Ezra (boek)

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Ezra is een boek in het Oude Testament, het eerste deel van de Bijbel. Het beschrijft de herbouw van het altaar en huis van God te Jeruzalem door teruggekeerde ballingen. Het draagt de naam van de Schriftgeleerde Ezra, onder wiens leiding een tweede groep ballingen terugkeerde naar het land Israël.

De boeken Ezra en Nehemia beschrijven de terugkeer van een overblijfsel uit de ballingschap in Babel naar Juda en Jeruzalem, hun arbeid en wederwaardigheden in hun historische thuisland. Ezra beschrijft de herbouw van het altaar en de tempel. Nehemia beschrijft de herbouw van de muur rond Jeruzalem. 

De boeken Ezra en Nehemia vormden oorspronkelijk één boek binnen de Hebreeuwse canon (het Oude Testament), maar werden in later tijd gescheiden.

Ezra leest voor bij de herbouwde tempel.

Auteur

Volgens de Joodse traditie zijn beide boeken geschreven door de schriftgeleerde Ezra, een nakomeling van de hogepriester Aäron.

    Zie Ezra (persoon) over het hoofdartikel over hem.

Dat Ezra de auteur is, is niet met zekerheid vast te stellen. Wel zeer aannemelijk is dat de boeken zijn opgeschreven vrij kort nadat de hierin beschreven gebeurtenissen plaats vonden. Beide boeken hebben gedeelten die geschreven zijn in de ik-persoon, zowel in Ezra als in Nehemia. Mocht er een andere auteur zijn geweest die beide boeken heeft samengesteld, dan heeft deze in ieder geval gebruik gemaakt van verslagen die zowel Ezra als Nehemia zelf op schrift gesteld hebben. Ook de profeten Haggaï en Zacharia worden in het boek Ezra genoemd. Ook zij leefden in die tijd en van elk hunner is een Bijbelboek in de canon opgenomen.

Sleutelwoord

"Het woord van de Heer." Er wordt een zeer sterke nadruk gelegd op het belang van Gods woord, dat ook onder verschillende benamingen ter sprake komt: Woord van de Heer - de wet - de geboden van de God van Israël - het boek van Mozes - de wet van de Heer - de wet van Mozes - de wet van uw God - de woorden van de God van Israël, enz. Uit alles blijkt dat hier een wetgeleerde aan het woord is, die diep doordrongen is van de waarde van Gods woord.

Opmerkelijke zaken

Het boek wordt doorademd van leer, leven en prediking van de gepassioneerde schriftgeleerde Ezra. Hij was een nakomeling van de hogepriester Hilkia, die optrad tijdens de regering van koning Josia. Hij was de hogepriester die het verloren gegane wetboek van God terugvond. (2 Kronieken 34:14.)

Hoewel Ezra door geboorte deel uitmaakte van de priesterstam, kon hij als balling in Babylonië zijn priesterlijke taken niet uitvoeren. Daarom legde hij zich met veel ijver toe op het bestuderen van Gods Woord (Ezra 7:10.) Hij legde zich toe op onderzoeken, onderhouden en onderwijzen daarvan. Door de ijver van Ezra kreeg het woord van God voor het eerst de plaats binnen Israël, die het toekwam. De opwekking die onder Ezra plaats vond was een opwekking tot bijbelstudie en het toepassen van de gevonden waarheden, en deze activiteiten hebben in later tijd voor een groot gedeelte het ontstaan van de synagogen tot gevolg gehad.

In het boek onderstreept Ezra als hoofdpersoon het belang van de kracht van Gods woord in het godsdienstige, sociale en burgerlijke leven van zijn volk. Daarom is het ook voor ons nog steeds een boek met zeer waardevolle lessen omtrent leven uit, prediken over en toepassen van het woord van God in het leven van alle dag.

Enkele gedeelten zijn in het Aramees geschreven, toendertijd de ambtelijke taal, b.v hoofdstuk 7:12-26.

Indeling en overzicht

Hoofdstukken

Het boek telt 10 hoofdstukken:

  • Ezra 1 Kores laat de Joden terugkeren uit Babel
  • Ezra 2 Opsomming der teruggekeerde Joden
  • Ezra 3. Offerdienst hersteld. Grondslag van de tempel.
  • Ezra 4 Verhindering in de bouw van Gods huis
  • Ezra 5 Hervatting van de tempelbouw
  • Ezra 6 Voortzetting, voltooiing en inwijding
  • Ezra 7 Ezra komt met aanbevelingsbrief
  • Ezra 8 De reis van Ezra naar Jeruzalem
  • Ezra 9 Ezra bedrijft rouw en bidt tot God
  • Ezra 10 De vreemde vrouwen weggezonden

Voor de samenvatting per hoofdstuk, zie Ezra (boek)/Samenvatting.

Andere indeling

Het boek Ezra laat zich verdelen in twee delen: 

Deel 1. Ezra 1-6 De terugkeer naar Jeruzalem, onder Zerubbabel, en de herbouw van Gods huis.

Ezra 1-2 de terugkeer van ongeveer 50.000 Joden naar Israël.

        Ezra 1 Kores laat de gevangen joden terugkeren naar het land van Israël

        Ezra 2 Getal en register van de terugkerende Joden en hun bijdrage tot de tempelbouw. 

Ezra 3:1-6 de wederoprichting van het altaar van de Heer en de wederinvoering van de offerdienst. Viering van Loofhutten.  

Ezra 3:7-6:14 de herbouw van het huis van de Heer.

        Ezra 3:8-13 de grondlegging. Vreugde en geween. 

        Ezra 4 Tegenstanders schrijven een brief aan koning Arthahsasta, die daarop beveelt de tempelbouw te staken.

        Ezra 5:1-2 Haggaï en Zacharia profeteren. Daarop wordt de herbouw weer ter hand genomen.

        Ezra 5:3-17 Brief aan Darius om de herbouw te doen stoppen

Ezra 6:15-22 de tegenstand door de vijanden van Israël, de medewerking van koning Darius, de inwijding van de tempel en het eerste Pesachfeest na de terugkeer.

Deel 2. Ezra 7-10 De terugkeer van Ezra en de heiliging van het volk, door verwijdering van de vreemde vrouwen

Ezra 7-8 Ezra's ijver voor Gods woord, de voorbereiding tot en de terugkeer van ca. 2000 man.

        Ezra 8:1-14 Wie meegegingen 

        Ezra 8:15-30 Voorbereidingen tot de terugkeer

        Ezra 8:31-36 Terugkeer en aankomst te Jeruzalem

Ezra 9 Ezra's onderwijs van de wet, zijn optreden tegen gemengde huwelijken.

Ezra 10 het effect op het onderwijs, berouw en reformatie.

Geschiedenis

Het boek Ezra gaat over gebeurtenissen in de periode 538-450 v.C. Het boek Nehémia betreft de periode 445-430 v.C. De boeken Ezra en Nehemia gaan, samen genomen, over een periode van meer dan 100 jaar, te beginnen bij het edict van Kores, die de Joodse bellingen toestemming gaf terug te keren naar hun land (538 v. Chr.) tot en met het tweede verblijf van Nehemia in Jeruzalem (ca.  430 v. Chr.). 

Over de geschiedkundige achtergrond en loop der gebeurtenissen in het boek Ezra, zie het hoofdartikel Ezra (Bijbelboek)/Geschiedenis

Ezra 9 vers 9.jpg

Commentaar en samenvatting

Op de volgende pagina's worden passages of onderwerpen behandeld:

Bronnen

Karl August Dächsel; F P L C van Lingen; H van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901). Dit bijbelcommentaar is onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Aan dat werk is enige tekst ontleend voor een overzicht van de inhoud. 

Wikipedia.nl, enkele artikelen over bepaalde jaren, geraadpleegd op 11 jan. 2016. 

Bijbel met uitleg (Apeldoorn: B.V. Uitgeverij de Banier, 2015); geraadpleegd de tijdlijn bij Ezra.

Meer weten

Artikelen

John Nelson Darby, Ezra, in: Synopsis, deel 2. Een uitgave van Uit het Woord der Waarheid. Pagina's: 13. Download (pdf-formaat) van DeBijbelVoorJou.nl

Artikelen over onderwerpen of hoofdstukken van het boek Ezra op OudeSporen.nl

Boeken

W. Kelly, Lezingen over de boeken Ezra en Nehemia. Winschoten: H.L. Heijkoop, zonder jaar. Pagina's: 49. 

H. Rossier, Beschouwingen over het boek Ezra. Oude Sporen, 2009. Pagina's: 62. Download (pdf-formaat) van OudeSporen.nl. 

J.A. Vellekoop, Het boek Ezra. Oude Sporen, 2012. Pagina's: 92. Download (pdf-formaat) van OudeSporen.nl. Oorspronkelijk als een serie artikelen verschenen in Bode des Heils in Christus, 1914-1915.  

M.G. de Koning, Ezra en Nehemia; toegelicht en toegepast. Uitgeverij Johannes Multimedia, 2013. Pagina's: 326. Download (pdf-bestand, epub-bestand) van OudeSporen.nl

Lezingen

Lezingen (geluidsbestanden) over onderwerpen of hoofdstukken van het boek Ezra op OudeSporen.nl

Lezingen (geluidsbestanden) over Ezra op DeBijbelVoorJou.nl