Jeremia 47

Uit Christipedia

Jeremia 47 is een hoofdstuk van het boek Jeremia. Hieronder is een samenvatting en/of commentaar.

Hoofdstukken van Jeremia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52.

Samenvatting

Profetie van de ondergang der Filistijnen. 1 Opschrift. 2-7 Uit het noorden komt, aan een stortvloed gelijk, de vijand, alles met angst en schrik vervullend, om de Filistijnen, de laatste bondgenoot van Tyrus en Sidon, te verdelgen.

1

1 Het woord des HEEREN, dat tot den profeet Jeremia geschiedde, tegen de Filistijnen; eer dat Farao Gaza sloeg. (SV)

Eer dat Farao Gaza sloeg. De Egyptische koning Necho II overweldigde de Filistijnse stad Gaza in 609 v.C. Vermoedelijk verwijzen de woorden van Jeremia naar dat wapenfeit[1]. Maar zeker is dit niet; het kan ook onder farao Hofra zijn gebeurd[2].

700 — 650 v.C. < Israël 650 — 600 v.C.[3] > 600 — 550 v.C.
HabakukNebukadnezar7e eeuw voor Chr.#605JojakimJoahazNechoZefanja (boek)Daniël (profeet)Jeremia (profeet)JosiaAmonAsnapparManasse (koning)

4

4 Vanwege de dag die er komt om alle Filistijnen te verdelgen, om Tyrus en Sidon elke overgeblevenen helper af te snijden; want de HEERE zal de Filistijnen, het overblijfsel van het eiland van Kaftor, uitroeien. (CP[4])

Het eiland van Kaftor. D.i. het Griekse eiland Kreta, waar de Filistijnen vandaan komen.

5

5 Kaalheid is op Gaza gekomen; Askelon is uitgeroeid, [met] het overblijfsel van hun dal; hoe lang zult u zichzelf insnijdingen maken? (SV)

Zichzelf insnijdingen maken. In het lichaam. Uit wanhoop, smekend om genade en hulp van hun goden, brengen zij zichzelf bloedige wonden toe[5]; of ze doen het uit rouw[1]. Vergelijk 1 Kon. 18:28.

1Kon 18:28  En zij riepen met luider stem, en zij sneden zichzelven messen en met priemen, naar hun wijze, totdat zij bloed over zich uitstortten. (SV)

7

7 Hoe zoudt gij stil houden? De HEERE heeft toch aan het [zwaard] bevel gegeven; tegen Askelon en tegen de zeehaven, aldaar heeft Hij het besteld. (SV)

De zeehaven. Askelon was een kustplaats. In plaats van 'zeehaven' kan men ook vertalen: 'zeekust'. Het land van de Filistijnen was een strook land aan de Middellandse Zee.

Bron

Leidsche Vertaling (1914). Tekst van de samenvatting van Jer. 47 is onder wijziging verwerkt op 17 dec. 2022.

Voetnoten

  1. 1,0 1,1 Dr. ir. J. de Graaf e.a. (red.), Tekst voor Tekst; de Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht (Boekencentrum, 1987).
  2. Aantekening in de Groot Nieuws Bijbel.
  3. De jaartallen zijn meerendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).
  4. Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.
  5. Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting): met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901).