Hemel

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het woord hemel wordt gebruikt voor (1) het uitspansel en de ruimte met de hemellichamen (heelal) en (2) voor de woonplaats van God, de Heer Jezus en de engelen. 

Hebreeuws. In de Oude Testament is het Hebreeuwse woord 'shamayim' het woord voor 'hemel(en'). Het Strongnummer is 08064. Het woord is een tweevoud (duaal) van een niet voorkomend enkelvoud 'shameh', dat afkomstig is van een niet voorkomende stam in de betekenis van "hoog zijn," "verheven zijn"[1]. Het betekent: hemel, lucht, uitspansel. Deze hemel kan zijn 1. de zichtbare hemelen, de lucht, de atmosfeer, de plaats van de sterren, het zichtbare heelal, of 2. de voor onze fysieke ogen onzichtbare woonplaats van God, de Heer Jezus en de engelen. 

Uitspansel, heelal

Ge 1:1 In den beginne schiep God den hemel [letterlijk: hemelen] en de aarde.

Ne 9:6  Gij zijt die HEERE alleen, Gij hebt gemaakt den hemel, den hemel der hemelen, en al hun heir, de aarde en al wat daarop is, de zeeën en al wat daarin is, en Gij maakt die allen levend; en het heir der hemelen aanbidt U. (SV)

Ps 19:2 De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk van Zijn handen.

'Hemelen' is in het Hebreeuws een tweevoudsvorm. In Gen. 1:1 staat dan ook letterlijk 'hemelen'. Gedacht moet misschien worden aan de donkere nachtelijke hemel en de lichte blauwe (tot grijze) hemel overdag: de hemel van de nacht en die van de dag. 

Ps 19:1 Voor de koorleider. Een psalm van David. (19-2) De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen; Ps 19:2 de dag doet sprake toestromen aan de dag, en de nacht predikt kennis aan de nacht. Ps 19:3 Het is geen sprake en het zijn geen woorden, hun stem wordt niet vernomen: Ps 19:4 toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde en hun taal tot aan het einde der wereld. Hij heeft daarin een tent opgeslagen voor de zon, Ps 19:5 die is als een bruidegom die uit zijn bruidsvertrek treedt, jubelend als een held om het pad te lopen. (NBG51)

Het heelal bevat prachtige sterrenstelsels die getuigen van Gods scheppingsmacht en grootheid. De Hubble telescoop heeft daarvan mooie opnamen gemaakt, zie Hubble Space Telescoop Advent Calender 2008

Gods woonplaats

Mattheüs 5:34 Maar Ik zeg u helemaal niet te zweren, niet bij de hemel, want hij is de troon van God; Mattheüs 5:35 niet bij de aarde, want zij is de voetbank voor zijn voeten; niet bij Jeruzalem, want zij is de stad van de grote Koning; (TELOS)

De hemel is de woonplaats van God en de toekomstige woonplaats van de gemeente van God. Gospelzanger Keith Green drukt zijn verlangen naar de hemel uit in zijn lied I Can't Wait To Get to Heavenvideo (3 minuten, Youtube, gezongen in The 700 Club)

Hemelen

Er zijn verscheidene hemelen, ten minste drie (2 Cor. 12:2). De Heer Jezus is als hogepriester 'de hemelen doorgegaan', Hebr. 4:14.  

Heb 4:14 Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij de belijdenis vasthouden. (TELOS)

De kanttekening in de Statenvertaling verstaat hier de hemelen die 'zienlijk', zichtbaar zijn, en voegt daaraan toe dat de Heer is doorgegaan tot in de derde hemel.  Derde hemel. Paulus noemt de derde hemel en schijnt hem te vereenzelvigen met, dan wel te onderscheiden van het paradijs, de verblijfplaats van de overleden rechtvaardigen. 

2Co 12:2 Ik weet van een mens in Christus, veertien jaren geleden, (of het was in het lichaam, weet ik niet, of buiten het lichaam, weet ik niet, God weet het) zo iemand, die werd opgenomen tot in de derde hemel. 2Co 12:3 En ik weet van zo’n mens (of het was in het lichaam of zonder het lichaam, weet ik niet, God weet het)  2Co 12:4 dat hij werd opgenomen in het paradijs en onuitsprekelijke woorden hoorde, die het een mens niet geoorloofd is te spreken. (TELOS)

De kanttekening in de Statenvertaling bij Hebr. 4:14 beschouwt de derde hemel als 'de troon Gods is, en de heerlijke woonstede der heilige engelen en geesten'. De derde hemel werd volgens de kanttekening betekend (afgebeeld) door het Heilige der Heiligen, de derde afdeling na de voorhof en het Heilige. 

'Het einde van de hemel'

De uitdrukking 'het einde van de hemel' duidt op, gezien vanuit het land van Israël, de verste of een zeer veraf gelegen plaats onder de hemel.

Jes 13:5  Zij komen eraan, uit een ver land, van het einde van de hemel: de HEERE en de instrumenten van Zijn gramschap, om heel het land te gronde te richten. (HSV)

De Naardense vertaling heeft hier 'rand van de hemel'. De horizon is de raaklijn van hemel en aarde.

Hemel en Gods strafgericht

Wanneer God een strafgericht brengt over een natie, is dat soms met tekenen aan de hemel gepaard gegaan. Zo het strafgericht over de farao van Egypte.

Eze 32:7  En als Ik u zal uitblussen, zal Ik den hemel bedekken, en zijn sterren zwart maken; Ik zal de zon met wolken bedekken, en de maan zal haar licht niet laten lichten.  Eze 32:8  Alle lichtende lichten aan den hemel, die zal Ik om uwentwil zwart maken; en Ik zal een duisternis over uw land maken, spreekt de Heere HEERE. (SV)

Egypte zou door Babel ten onder worden gebracht. Op zijn beurt is Babel wellicht ook door dergelijke verschijnselen bezocht (Jes. 13). In de eindtijd treden dergelijke verschijnselen aan het hemel weer op, zie volgende paragraaf.

Eindtijd

In de eindtijd, d.i. de tijd die kort voorafgaat aan de verschijning van Christus in de wereld, op en/of kort voor de dag van Jahweh (Joël 2 en 3; Jes. 13), de dag van Gods hittige toorn, zullen hemel en aarde beroerd worden (Joël 2:10; 3:16; Jes. 13:13). Er zullen 'vreselijke dingen en grote tekenen aan de hemel' (Luk. 21:11) gebeuren, 'tekenen aan zon, maan en sterren' (Luk. 21:25). Zon en maan (Joël 3:15; Jes. 13:10; Matth. 24:29) en sterren (Joël 3:15; Jes. 13:10) zullen verduisterd worden (Joël 2:10). De sterren zullen van de hemel vallen, gelijk 'en de sterren zullen van de hemel vallen' (Matth. 24:29; Marc. 13:25; Opb. 6:13). 'De krachten van de hemelen zullen wankelen' (Matth. 24:29). 'Daarop zal 'het teken van de Zoon des mensen verschijnen in de hemel' (Matth. 24:30).


Joe 2:10  De aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht, de hemel beeft; de zon en maan worden zwart, en de sterren trekken haar glans in. (SV)


Joe 2:30  En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur, en rookpilaren. Joe 2:31  De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des HEEREN komt. (SV)

Hnd 2:19  En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed en vuur en rookwalm. (Telos)

Joe 3:14  Menigten, menigten in het dal des dorswagens; want de dag des HEEREN is nabij, in het dal des dorswagens.  Joe 3:15  De zon en maan zijn zwart geworden, en de sterren hebben haar glans ingetrokken.  Joe 3:16  En de HEERE zal uit Sion brullen, en uit Jeruzalem Zijn stem geven, dat hemel en aarde beven zullen; maar de HEERE zal de Toevlucht Zijns volks, en de Sterkte der kinderen Israëls zijn. (SV)

Misschien dat ook deze profetie van Amos over Israël betrekking heeft op die tijd:

Am 8:9  En het zal te dien dage geschieden, spreekt de Heere HEERE, dat Ik de zon op den middag zal doen ondergaan, en het land bij lichten dage verduisteren. Am 8:10  En Ik zal uw feesten in rouw, en al uw liederen in weeklage veranderen, en op alle lenden een zak, en op alle hoofd kaalheid brengen; en Ik zal het land stellen in rouw, als er is over een enigen zoon, en deszelfs einde als een bitteren dag. (SV)

Jes 13:9  Ziet, de dag des HEEREN komt, gruwelijk, met verbolgenheid en hittigen toorn, om het land te stellen tot verwoesting, en deszelfs zondaars daaruit te verdelgen.     Jes 13:10  Want de sterren des hemels en zijn gesternten zullen haar licht niet laten lichten; de zon zal verduisterd worden, wanneer zij zal opgaan, en de maan zal haar licht niet laten schijnen.  Jes 13:11  Want Ik zal over de wereld de boosheid bezoeken, en over de goddelozen hun ongerechtigheid; en Ik zal den hoogmoed der stouten doen ophouden, en de hovaardij der tirannen zal Ik vernederen. (...) Jes 13:13  Daarom zal Ik den hemel beroeren, en de aarde zal bewogen worden van haar plaats, vanwege de verbolgenheid des HEEREN der heirscharen, en vanwege den dag Zijns hittigen toorns. (SV)


Jes 24:21  En het zal geschieden te dien dage, dat de HEERE bezoeking doen zal over de heirscharen des hogen in de hoogte, en over de koningen des aardbodems op den aardbodem.  Jes 24:23  En de maan zal schaamrood worden, en de zon zal beschaamd worden, als de HEERE der heirscharen regeren zal op den berg Sion en te Jeruzalem, en voor zijn oudsten zal heerlijkheid zijn. (SV)

Volgens Zefanja zal de dag van Jahweh zijn 'een dag der duisternis en der donkerheid' (Zef. 1:15)

Sef 1:15  Die dag zal een dag der verbolgenheid zijn; een dag der benauwdheid en des angstes, een dag der woestheid en verwoesting, een dag der duisternis en der donkerheid, een dag der wolk en der dikke donkerheid; (SV)

Mt 24:29  Terstond nu na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen wankelen. Mt 24:30  En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen in de hemel; en dan zullen alle stammen van het land weeklagen en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken van de hemel met kracht en grote heerlijkheid. (Telos) Mr 13:24  Maar in die dagen, na die verdrukking, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven. (Telos)


Mr 13:24  Maar in die dagen, na die verdrukking, zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven,  Mr 13:25  en de sterren zullen uit de hemel vallen en de krachten die in de hemelen zijn, zullen wankelen.  Mr 13:26  En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in wolken, met grote kracht en heerlijkheid. (Telos)


Lu 21:11  En grote aardbevingen en in verschillende plaatsen hongersnoden en pest zullen er zijn, en er zullen vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel zijn. (...) Lu 21:25  En er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid door het bruisen van zee en watergolven,   Lu 21:26  terwijl mensen het besterven van bangheid en verwachting van de dingen die over het aardrijk komen; want de krachten van de hemelen zullen wankelen.  Lu 21:27  En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met kracht en grote heerlijkheid.(Telos)

In het laatste Bijbelboek zien wij dat aarde en hemel beroerd worden.

Opb 6:12  En ik zag, toen het Lam het zesde zegel opende, en er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak en de hele maan werd als bloed,  Opb 6:13  en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind geschud wordt.   Opb 6:14  En de hemel week terug als een boek dat wordt opgerold, en elke berg en elk eiland werden van hun plaatsen gerukt. (Telos)


Opb 8:12  En de vierde engel heeft gebazuind, en het derde deel der zon werd geslagen, en het derde deel der maan, en het derde deel der sterren; opdat het derde deel derzelve zou verduisterd worden, en dat het derde deel van den dag niet zou lichten; en van den nacht desgelijks. (Telos)

De valse profeet zal grote tekenen doen. Een daarvan is het doen neerdalen van vuur uit de hemel.

Opb 13:13  En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. (Telos)

Maar de Heer Jezus zal hem uitschakelen. Het teken van de Zoon des mensen zal verschijnen in de hemel.

Mt 24:29  Terstond nu na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen wankelen. Mt 24:30  En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen in de hemel; en dan zullen alle stammen van het land weeklagen en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken van de hemel met kracht en grote heerlijkheid. (Telos)

Voetnoot

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon (onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia) s.v. Strongnummer 08064