijk ook de uitverkorenen te misleiden. Mt 24:25  Zie, van tevoren heb Ik het u gezegd. (Telos)

Een ander groot teken voor de valse profeet is het levend maken van het beeld van het Beest.

Opb 13:15 En het werd hem gegeven aan het beeld van het beest adem te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood zouden worden. (Telos)

Zie hierna over dit wonder. Van Mens der zonde, de Wetteloze wordt gezegd dat zijn komst met allerlei kracht en tekenen en wonderen gepaard gaat.

2Th 2:9 hem, wiens komst naar de werking van de satan is met allerlei kracht en tekenen en wonderen van de leugen, (TELOS)

Misleidt de mensen. Door de tekenen misleidt de valse profeet de mensen op aarde.

Opb 13:14  En het misleidt hen die op de aarde wonen, door de tekenen die hem gegeven zijn te doen in tegenwoordigheid van het beest, en het zegt tot hen die op de aarde wonen, dat zij voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer leefde, een beeld moesten maken. (Telos)

Opb 19:20 En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet die de tekenen in diens tegenwoordigheid had gedaan, waardoor hij hen misleidde die het merkteken van het beest ontvingen en die zijn beeld aanbaden. ... (Telos)

Voor de misleiding door valse profeten, die "grote tekenen en wonderen geven", heeft de Heer Jezus gewaarschuwd.

Mt 24:24  Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en grote tekenen en wonderen geven om zo mogelijk ook de uitverkorenen te misleiden. Mt 24:25  Zie, van tevoren heb Ik het u gezegd. (Telos)

Het schijnt dat de tekenen van de valse profeet tevens dienen om de uitzonderlijke status van het Zeebeest en/of diens aan- en uitspraken te bevestigen. Vergelijk wordt gezegd wordt van de Mens der zonde, de Wetteloze:

2Th 2:9 hem, wiens komst naar de werking van de satan is met allerlei kracht en tekenen en wonderen van de leugen, (TELOS)

De misleiding van het aardrijk is er een door de duivel, die zich bedient van het landbeest, dat "gegeven is de tekenen te doen" (Opb. 13:14).

Opb 20:10 En de duivel die hen misleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel waar zowel het beest als de valse profeet zijn, ... (Telos)

Opb 13:14  En het [landbeest] misleidt hen die op de aarde wonen, door de tekenen die hem gegeven zijn te doen in tegenwoordigheid van het beest, en het zegt tot hen die op de aarde wonen, dat zij voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer leefde, een beeld moesten maken. (Telos)

Beeld van het Beest. De valse profeet zegt de mensen dat zij voor het beest, dat na een dodelijke wond weer levend was geworden, een beeld moeten maken.

Opb 13:14 En het misleidt hen die op de aarde wonen, door de tekenen die hem gegeven zijn te doen in tegenwoordigheid van het beest, en het zegt tot hen die op de aarde wonen, dat zij voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer leefde, een beeld moesten maken. (TELOS)

Een andere verbazingwekkende gebeurtenis vindt dan plaats. De valse profeet krijgt de mogelijkheid om aan het beeld adem te geven.

Opb 13:15 En het werd hem gegeven aan het beeld van het beest adem te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood zouden worden. (TELOS)

Het is alsof valse profeet het goddelijk vermogen heeft om uit dode stof leven voort te brengen, om van een dood beeld een levend wezen te maken.

Ge 2:7 toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen. (HSV)

In het midden van deze oude voorstelling zet het Beest uit de aarde de mensen aan om het beeld te aanbidden.

Merkteken

Behalve dat de valse profeet een beeld opricht, maakt hij ook dat de mensen een merkteken krijgen. Dat merkteken wordt aangebracht op hun rechterhand of op hun voorhoofd.

Opb 13:16 En het maakt dat men aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd; (TELOS)

Het merkteken heeft een economische functie: het geeft de mogelijkheid om te kopen of te verkopen.

Opb 13:17 en dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken heeft: de naam van het beest of het getal van zijn naam. (TELOS)

Het merkteken bestaat uit de naam van het Beest of het getal van zijn naam. Het getal van zijn naam is de getalswaarde van zijn naam.

Zie Merkteken van het Beest voor het hoofdartikel. 

Zijn einde

De valse profeet zal bij de verschijning van de Heer Jezus worden gegrepen en in de hel worden geworpen.

Opb 19:20 En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet die de tekenen in diens tegenwoordigheid had gedaan, waardoor hij hen misleidde die het merkteken van het beest ontvingen en die zijn beeld aanbaden. Levend werden deze twee geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt. (Telos)

Opb 20:10 En de duivel die hen misleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel waar zowel het beest als de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden tot in alle eeuwigheid. (Telos)

De Antichrist

Dat dit Beest te vereenzelvigen is met de Antichrist, is hierop te gronden:

  • Hij lijkt op het Lam, d.i. Christus, hoewel hij spreekt als de Draak.
  • Hij stijgt op uit de aarde, mogelijk een aanduiding van het land Israël (in onderscheid met de zee, een zinnebeeld van de woelige volkerenmassa). De Antichrist is zeer waarschijnlijk een Jood. De Joden zullen nimmer een niet-Jood, die geen zoon van David kan zijn, als de Messias aanvaarden.
  • Hij is een profeet, zij het ook een valse profeet. De Heer Jezus was een profeet van God.
  • Hij doet grote (!) tekenen en wonderen, evenals de ware Christus deed
  • Hij geeft een teken uit de hemel. Zo'n teken hebben de farizeeën en de sadduceeën van de Christus verlangd, om hem te verzoeken/beproeven (Matth. 16:1; vgl. Luk. 11:16).
  • Hij voert de aanbidding van een hogere macht aan, niet van God, maar van het Beest uit de zee en diens beeld. De Heer Jezus voert ons tot aanbidding van God de Vader.

Voetnoot

  1. A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Beasts.