Jakobus 4

Uit Christipedia

Jakobus 4 van de Brief van Jakobus wordt hieronder samengevat en/of becommentarieerd.

1

Jak 4:1 Vanwaar oorlogen en vanwaar twisten onder u? Is het niet hiervan: uit uw hartstochten, die in uw leden strijd voeren? (Telos)

Oorlogen ... twisten. Zie 3:16.

2

Jak 4:2  U begeert, en hebt niet; u moordt en u bent jaloers, en kunt niet verkrijgen, u twist en voert oorlog. U hebt niet, omdat u niet bidt. (Telos)

U begeert. Hartstochtelijk (1).

U moordt. In uw hart, waarin haat jegens uw broeder(s) is.

1Jo 3:15  Ieder die zijn broeder haat, is een mensenmoordenaar, en u weet dat geen mensenmoordenaar eeuwig leven in zich heeft wonen. (Telos)

U bent jaloers. Zie 3:16; 4:5.

U twist. Zie vs. 1;

3

Jak 4:3  U bidt en ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, om het in uw hartstochten te verkwisten. (Telos)

Uw hartstochten. Zie ook 4:1.

5

Jak 4:5  Of meent u dat de Schrift tevergeefs spreekt? Begeert de Geest die in ons woont, met afgunst? (Telos)

Begeert. Zie ook vs. 2: "u begeert".

Afgunst. Zie ook vs. 2; 3:16.

6

Jak 4:6  Hij geeft echter grotere genade. Daarom zegt Hij: ‘God weerstaat hoogmoedigen, maar nederigen geeft Hij genade’ (Telos)

Hij geeft echter grotere genade. De Geest van God, die ons woont, geeft genade om de goede gezindheid te doen overheersen over de vleselijke neiging tot jaloersheid en twist.

Ga 5:16  Maar ik zeg: wandelt door de Geest, en u zult de begeerte van het vlees geenszins volbrengen. Ga 5:17  Want het vlees begeert tegen de Geest, en de Geest tegen het vlees; want deze staan tegenover elkaar, opdat u niet doet wat u wilt. (Telos)

9

Jak 4:9  Weest ellendig, treurt en weent; laat uw lachen in treuren en uw blijdschap in verslagenheid veranderd worden. (Telos)

Vgl.

Jak 1:9  Laat de geringe broeder echter roemen in zijn hoogheid, Jak 1:10  en de rijke in zijn geringheid, omdat hij als een bloem van het gras zal vergaan. (Telos)

11

Jak 4:11 Spreekt geen kwaad van elkaar, broeders. Wie van een broeder kwaad spreekt of zijn broeder oordeelt, spreekt kwaad van de wet en oordeelt de wet. Als u echter de wet oordeelt, bent u geen dader van de wet maar een rechter. (Telos)

Spreekt geen kwaad van elkaar. Zie ook 5:9.

Jak 5:9  Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet geoordeeld wordt. Zie, de Rechter staat voor de deur. (Telos)

Broeders. Ook in 3:12.

Spreekt kwaad van de wet. In plaats van de wet te laten spreken, die toch zeker tegenover overtreders moet worden gehandhaafd, geeft die kwalijk spreekt aan zijn tegenzin tegen de broeder lucht. Daarmee spreekt hij echter kwalijk van de wet, omdat het zo wordt, alsof aan de broeder niet plaats zou hebben wat recht is, als hij het bij de handhaving van de wet liet blijven en niet deed wat hij doet (kwaadspreken van de broeder)

Oordeelt de wet. Omdat het wordt alsof de broeder, over wie hij zich als rechter stelt, zijn recht niet zou ontvangen, als hij niet met zijn, naar eigen maatstaf uitgesproken oordeel in een leemte voorzag, die de wet openlaat.

Bent u ... een rechter. Van zo iemand, die zijn broeder oordeelt, is dan zeker waar dat hij daardoor van een dader van de wet een rechter wordt: hij plaatst zich in een verhouding tot de goddelijke wet, als een rechter tot de burgerlijke, waarvan het ongenoegzame de rechterlijke verklaring nodig maakt, opdat de toepassing op bijzondere gevallen wordt gevonden.

12

Jak 4:12  Een is de Wetgever en Rechter, Hij die kan behouden en verderven. Maar wie bent u dat u uw naaste oordeelt? (Telos)

Een is de Wetgever en Rechter.

Jak 5:9  Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet geoordeeld wordt. Zie, de Rechter staat voor de deur. (Telos)

Andere hoofdstukken

De volgende hoofdstukken van de Brief van Jakobus zijn op Christipedia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Jakobus 1, Jakobus 2, Jakobus 3, Jakobus 4, Jakobus 5.

Bron

Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting): met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Jak. 4:11. Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 17 sept. 2021.