Jakobus 2

Uit Christipedia

Jakobus 2 van de Brief van Jakobus wordt hieronder samengevat en/of becommentarieerd.

Samenvatting

Hebt het geloof in onze Heer Jezus niet met aanzien des persoons. U trekt de rijken aan de armen voor en stelt dezen achter. (1-7). U zult uw naaste liefhebben als uzelf, maar als u de persoon aanziet, doet u zonde en zult u worden geoordeeld (8-13). Men beelde zich niet in, dat geloof zonder goede werken iets waard is. Het tegendeel leren de voorbeelden van Abraham en Rachab, die op grond van hun werken, waaruit zij hun geloof toonden, gerechtvaardigd werden (14-26).

1

Jak 2:1  Mijn broeders, hebt het geloof in onze Heer Jezus Christus, de Heer der heerlijkheid, niet met aanzien des persoons. (Telos)

Mijn broeders. Nu zonder het bijvoeglijke naamwoord 'geliefde'. Zie vs. 5.

De Heer der heerlijkheid.

Heb 2:9  maar wij zien Jezus, die een weinig minder dan de engelen gemaakt was vanwege het lijden van de dood met heerlijkheid en eer gekroond, opdat Hij door de genade van God voor alles de dood smaakte. (Telos)

4

Jak 2:4  hebt u dan niet bij uzelf onderscheid gemaakt en bent rechters met boze overleggingen geworden? (Telos)

Rechters.. geworden. Voor zover zij bepalen wat iemand al of niet verdient, al of niet waard is.

5

Jak 2:5  Hoort, mijn geliefde broeders: heeft God niet de armen in de wereld uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen van het koninkrijk, dat Hij beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben? (Telos)

Mijn geliefde broeders. Ook in 1:16, 19. "Mijn broeders" in 2:1.

Heeft God niet de armen in de wereld uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen van het koninkrijk

Jak 1:9  Laat de geringe broeder echter roemen in zijn hoogheid, (Telos)

Dat Hij beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben? Jakobus denkt vermoedelijk, gelet op vs. 8, aan het eerste gebod van de Tien Geboden.

8

Jak 2:8  Als u dan de koninklijke wet volbrengt, naar de Schrift: ‘U zult uw naaste liefhebben als uzelf’, dan doet u goed. (Telos)

De koninklijke wet. Zie vs. 10. De uitdrukking kan verwijzen naar de Tien Geboden of naar de eerste twee geboden, die van de liefde tot God en tot de naaste.

‘U zult uw naaste liefhebben als uzelf’. Vgl. het liefhebben van God in vs. 5, waar Jakobus vermoedelijk denkt aan het eerste van de Tien Geboden.

12

Jak 2:12  Spreekt zo en doet zo als zij die door de wet van de vrijheid geoordeeld zullen worden. (Telos)

De wet van de vrijheid. Vergelijk:

Jak 1:25  Maar wie zijn blik richt op de volmaakte wet, die van de vrijheid, en daarbij blijft, niet een vergeetachtig hoorder geworden maar een dader van het werk, die zal gelukkig zijn in zijn doen. (Telos)

Wellicht gelijk aan 'de koninklijke wet' (vs. 8). De wet van de liefde tot God (vgl. vs. 5) en de naaste (vs. 8).

Geoordeeld zullen worden. Voor de rechterstoel van Christus.

23

Jak 2:23  En de Schrift werd vervuld die zegt: ‘En Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend’, en hij werd een vriend van God genoemd. (Telos)

Vervuld. Abraham geloofde God op Diens woord en dat geloof toonde hij door in gehoorzaamheid zijn zoon te offeren.

Heb 11:17  Door het geloof heeft Abraham, toen hij beproefd werd, Izaak geofferd, en hij die de beloften aangenomen had, offerde zijn eniggeborene, Heb 11:18  van wie gesproken was: ‘In Izaak zal uw nageslacht genoemd worden’. Hij heeft overwogen, dat God machtig was hem zelfs uit de doden op te wekken, Heb 11:19  waaruit hij hem ook bij gelijkenis terug gekregen heeft. (Telos)

Het aangehaald Schriftwoord werd vervuld door Abrahams handelen door geloof.

Andere hoofdstukken

De volgende hoofdstukken van de Brief van Jakobus zijn op Christipedia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Jakobus 1, Jakobus 2, Jakobus 3, Jakobus 4, Jakobus 5.

Bron

Leidsche Vertaling (1914). Tekst van de samenvatting van Jak. 2 is onder wijziging verwerkt op 20 aug. 2021.