Eindtijd

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De eindtijd - ook wel de tijd van het einde of de laatste dagen genoemd - is een periode in de heilsgeschiedenis die eigenlijk al begint met de hemelvaart van de Here Jezus. Vanaf dat moment begon 'de lange nacht' voor deze wereld. Maar meestal denkt men bij het begrip 'eindtijd' aan de laatste fase van de laatste dagen, een toekomstige periode waarin de tegenstand tegen Gods plan met Zijn Zoon Jezus Christus in een climax zal uitmonden. Dit leidt uiteindelijk tot wereldwijde catastrofen (zie de vele plagen van God in het boek Openbaring) en uiteindelijk tot een grote oorlog tussen God en Zijn tegenstanders aan het einde van een periode die de Grote Verdrukking heet, waarbij God Zijn vijanden overwint.

Van 'de tijd van het einde' is sprake onder andere in Dan. 11:

Da 11:40 Dan zal in de tijd van het einde de koning van het zuiden hem [met de horens] stoten. En de koning van het noorden zal op hem aanstormen met wagens en met ruiters en met vele schepen. Hij zal de landen binnentrekken, [ze] overspoelen en erdoorheen trekken. 

Het woord 'eindtijd' of 'tijd van het einde' wordt verschillend geduid.

  1. Een eerste opvatting zegt de eindtijd in het Hebreeuws ook wel 'het einde van de bedeling der wet' wordt genoemd. In feite begon de eindtijd direct na de hemelvaart van Christus, aan het einde van de bedeling der wet.
  2. Een tweede opvatting[1] stelt dat de tijd van het einde in bijbelse zin de laatste jaarweek van Daniël is, een periode van zeven jaar waarin Gods gerichten over deze aarde komen. In deze enge zin verstaan leven wij (anno 2014) nog niet in de eindtijd. 
  3. Een derde opvatting[2] zegt dat de 'eindtijd' het einde is van de lange periode tussen de eerste en de tweede komst van Jezus Christus en dat zij wezenlijk wordt gekenmerkt door de terugkeer van de Joden uit de wereldwijde verstrooiing naar het land van hun voorouders (van 1882 tot nu) en door de wederoprichting van de staat Israël (1948). 

Welke verklaring ook de juiste of beste is, ​het bijbelse begrip 'eindtijd' gaat niet over de ondergang van de wereld. 

In de eindtijd in de chronologisch meest beperkte zin, de laatste jaarweek van Daniël, volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Het is de donkerste tijd van de wereldgeschiedenis. De Schrift geeft over die tijd verhoudingsgewijs veel informatie, in het Oude Testament èn in het Nieuwe Testament (Openbaring, brieven van Paulus), als om de dan levende heiligen te versterken, voor te bereiden of toe te rusten, zoals de Heer Jezus deed in Matth. 24. Die tijd van het einde valt (deels of geheel) samen met de dag van Jahweh. Het volk Israël (het volk van God en Gods bruggehoofd op aarde) speelt hierbij een belangrijke rol. De haat van de mens en de duivel zal zich vooral tegen dit volk keren. Het zal echter door God verlost worden. 

Individuele menselijke spelers op het toneel van de eindtijd zijn:

Het is niet gemakkelijk deze figuren te duiden. Men kan ze nader duiden door ze onderling te vereenzelvigen en/of door ze te betrekken op naties in het verleden of het heden. Zo is de mens van de zonde wellicht dezelfde als de antichrist, het beest uit de aarde en de koning van Israël. Dan zijn deze vier spelers gestalten van één en dezelfde persoon. Een andere opvatting die veel gevonden wordt, vereenzelvigt het Beest uit de zee met de Antichrist. De koning van het noorden wordt meestal vereenzelvigd met de eindtijdse Assyriër. Gog wordt vaak als de heerser van Rusland geduid.  

Sinds de hemelvaart begon de lange donkere nacht voor deze wereld. Hoe dieper wij in deze eindtijd komen, des te groter wordt de tegenstand van de mensheid en de duivel tegen het plan van God. Dit uit zich in een steeds groter wordende verwarring, een algemeen verval van de moraal, wetsverachting, liefdeloosheid, geloofsafval, en haat tegen alles wat aan God doet denken.

Meer weten

Roger Liebi, Leven we werkelijk in de eindtijd? Meer dan 175 vervulde profetieën. Uitgeverij Middernachtsroep. Pagina's: 429. Een uitstekend boek over de eindtijd. De auteur behandelt de profetieen die vanaf 1882 vervuld zijn in een aantal thema's. Na de inleiding volgt het thema: Een volk keert terug, waarin de terugkeer van Israel naar het land Israel behandeld wordt. Daarna schrijft hij over de Westelijke Jordaanoever in het licht van de Bijbelse profetie, gevolgd door Israel en het lot van Irak, om te eindigen met de toespraak van Jezus over de eindtijd. Handig is de lijst met vervulde profetieen aan het eind van elk thema, met schematisch: profetie, tekstverwijzing, vervulling in deze tijd.

Jeep van der Schoot, De eindtijd in het kort; de Here Jezus komt spoedig terug (2011, 2013 en latere bewerking). Gratis e-boek (pdf-formaat), te downloaden van www.dekoningkomt.nl. Over Israël, de tekenen van de eindtijd, de opname van de gemeente, de grote verdrukking, de opneming van de gemeente, het vrederijk, de nieuwe hemel en aarde.

Amir Tsarfati, Het laatste uur. Een Israëlische insider kijkt naar de eindtijd. Uitgeverij Het Zoeklicht. Pagina's: 208.

Engels

In tijdsorde van oud naar nieuw:

Billy Crone, The Final Countdown. Publisher: Get A Life! International, 2011. Pagina's: 290. Over tien gebeurtenissen/ontwikkelingen die uitlopen op de eindtijd: Israël, moderne techniek, wereldwijde onrust, toename van dwaling, toename van slechtheid, toename van afvalligheid, één wereldreligie, één wereldeconomie en het teken (chip) van het Beest.

Jeff Kinley, As It Was in the Days of Noah; Warnings from Bible Prophecy About the Coming Global Storm. Uitgever: Harvest House Publishers, 2014. Pagina's: 176. De eindtijd wordt door de Heer Jezus vergeleken met de dagen van Noach.

Jeff Kinley: As It Was in the Days of Noah, Youtube.com: Prophecy Watchers, 28 okt. 2015. Duur: 28 min. 29 sec. Gesprek met Gary Stearman met Jeff Kinley over de goddeloze en geweldsvolle dagen van Noach, naar aanleiding van zijn boek.

Bill Salus: The Timeline of Prophecy. Youtube.com, Prophecy Watchers, 5 aug. 2015. Duur: 13 min. 31 sec. Gesprek van Gary Stearman met Bill Salus over actuele ontwikkelingen in het licht van de Bijbelse voorzeggingen.

Billy Crone: The Prophetic Roadmap. Youtube.com: Prophecy Watchers, 15 juli 2019. Duur: 29 min. 30 sec. Gary Stearman in gesprek met Billy Crone over huidige gebeurtenissen die uitlopen op de eindtijd, onder andere de voorbereiding van de herbouw van de tempel en het herstel van de tempeldienst.

Voetnoten

  1. Zo Ton Stier van de Stichting Israël en de Bijbel, op de landdag van de Stichting op 14 mei 2015.
  2. Zo Roger Liebi, Leven we werkelijk in de eindtijd? Meer dan 175 vervulde profetieën. Uitgeverij Middernachtsroep.