Esther (boek)

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Esther (Bijbelboek))
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het Bijbelboek Esther dankt zijn naam aan de hoofdpersoon van de geschiedenis, die er in wordt verhaald → Esther (koningin). Het Joodse meisje Hadassa, dat later de naam Esther aanneemt, wordt tot koningin van Perzië verheven en redt door haar tussenkomst Gods verbondsvolk Israël van de door de Amalekiet Haman beraamde genocide.

Schrijver. De schrijver is onbekend; mogelijk Mordechai:

Es 9:20 En Mordechai beschreef deze geschiedenissen; en hij zond brieven aan al de Joden, die in al de landschappen van den koning Ahasveros waren, dien, die nabij, en dien, die verre waren,

Brondocumenten. De schrijver heeft waarschijnlijk geput uit twee andere documenten, die, gescheiden door enkele verzen, worden genoemd in Esth. 9:32 en 10:2.

Es 9:32  En het bevel van Esther bevestigde de geschiedenissen van deze Purim, en het werd in een boek geschreven. (SV)

Es 10:2  Al de werken nu zijner macht en zijns gewelds, en de verklaring der grootheid van Mordechai, denwelken de koning groot gemaakt heeft, zijn die niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Medie en Perzie? (SV)

Uit het in 9:32 genoemde boek "heeft de vervaardiger van ons boek Esther waarschijnlijk als uit een geloofwaardig en gelijktijdig geschrift geput", aldus Karl August Dächsel.

Tijd. Het boek verplaatst ons naar de tijd, toen Ahasveros (= Xerxes) over Perzië regeerde (485-465 vóór Chr.).

550 — 450 v.C. < Israël 500 — 400 v.C.[1] > 450 — 350 v.C.
Nehemia (persoon)ArthahsastaAhasverosDarius I

Indeling

Het boek kan in drieën worden verdeeld:

Hfst. 1 - 2:  De verheffing van Esther (Hadassa) tot koningin van Perzië, en de diensten van haar oom Mordechai, aan de koning van Perzië bewezen.

Hfst 3 - 5: De hoge positie van Haman, en diens wrede aanslagen tot uitroeiing der Joden.

Hfst. 6 - 10: De mislukking van Hamans plannen en zijn onterende maar gerechte straf: de uitredding der Joden en het feest tot gedachtenis daarvan (Poerimfeest).

Zonder God?

In dit boek komt de naam van God niet voor. Luther had hierom bezwaar, het voor een deel van Gods Woord te erkennen. Maar al wordt God er niet in genoemd, Hij bewijst de leidingen van Zijn voorzienigheid, waardoor een Joods meisje op de Perzische troon wordt verheven, opdat door haar tussenkomst Gods verbondsvolk Israël behouden zou worden.

Voorafbeeldingen

In het boek Esther kunnen we voorafbeeldingen van toekomstige personen en gebeurtenissen opmerken:

De Joden in Perzië, die niet terugkeerden naar het land Israel, maar achterbleven in Babel en Perzië, zijn een voorafbeelding van de huidige Joden die Christus verwerpen en daarom worden achtergelaten bij de opname van de gemeente. Zij zullen de laatste jaarweek van Daniël ingaan.

Het overblijfsel van de Joden die God geloofden God en Perzië verlieten om terug te keren naar Juda en daar de tempeldienst te herstellen, zijn een voorafbeelding van de gelovige Joden in de huidige bedeling der genade, die die Jezus aanvaarden als hun Verlosser en die deelhebben aan de opname van de gemeente vóór de 70ste jaarweek van Daniel. 

Haman is een voorafbeelding van het Beest uit de zee die de joden zal zoeken uit te roeien, vanaf het midden van de laatste jaarweek van Daniël (zie inz. Opb. 12). 

Haman maakt een een bliksemcarrière in de openingsverzen van Esther hoofdstuk 3. Hij verwierf in korte tijd een positie boven alle vorsten van het rijk. Een koninklijk besluit werd uitgevaardigd dat alle knie zou buigen voor hem. In hem zien we ook een voorloper van het beeste uit de zee (Opb. 13), die macht en groot gezag van de satan ontvangt; de "kleine hoorn" van Daniël 7:8 die de ogen van een mens heeft en een mond die grote dingen spreekt.

Iedereen, behalve de gelovige jood Mordechai, buigt voor Haman, zoals in de toekomst de mensen, behalve de Christusgelovige joden, aanbidding zullen brengen aan het Beest uit de zee. De hoogmoed van Haman in hoofdstuk 5 en 6, in zijn begeerte om op het paard van de koning te rijden en de gewaden van de koning te dragen (6:7-9) vinden we terug bij de Mens der Zonde die zich in de tempel van God zal laten aanbidden als God.

Haman heeft tien zonen, die later eveneens worden gedood. Het Beest uit de zee zal verbonden zijn met tien koningen (Dan 7:23-24; Opb 17:12-14)

Esther is een voorafbeelding van de schone en verheerlijkte Gemeente van Jezus Christus met de verheerlijkte heiligen uit het Oude Testament. De gemeente is schoon in de ogen van de Koning. God heeft haar een schoonheid verleend die alle andere schoonheden overtrof. God heeft de Gemeente bekleed met de gerechtigheid van Christus, wij zijn aangenaam gemaakt in de geliefde en zullen zonder vlek of rimpel of iets dergelijks voor Christus worden gesteld (Ef 5:27).  Esther is een voorafbeelding van de Gemeente in haar verheerlijking. Ze was gehuwd met de toenmalige "Koning der koningen", de Opperheer van het Perzische wereldrijk. Hoewel het karakter van koning Ahasveros niet kan worden gelijkgesteld met het karakter van Christus, is die aardse vorst een voorafschaduwing van Christus, de "Koning der koningen en Heer der heren", wiens bruid de Gemeente is.

Esther ging tot de koning "op de derde dag", de dag die in het licht van het Nieuwe Testament spreekt van de opstanding. Het was tegen de Perzische wet om ongenood tot de Koning te naderen. Zij kwam niet op grond van de wet tot de Koning, ze werd aanvaard uit genade. En ze verscheen aan hem in koninklijke kleding (5:1). Zo worden ook wij aanvaard uit genade, niet op grond van werken van de wet en verschijnen wij voor God in de heilsklederen waarmee wij zijn bekleed.

Mordechai beeldt het gelovige joodse overblijfsel af, dat na de opname van de Gemeente Christus zal aanvaarden als Verlosser, in de grote verdrukking bewaard zal worden, het duizendjarig vrederijk zal binnengaan en met Christus zal regeren. Het overblijfsel zal niet buigen voor het Beest uit de zee noch diens merkteken aanvaarden. Mordechai weigerde te buigen voor Haman, omdat hij naar zijn eigen zeggen een Jood was (3:4). Hij wilde een mens geen eer geven die alleen God toekwam. De wonderbaarlijke bevrijding van Mordechai is een voorafbeelding van de wonderbaarlijke bevrijding van het Joodse overblijfsel uit de greep van het Beest.

Films

Esther is zeer gewild in films, er zijn al enkele bekende films over Esther gemaakt. Bekend zijn "one night with the king" en "Esther".

Meer informatie

'Het boek Esther', serie van artikel verschenen in: Bode des Heils in Christus (1918), jaargang 61.

J.J. Knap Czn., Onder de schaduw zijner hand; het boek Esther in overdenkingen voor de praktijk des levens. Kampen: J.H. Kok, 1921. Pagina's: 159. Te downloaden van Delpher.nl

J.A. Vellekoop, Door Gods hand bewaard; beschouwing over het boek Esther. Den Haag: Uitgeverij J.N. Voorhoeve. Omvang: 127 blz.

Bronnen

  • In dit artikel is tekst verwerkt uit C. Lindeboom, Bijbelgids, Kampen: Kok, 1929.
  • Robert T. Jones, Esther, op BibleFood.com

Voetnoot

  1. De jaartallen zijn deels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).