Filippi

Uit Christipedia

Filippi of Philippi was een stad in het oude Macedonië, waar door de dienst van de apostel Paulus een christelijke gemeente ontstond. De bewoners van de stad worden Filippenzen of Filippiërs genoemd. Aan de gelovigen daar schreef de apostel een brief.

Paulus deed met Silas de stad aan tijdens zijn tweede zendingsreis.

Hnd 16:11 Wij nu voeren van Troas af en liepen recht op Samothrace aan, en gingen de volgende dag naar Neapolis, Hnd 16:12 en vandaar naar Filippi, dat de eerste stad is van dit deel van Macedonie, een kolonie. En wij verbleven enige dagen in die stad. (TELOS)

Tweede zendingsreis van de apostel Paulus (Hand. 15:36-18:22), volgend op een eerste en gevolgd door een derde.

Route: Antiochië (Syrië)SyriëCiliciëDerbeLystraFrygië, GalatiëMysiëTroasSamothráceMacedoniëNeápolisFilippiAmfipolisApolloniaThessaloníkaBeréaAtheneKorintheKenchreaEfezeCaesarea (Maritima)JeruzalemAntiochië (Syrië)

Ligging van Filippi in Macedonië (Macedonia). Paulus stichtte de gemeente tijdens zijn tweede zendingsreis.

Ook op zijn derde zendingsreis bezocht hij de stad.

Derde zendingsreis van de apostel Paulus (Hand. 18:23-21:26), volgend op de eerste en tweede.

Route: Antiochië (Syrië)GalatiëFrygiëEfezeMacedoniëGriekenland, waar Paulus 3 maanden is → Macedonië: o.a. Filippi → reis van 5 dagen → Troas, waar Paulus 7 dagen is → AssusMityleneChiosSamosMileteCosRhodusPataraTyrus, waar Paulus 7 dagen is → Ptolemaïs, waar Paulus 1 dag is → Caesarea_(Maritima), waar Paulus vele dagen is → Jeruzalem

Derde zendingsreis van Paulus
Overblijfselen van het centrum van Filippi.

De stad was gesticht en versterkt door Philippus, de vader van Alexander de Grote. Zij was een Romeinse kolonie of volksplanting, en de eerste of voornaamste stad van dit deel van Macedonië, dat is van Macedonia prima, zoals het gewest heette ten tijde van de Romeinse heerschappij, Hand. 16:12.

Paulus in Filippi

Op zijn tweede en derde zendingsreis heeft Paulus deze stad bezocht en aldaar ontstond door zijn dienst een christelijke gemeente. Op duidelijke aanwijzing van de Heer waren Paulus, Silas en anderen de zee overgestoken en hadden daar in Europa Lydia en andere vrouwen ontmoet, die op sabbatdag bij rivier waren samengekomen. Lydia nam de goede boodschap aan en zij en haar huis werden gedoopt.

Toen Paulus een winstgevende waarzegster, die een slavin was, had bevrijd van haar waarzeggende demon, sleepten haar meesters Paulus en Silas naar de markt en brachten hen voor de stadsbestuurders. Ze werden ervan beschuldigd de stad in verwarring te brengen en vreemde, onromeinse gebruiken in te voeren. Daarop werden de beide dienstknechten van God gegeseld met vele slagen en vervolgens in de binnenste gevangenis geworpen. 

Deel van de plattegrond van Filippi. Rechts de rivier, genaamd Krenides, waar Lydia werd gedoopt. De markt wordt door 'Forum' aangeduid, de gevangenis door 'Prison'. (c) FreeBibleImages. De achtergrondfoto is uit de film: To the ends of the Earth; ToTheEndsOfTheEarthMovie.com.

In de kerker zongen Paulus en Silas Gode lofgezangen, ondanks hun striemen en verwondingen. Toen er daarop een aardbeving ontstond, kwam ook de gevangenisbewaarder met zijn huis tot het geloof in de Heer Jezus en werden zij gedoopt.

De gevangenbewaarder vraagt Paulus wat hij moet doen om behouden te worden.'

Gemeente

Al deze pasbekeerden vormden de eerste leden van de gemeente.

Daar de christenen te Filippi aan de apostel in zijn gevangenschap te Rome geldelijke ondersteuning gezonden en hem daardoor bewijzen van hun hartelijke genegenheid gegeven hadden, schreef hij ca. 62 n.C. hun een brief, die hij zond met Epafroditus, waarin hij hun dank zegt voor hun liefde, hen geruststelt omtrent zijne gevangenschap en opwekt tot standvastigheid in de beproevingen.

Zie brief van Paulus aan de Filippenzen voor het hoofdartikel.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Philippensen' is op 14 feb. 2016 verwerkt.