Didachè

Uit Christipedia

De Didachè (Grieks: Διδαχή, "onderricht", "onderwijzing") is een vroegchristelijk Grieks geschrift, geschreven door een onbekende te Syrië. Het handelt over de weg van het Leven en van de Dood, de doop, het vasten, eredienst, avondmaal, bepaalde gaven en functies in de gemeente, en over de eindtijd.

De Didachè wordt gerekend tot de geschriften van de zogenaamde apostolische vaders.

Ontdekking

De tekst werd ontdekt in 1873 door aartsbisschop Philotheos Bryennios in de bibliotheek van het Oosters-orthodox patriarchaat van Jeruzalem als onderdeel van de zogeheten Codex Hierosolymitanus.

Datering

De Didaché dagtekent uit de tweede helft van de eerste eeuw, misschien aan het eind daarvan[1], of anders uit de eerste helft van de tweede eeuw na Chr.

Inhoud

De schrijver wil laten zien hoe de twaalf apostelen de zendingsopdracht van de Heer Jezus, "Gaat dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen" (Matt. 28:19), in praktijk brengen. Ook wordt er aandacht aan profetie gegeven. Het geschrift bevat nuttige informatie over het leven in de gemeenschap en is het oudst bewaarde buitenbijbelse document met voorschriften voor de christelijke eredienst en het kerkelijk leven.

De eerste zes hoofdstukken gaan vooral over de goede en de slechte weg waarop een christen kan wandelen (de 'twee wegen', die van het Leven en die van de Dood). Ze bevatten verschillende verwijzingen naar de Bergrede, Jezus Sirach en het boek Spreuken. Hoofdstuk 7 en 8 gaan hoofdzakelijk over de praktische aspecten van de doop en hoofdstuk 9 en 10 over de liturgie bij het avondmaal. De laatste hoofdstukken (11-15) gaan ten slotte over het beleid in de gemeenschap en hoofdstuk 16 over de toekomstverwachting van de christenen.

 • Hoofdstuk I t/m VI: De Leer van de Twee Wegen
  • Hoofdstuk I: Overzicht met toelichting van de Bergrede
  • Hoofdstuk II en III: Toelichting op enkele geboden en verboden
  • Hoofdstuk IV: Over het gedenken van de geloofsverkondigers en het nut van de goede werken
  • Hoofdstuk V: De weg ten kwade
  • Hoofdstuk VI: Over het onderhouden van het "juk des Heren"; onthouding van offervlees
 • Hoofdstuk VII t/m VIII: Praktische aspecten van de doop
  • Hoofdstuk VII: Over de doop
  • Hoofdstuk VIII: Over het vasten (voorafgaand aan de doop)
 • Hoofdstuk IX t/m X: eredienst en avondmaal
  • Hoofdstuk IX: Over het avondmaal
  • Hoofdstuk X: Eucharistisch/liturgisch gebed
 • Hoofdstuk XI t/m XV: Het beleid in de gemeenschap
  • Hoofdstuk XI en XII: Over profeten en charismatici
  • Hoofdstuk XIII: Over de plicht tot het onderhouden van profeten, leraren e.d. door de gemeenschap
  • Hoofdstuk XIV: Over de belijdenis van de zonden alvorens deel te nemen aan het avondmaal
  • Hoofdstuk XV: Over de aanstelling van opzieners en dienaars
 • Hoofdstuk XVI: De toekomstverwachting van de christenen; over de eindtijd.

Pretribulationisme?

Lee Brainard meent in hoofdstuk 16 van De Didache een pretribulationische verwachting te kunnen aanwijzen[2][3]:

1. Christus' komst is imminent (16:1);

16:1.Waakt over uw leven. Laat uw lampen niet uitgaan en laten uw lendenen omgord zijn, maar weest bereid, want u weet het uur niet waarin onze Heer zal komen. (Didache, vertaling Strengholt)

2. Na de volmaking (= verheerlijking) volgt de verdrukking (16:2v);

16:2. Komt dikwijls samen om te zoeken naar wat gunstig is voor uw zielen. Immers, de hele tijd dat u heeft geloofd zal u geen baat doen, als u in de laatste tijd niet volmaakt bent. 16:3. Want in de laatste dagen zal het aantal valse profeten en bedervers groot worden; de schapen zullen veranderen in wolven; liefde zal veranderen in haat. (Didache, vertaling Strengholt)

3. Gedeeltelijke opstanding, te weten van de heiligen, die met Christus in de wereld verschijnen (16:6-8), en dus voordien zijn opgenomen.

Of De Didache leert dat de gemeente vóór de verdrukking wordt opgenomen, is echter onduidelijk. Het "volmaakt" of "volmaakt gemaakt" in vers 2 kan ook slaan op het volkomen toegerust zijn, om zonder val of afval de tijd van verdrukking te doorstaan.

Een pretribulationisme kan echter, juist gegeven de voornoemde onduidelijkheid en de oproep bereid te zijn voor de komst van de Heer (16:1), niet worden weggewuifd.

Opvallende dingen

Opvallende in de Didachè:

 • Het boek leert de ‘rechtvaardiging door goede werken’ (Didachè 4:6; 6:2; 16:2),
 • Het strenge bevel voor de dopeling om minstens één dag te vasten voor zijn doop
 • Het bevel om drie keer per dag het Onze Vader te bidden (Didachè 7:4; 8:3).
 • De profeet heeft een bijzondere plaats in de Didachè en wordt zelfs als enige ‘hogepriester’ genoemd (Didachè 13:3).

Vertalingen

Nederlands

Sinds haar ontdekking in 1873 is de Didachè herhaaldelijk in het Nederlands vertaald[4].

Engels

 • Een Engelse vertaling is te lezen op NewAdvent.org: The Didache.
 • Een andere vertaling in deze taal is te lezen op EWTN.com: The Didache.

Bron

Didachè, nl.wikipedia.org. Tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 2 aug. 2020.

Voetnoten

 1. H.M.H. Bartels, Geschiedenis der Katholieke Kerk (Venloo: G. Mosmans senior, 1926) blz. 60, dateert "op het eind der eerste eeuw".
 2. The Didache — Explosive Pretrib Information. Youtube.com: Soothkeep, 25 aug. 2023. Duur: 15 min. 49 sec.  
 3. Explosive Pretrib Information — Dispensationalism in the Early Fathers. Youtube.com: Soothkeep, 20 dec. 2023. Vanaf 38 min. 5 sec. Voordracht door Lee Brainard.
 4. Zie voor vertalingen: Didachè, nl.wikipedia.org