Brief aan de Efeziërs

Uit Christipedia

De brief van Paulus aan de Efeziërs, ook genoemd Brief aan de Efeziërs, Efeziërsbrief of Efezebrief of kortweg Efeze, is een geschrift in de Bijbel; het is een brief geschreven door de apostel Paulus en gericht aan de gelovigen in de stad Efeze (en elders) in Klein-Azië.

De staf Efeze. Efeze was een belangrijke handelsplaats aan de westkust van het tegenwoordige Turkije, toentertijd in de Romeinse provincie Asia. Behalve een handelscentrum was Efeze ook een belangrijk godsdienstig centrum. De tempel van de godin Artemis trok vele pelgrims naar Efeze, en was zo van groot economisch belang.

Paulus in Efeze. Zijn eerste korte bezoek aan Efeze was in het voorjaar van 54 na Chr. Hij kon niet lang blijven want hij moest op een vastgestelde datum in Jeruzalem zijn om een gelofte in te lossen (Hand. 18:19-20). Hij was evenwel Gods werktuig tot de stichting van een christelijke gemeente in deze stad. Later bracht hij bijna drie jaar door in Efeze. Dit waren jaren van toegewijde en intensieve evangelieverkondiging (Hand. 19:8-10).

Kaart: de havenstad Efeze (Engels: Ephesus) in de Romeinse provincie Asia.
De gemeente te Efeze is één van de zeven gemeenten genoemd in Openbaring

Schrijver, datering, bestemming

Schrijver. De brief is geschreven door Paulus tijdens zijn eerste gevangenschap in Rome (Ef. 3:1; 4:1; 6:20; Hand. 28:30).

Efe 3:1 Daarom ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus voor u, de volken … (Telos)

Efe 4:1 Ik vermaan u dan, ik, de gevangene in de Heer, ... (Telos)

Hij is een gezant 'in een keten'.

Efe 6:19  ... de verborgenheid van het evangelie bekend te maken Efe 6:20  waarvoor ik een gezant ben in een keten ... (Telos)

Voor Paulus, die verdrukkingen leed, en voor de heiligen waren de dagen boos.

Efe 5:16  terwijl u de geschikte gelegenheid ten volle uitbuit, want de dagen zijn boos. (Telos)

Efe 3:13  Daarom vraag ik u niet moedeloos te worden door mijn verdrukkingen voor u, die uw heerlijkheid zijn. (Telos)

Ontroerend is het dat deze gevangene, schrijvend over de gaven die aan de gelovigen zijn geschonken, een Bijbelcitaat geeft dat spreekt van gevangenschap:

Efe 4:8  Daarom zegt Hij: ‘Opgevaren naar de hoge heeft Hij de gevangenschap gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven’. (Telos)

De apostel schreef de brief in het jaar 62/63 of 60/61 na Chr., ongeveer 8 jaar nadat de gemeente was gesticht.

0 — 49 n.C. < Israël en Gemeente 50 — 99 > Kerkgeschiedenis 100 — 199
Openbaring van JohannesJeruzalemClemens RomanusDidachè2 PetrusPaulus2 Timotheüs1 PetrusTitusbrief1 TimotheüsHandelingen van de ApostelenBrief aan de HebreeënBrief aan FilemonEfezebriefPorcius FestusBrief van JakobusKolossenzenbriefFilippenzenbriefRomeinenbrief2 Korinthiërs1 KorinthiërsDerde zendingsreis van PaulusNero (keizer)Felix (stadhouder)GallioTweede zendingsreis van PaulusGalatenbriefHerodes Agrippa IIAnaniasClaudius I

Adressanten. De brief is gericht aan gelovigen uit de niet-Joodse volken. Dat blijkt uit woorden als "u, die vroeger de volken in het vlees was en onbesneden werd genoemd" (Ef. 2:11), "dat u in die tijd zonder Christus was, vreemd aan het burgerschap van Israel en vreemdelingen van de verbonden der belofte, terwijl u geen hoop had en zonder God was in de wereld" (Ef. 2:12), "in Christus Jezus, bent u die vroeger veraf was, nabij gekomen door het bloed van Christus" (2:13) "u die veraf was, en vrede aan hen die nabij waren" (2:17), "Dus bent u geen vreemdelingen en bijwoners meer" (2:19), "voor u, de volken" (3:1).

In enkele van de oudste handschriften ontbreekt in Ef. 1:1 de vermelding dat de brief gericht was aan de Efeziërs: de woorden ‘in Efeze’ ontbreken. Daarom, misschien was de brief een rondzendbrief, een brief bestemd om in verschillende gemeenten voorgelezen te worden, mogelijk Laodicéa inbegrepen (verg. Col 4:16b). Een tweede grond voor de gedachte aan een rondzendbrief is dat Paulus niet handelt over bepaalde problemen in Efeze, maar een zeer verheven en diepgaande verhandeling geeft over de bijzondere plaats en voorrechten van de gemeente van Jezus Christus in verbinding met haar verheerlijkte Hoofd in de hemel. Een derde grond is dat de toon van de brief ook zeer algemeen is, niet zo persoonlijk, wat op zich vreemd zou zijn als Paulus schrijft naar een gemeente waar hij meer dan twee jaar lief en leed heeft gedeeld. Men gaat er daarom van uit dat de Efezebrief wel geadresseerd is geweest aan de gemeente te Efeze, maar meer bedoeld was als een rondschrijven voor de gehele regio. Het volgende vers toont aan dat Paulus een bepaalde groep gelovigen, plaatselijk of regionaal, voor de geest had: 

Efe 1:15 Daarom ook, daar ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus dat onder u is, en van de liefde die u hebt tot alle heiligen, Efe 1:16 houd ik niet op voor u te danken, terwijl ik u gedenk in mijn gebeden, (Telos)

Inhoud

De Chinese voorganger Watchman Nee (1903-1972) vatte de inhoud van de brief in drie woorden samen: zitten, wandelen, en standhouden. Zitten: Onze stand in Christus. Wandelen: Ons gedrag op aarde. Standhouden: ons weerbaar-zijn tegenover de vijand.

In het voorwoord van een beschouwing over de brief schreef een uitgever: "Het hoogste standpunt van de gelovige, de grootste zegeningen in Christus, worden in deze brief ontwikkeld. Verborgenheden, in het bijzonder die over de gemeente, zijn door de apostel in deze brief onthuld."[1]

Deze brief van Paulus overstijgt al zijn overige brieven zowel qua stijl als inhoud. De manier waarop Paulus de rijkdom van Gods kinderen verwoord is subliem. Iemand noemde deze brief "de derde hemel brief" van Paulus, want in dit schrijven vinden we zowel de diepten van verlorenheid als de hoogten van de verlossing. De brief is ook wel genoemd "de Alpen van het Nieuwe testament" want hier beklimmen we stap voor stap de Godsberg om tenslotte te komen op het hoogst haalbare punt dat een mens ooit kan bereiken in de tegenwoordigheid van God zelf.

Een steeds terug kerende uitdrukking in de Efeze-brief is "in Christus" b.v. Ef. 1:1; 1:3; 1:4; 1:7; 1:11; 1:13 enz. Deze uitdrukking betekent dat christenen zich mogen vereenzelvigen met de dood, opstanding en verheerlijking van Christus, en dat wij alle genoemde zegeningen in en door Hem ontvangen. 

Belangrijk is ook de leer dat de heiligen, geroepen uit de Joden en de heidenen, één gemeente vormen, die het lichaam van Christus is, waarvan de heiligen leden zijn en Christus het hoofd is. De Vader heeft Christus niet alleen een lichaam bereid om hier op aarde in te lijden, maar ook een geestelijk lichaam (de gemeente) waarin Christus zal worden verheerlijkt. Die gemeente wordt vergeleken met een tempel, met een lichaam en met een bruid.

Naast alle verheven zaken is Paulus ook heel praktisch als hij spreekt over het huwelijk, de opvoeding, gehoorzaamheid, leiding geven en geestelijke strijd. Want onze wandel (onze gedragingen) moet overeenstemmen met onze hoge roeping.

De brief aan de Kolossenzen is vrijwel in dezelfde tijd geschreven en bevat ook vele elementen van het onderwijs dat Paulus aan de Efeziërs gaf.

Indeling en overzicht

Hoofdstukken. De brief is ingedeeld (later, niet door Paulus zelf) in zes hoofdstukken. Een korte inhoudsopgave: 

Ef. 1 Paulus beschrijft met dankzegging de genade, die God aan Joden en Heidenen geschonken heeft.

Ef. 2 Vervolg, en voordracht der leer van de vereniging an Joden en heidenen.

Ef. 3 Deze leer was bijzonder aan Paulus aanbevolen; hij bidt dat de Efeziërs daarbij mogen blijven.

Ef. 4 Vermaning tot eendracht. Verscheidenheid dient tot opbouwing en eenheid. Tegen een heidense levenswijze en de ondeugden ervan.

Ef. 5 Vervolg en plichten van man en vrouw.

Ef. 6 Plichten van kinderen en vaders, van slaven en heren. Vermaning met betrekking tot de geestelijke strijd. Verzoek om voorbede. Besluit.

Tweede hoofddelen. De brief aan Efeze valt naar de inhoud duidelijk uiteen in twee delen:

I. Een leerstellig gedeelte. 

 • Zegeningen voor gelovigen, 1:3-14
 • Gebeden ten behoeve van de gelovigen, 1:15-21
 • Het hoofdschap van Christus over zijn gemeente, 1:22+23
 • Hoe de gelovigen als leden passen in zijn lichaam, 2:1-10
 • De eenheid van de gemeente, 2:11-22
 • De plaats van gelovigen uit de heidenen in de gemeente, 3:1-21

II. Een praktisch gedeelte.

 • Eenheid en verscheidenheid van de gemeenteleden, 4:1-3
 • De eenmakende krachten van de gemeente, 4:4-16
 • De plichten van de leden van het lichaam, 4:17-6:8
 • De geestelijke wapenrusting, 6:10-20

Meer informatie

Hugo Bouter, Indeling van de brief aan de Efeziërs. OudeSporen.nl, zonder jaar.

Samenvatting en commentaar

Op de volgende pagina's van Christipedia worden passages of onderwerpen behandeld:

Parallellen met Jozua

De Efezebrief heeft parallellen met het boek Jozua. Het boek Jozua spreekt van de grote omvang van het Beloofde Land (Joz. 1:3-4). De brief vermeldt de omvang van de zegen die wij ontvangen hebben, het erfdeel dat voor ons in de hemel is weggelegd. Het boek gaat over strijd, de brief gaat in hoofdstuk 6 over onze strijd en de benodigde wapenrusting.

Meer weten

Ger de Koning, De brief aan de Efeziërs; een verklaring van Paulus' brief, speciaal voor jou. Zwolle: Uitgeverij Daniël, 2e druk 2015. Omvang: 203 blz. Te downloaden als pdf-bestand van OudeSporen.nl. Gericht op jonge mensen.

Benham Matta, Zegen en strijd. Uitgeverij H. Medema, 1964. Pagina's: 184. Oorspronkelijk in het Arabisch verschenen. Alleen nog tweedehands te verkrijgen.

H. P. Medema, De nieuwe mens. Bijbelstudies bij de brief van Paulus aan de Efeziërs. Uitgeverij Medema, 1991. Pagina's: 318. Detailuitleg van de brief.

Watchman Nee, Zitten, wandelen, standhouden. Pagina's: 41.

H. Smith, Gedachten over Efeze. Uitgever: Stichting in Grazige Weiden, Den Helder. Pagina's: 118.

Lezingen

Wijnand Heidenrijk, De brief aan de Efeziërs. Veertien lezingen. Zonder vermelding van jaar.

Jacques Brunt, De brief aan de Efeziërs. Acht lezingen gehouden in het najaar van 2014 te Zwijndrecht.

J.G. Fijnvandraat, De brief aan de Efeziërs. Twaalf lezingen gehouden in 1988 te Scheveningen.

Willem Ouweneel en Dato Steenhuis, De brief aan de Efeziërs. Acht lezingen gehouden in 2001 - 2002.

Willem Ouweneel heeft diverse keren lezingen gehouden over de brief. Zie op https://vergadering.nu/downloads-op-bijbelboek.htm bij Efeze.

Verscheidene lezingen en besprekingen in de kring van de Vergadering van Gelovigen

Bron

Inleiding tot de brief in de TELOS-vertaling van het Nieuwe Testament.

Voetnoot

 1. H. Medema in het 'Woord vooraf' van de beschouwing Zegen en strijd door Matta Behnam.