Christipedia

Uit Christipedia

Christipedia.nl is een Bijbelgetrouwe internet-encyclopedie, met onderwerpen die voor christenen interessant zijn. Het is een middel om nuttige informatie en interessante feiten te delen ten dienste van christenen.

Christipedia is een 'sociaal medium' op een Bijbelgetrouwe grondslag: ieder die de grondslag onderschrijft kan een bestaand artikel aanpassen, een nieuw artikel plaatsen, een vers uit de Bijbel uitleggen, een afbeelding toevoegen, verwijzen naar een goed boek of een goede video, enz. 

De informatie groeit door bijdragen van gelovigen die de Bijbel hoog houden en uit verschillende kerken afkomstig zijn. Zij kunnen ieder op eigen houtje een bijdrage leveren, wanneer het hun uitkomt. Er is daarbij geen werklast of tijdsdruk. Het aantal en de kwaliteit van de artikelen zal door aanvulling en verbetering groeien. 

Voor de schrijvers is de Bijbel het onfeilbare woord van God, dat betrouwbaar en gezaghebbend spreekt over God en mensen, de zichtbare en de onzichtbare wereld, verleden, heden en toekomst. De Heilige Schrift werpt licht op tal van onderwerpen, verrijkt onze kennis en is een lamp op ons levenspad.

Technische mededeling: geen.

Recent toegevoegde pagina's:
Cursief = nieuwe verwijzing naar een bestaand artikel

 1. Hamonah
 2. Evangelie naar Markus/Samenvatting
 3. Numeri 35
 4. Ezechiël 39
 5. Numeri 34
 6. Cinnereth
 7. Stoïcijnse wijsgeren
 8. International Justice Mission (IJM)
 9. Ezechiël 37
 10. Lee Brainard

Recent aangepaste pagina's:

Ps 119:105  Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Ps 119:130  Het openen van uw woorden verspreidt licht, het geeft de onverstandigen inzicht.

Christipedia: samen schrijven ten behoeve van de gemeente van God. Wil ook u/jij meedoen?

Waarom Christipedia?

De manier waarop mensen informatie opzoeken is veranderd. Internet is de eerste bron waaruit vaak geput wordt, in plaats van de boekenkast thuis of de bibliotheek buitenshuis. 

Veel christenen zijn individueel bezig om informatie op internet te plaatsen. Meestal kan wel op de aangeboden informatie worden gereageerd, maar kan die niet door anderen worden aangepast of aangevuld. Vaak is niet duidelijk wie er achter een site zit, wat men gelooft, wie een pagina heeft geschreven en wanneer dit is gebeurd. En niet alle aangeboden informatie is bijbels verantwoord te noemen.   

Zogenoemde sociale software biedt christenen nieuwe mogelijkheden voor samenschrijven via internet op een transparante manier. Christipedia maakt gebruik van deze software, net als Wikipedia.   

Christipedia is geen vervanging of concurrent van Wikipedia, maar verschilt hiermee op punten als:

 • de zienswijze: een Bijbelgetrouw, orthodox-christelijk perspectief[1]
 • de beperking: voornamelijk onderwerpen die voor christenen interessant zijn
 • de nadruk: voor christenen interessante aspecten krijgen nadruk, bijv. de toestand van de kerk in een land
 • de uitbreiding: extra informatie, bijvoorbeeld profetische Bijbelpassages aangaande Iran
 • de verdieping: sommige (vooral geestelijke) aspecten worden dieper behandeld

Christipedia biedt de mogelijkheid om binnen een Bijbelgetrouwe context samen te schrijven, God te eren en Zijn gemeente te dienen. Veel christenen bestuderen de bijbel en hebben nuttige aantekeningen op hun PC staan. De notities leiden echter na gebruik een eenzaam bestaan in een kastje dat voor anderen ontoegankelijk is. Op Christipedia kunnen christenen hun kennis meedelen en elkaars kennis aanvullen. Samen weet je meer, samen kun je meer, samen schrijf je beter.

Hopelijk ontstaat er zo een interessante, betrouwbare, rijke en groeiende bron van informatie, een plek waar jong en oud met vragen terecht kunnen voor een eerste christelijke oriëntatie, een webstek waaraan het christelijk onderwijs in kerk en op school lesmateriaal kan onttrekken.

Wil je meeschrijven op Christipedia of taken van beheer en toezicht uitvoeren, laat het weten! Zie Aanmelden.

Kenmerken

Kenmerken van de internet-encyclopedie Christipedia: 

Doelgroep: Nederlandssprekende christenen in Nederland, Vlaanderen en elders in de wereld

Onderwerpen: die christenen aangaan of voor hen interessant zijn, direct of indirect.

Grondslag: vooral de Bijbel, zie verder Grondslag . De grondslag schept ruimte én beperkt, zoals de krijtstrepen ter belijning van een speelveld.

Co-creatie: Christipedia berust als sociaal medium op het gezamenlijk werken aan artikelen. Samenschrijven en onderlinge correctie. Niet een redactieraad, maar de mee-schrijvers bepalen de inhoud. Een geringe of aanzienlijke bijdrage - bijv. het verbeteren van een spelfout of het opstellen van een omvangrijk artikel - dat maakt voor het al of niet kunnen meedoen niet uit. Ook lezers van Christipedia kunnen de tekst verbeteren (zie Aanmelden). 

Informatieverwerking: samenvoegen en ordenen; vermelding van bronnen; revisiehistorie; de Bijbel als een bron van informatie; 

Multimediaal: niet alleen tekst, ook afbeeldingen, geluid, video. Christipedia zal videomateriaal benutten dat elders (bijv. op Youtube) beschikbaar is.

God erend: in artikelen kan God / Jezus Christus de eer worden gegeven voor wat Hij doet of heeft gedaan.

Opbouwend: artikelen kunnen opbouwende ('stichtelijke') passages, liederen of videofragmenten bevatten. Een opbouwende passage kan bijvoorbeeld een woord van de bekende Engelse prediker Spurgeon zijn. In het artikel over de hemelvaart is de tekst van het lied 'Op een lichte wolkenwagen' opgenomen. In het artikel over Jeruzalem is te beluisteren een bekend en prachtig lied van Mahalia Jackson: "The Holy City" (= De Heilige Stad). 

Beoordelend: artikelen kunnen beoordelingen bevatten, bijvoorbeeld een bijbels gefundeerde beoordeling van de celibaatsplicht. Met de Bijbel heeft Christipedia een bredere basis voor beoordeling dan alleen de natuurlijke rede (verstand en zintuiglijke ervaring).

Verdedigend: in kwesties waarin kritiek op (overtuigingen van) christenen wordt uitgeoefend, kan het standpunt van christenen worden verdedigd.

Evangeliserend: de blijde boodschap van het heil in Christus wordt, mits van toepassing, hier en daar verkondigd, zie bijvoorbeeld 'Gered door een aardbeving' in het artikel Aardbeving

Humor: encyclopediën zijn meestal alléén maar serieus en zakelijk. Christipedia bevat ook korreltjes (gepaste en beschaafde) humor. In het artikel over UFO's bijvoorbeeld is een grappig filmpje te zien over een in scène gezette neergestorte UFO

Vrij gebruik: Christipedia hanteert een internationale standaardvergunning van Creative Commons voor het onder zekere voorwaarden vrij gebruik van haar informatie door anderen (zie licentie).

Voetnoot

 1. Op Wikipedia zijn uitspraken als 'Jezus Christus is de weg, de waarheid en het leven' of 'Jezus Christus is uit de doden opgestaan' geen lang bestaan beschoren, ook niet in een artikel over Jezus. Zo'n uitspraak zal worden weggehaald of gewijzigd in bijvoorbeeld 'In het Johannesevangelie noemt Jezus Zichzelf de weg, de waarheid en het leven' of 'Volgens orthodoxe christenen is Jezus de weg, de waarheid en het leven'. Dit is begrijpelijk gezien de grote levenbeschouwelijke verschillen tussen de vrijwilligers die meeschrijven aan Wikipedia en het 'neutraliteitsstandpunt' van de encyclopedie. Op Christipedia daarentegen zijn heilsfeiten geen meningen, maar ... feiten.