Habakuk

Uit Christipedia

Habakuk is de naam van een bijbelboek in het Oude Testament en van de profeet wiens boodschap in het boek te vinden is. Het boek bevat de last (dreigende Godsspraak) en het gebed van de profeet Habakuk.

Hab 1:1  De last, welken Habakuk, de profeet, gezien heeft. Hab 3:1  Een gebed van Habakuk, den profeet,.... (SV)

De naam Habakuk betekent "omhelzing".

Aanleiding

Aanleiding voor Habakuk om te spreken is het gezicht (visioen) dat Habakuk ziet en het woord van God dat tot Hem komt en de opdracht die hij van Godswege ontvangt.

Hab 1:1  De last, welken Habakuk, de profeet, gezien heeft. (SV)

Hab 2:1  Ik stond op mijn wacht, en ik stelde mij op de sterkte, en ik hield wacht om te zien, wat Hij in mij spreken zou, en wat ik antwoorden zou op mijn bestraffing. Hab 2:2 Toen antwoordde mij de HEERE, en zeide: Schrijf het gezicht, en stel het duidelijk op tafelen, opdat daarin leze die voorbijloopt. Hab 2:3 Want het gezicht zal nog tot een bestemden tijd zijn, dan zal Hij het op het einde voortbrengen, en niet liegen; zo Hij vertoeft, verbeid Hem, want Hij zal gewisselijk komen, Hij zal niet achterblijven. (SV)

Hab 3:2 HEERE! als ik Uw rede gehoord heb, heb ik gevreesd; Uw werk, o HEERE! behoud dat in het leven in het midden der jaren, maak het bekend in het midden der jaren; in den toorn gedenk des ontfermens. (SV)

Hab 3:16  Als ik het hoorde, zo werd mijn buik beroerd; voor de stem hebben mijn lippen gebeefd; verrotting kwam in mijn gebeente, en ik werd beroerd in mijn plaats. Zekerlijk, ik zal rusten ten dage der benauwdheid, als hij optrekken zal tegen het volk, dat hij het met benden aanvalle. (SV)

Inhoud

Wat Habakuk zag en hoorde en meedeelt: (1) maatschappelijk kwaad van zijn dagen (geweld, ongerechtigheid, verwoesting, twist), (2) Gods toekomstige oordeel over dat kwaad door de hand der Chaldeeën en hun vorst, (3) Gods toekomstige verschijning in heerlijkheid en gericht.

Het boek begint met een jammerklacht en eindigt met vreugde in de Heer. Klagend vraagt hij hoe lang de ellende van Juda zal duren en God antwoordt hem, dat de inval van de Chaldeeën op handen is, maar dat de rechtvaardige door zijn geloof zal leven, terwijl de Chaldeeën te gronde zullen gaan. Hij besluit met een lied en gebed als antwoord op Gods toezegging.

Het boek Habakuk is verdeeld in 3 hoofdstukken.

Hab. 1 geeft vragen weer van de profeet, die de gebeurtenissen niet begrijpt, en tevens het antwoord van God. 

Hab. 2 vermeldt de misdaden van het volk en het oordeel over de Chaldeeën.

Hab. 3 wordt ingenomen door het gebed van de profeet, dat op dichterlijke wijze uitdrukking geeft aan zijn geloofsvertrouwen, als God in heerlijkheid verschijnt en als een krijgsheer uittrekt om zijn volk te bevrijden van zijn vijanden.

Tijd

Het jaar of de periode waarin Habakuk leefde en sprak wordt ons niet meegedeeld door de Heilige Geest en is onzeker. Habakuk profeteerde in Juda vermoedelijk in de tweede helft van de 7e eeuw voor Christus, ten tijde van de Judese koningen Josia of Jojakim. Zijn tijdgenoten zijn dan de profeten Jeremia (2 Kon. 23:34), Nahum en Zefánja. In Habakuks tijd kwam het rijk der Chaldeen op als wereldmacht.

Over de historische context van Habakuk, zie Historische context van Habakuk

Varia

Hab. 2:4b wordt driemaal in het Nieuwe Testament aangehaald.

Hab 2:4 Zie, zijn ziel is hoogmoedig, niet oprecht in hem, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. (HSV)

Hab. 3:17-19 bevat een geloofstaal, die alle gelovigen die in verdrukking leven, tot voorbeeld is.

Hab 3:17 Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn -  Hab 3:18 ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil.  Hab 3:19 De HEERE Heere is mijn kracht, Hij maakt mijn voeten als die van de hinden, en Hij doet mij treden op mijn hoogten.Voor de koorleider, bij mijn snarenspel.  (HSV)


Meer informatie

John Nelson Darby, 'Habakuk', in: Synopsis van de Bijbel. Download (pdf-document) van OudeSporen.nl. Pagina's: 2.

Johannes de Heer, Beschouwingen over de profetieën van Habakuk en Haggai (1930).

H. Rossier, Het boek van de profeet Habakuk. Pagina's: 50. Electronische uitgave: OudeSporen.nl, 2008. Download (pdf-document) van OudeSporen.nl

Ger de Koning, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja – Toegelicht & Toegepast 33, 34, 35, 36. Uitgeverij Daniel, 2019, 3e druk. Pagina's: 230. Nu lezen op kingcomments.com. Download pdf van oudesporen.nl. E-book ePub-formaat. E-book Mobi-formaat. Productinfo over de papieren versie.

Engels

Ger de Koning, Habakkuk, Explained & Applied 35. Read now on kingcomments.com. Download pdf from oudesporen.nl. Pages: 55. E-book ePub Format. E-book Mobi Format.

Bron

H. Moll, Wat zegt Gods Woord over ...?, deel 3 (Oostburg: W.J Pieters, z.j.), blz. 78. Tekst hiervan is, onder toestemming, op 10 juli 2014 verwerkt.