Jesaja (boek)/Hoofdstuk 25

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

Jesaja (boek):


Hoofdstuk 25 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Samenvatting

Lof van Jahweh, die de tirannen heeft geoordeeld en de armen heeft geholpen (1-5). Op de berg Sion zal God een vreugdemaal bereiden voor de volken, hun bedekking en de de smaadheid van Zijn volk wegnemen. Hij zal de dood overwinnen. Men zal Jahweh, die verwacht en gekomen is, erkennen. (6-9). Moab zal worden vernederd (10-12).

Jes. 25:1

Jes 25:1 HEERE! Gij zijt mijn God, U zal ik verhogen, Uw Naam zal ik loven, want Gij hebt wonder gedaan; [Uw] raadslagen van verre zijn zekerheid [en] vastigheid. (CP[1])

U zal ik verhogen ... loven. Zie ook 24:14-15.

[Uw] raadslagen van verre zijn zekerheid. God raadsbesluiten van ver in het verleden, van oudsher, zijn betrouwbaar, "waarheid" (Statenvertaling).

Jes. 25:2

Jes 25:2  Jes 25:2  Want Gij hebt van de stad een steenhoop gemaakt; de vaste stad tot een vervallen hoop; het paleis der vreemdelingen, dat het geen stad meer zij, in eeuwigheid zal zij niet herbouwd worden.. (SV)

Van de stad een steenhoop gemaakt. Zie 24:10-12; 25:12. Vergelijk verder:

Jes 17:1  De last van Damaskus. Ziet, Damaskus zal weggenomen worden, dat zij geen stad meer zij, maar zij zal een vervallen steenhoop zijn. (SV)

Met de verwoeste stad wordt niet zozeer Jeruzalem bedoeld, zoals sommigen menen, die stad toch zou voor de profeet geen reden zijn om God te loven. Bovendien, Jeruzalem is meermalen verwoest en herbouwd. Verder, de stad is een paleis van de vreemdelingen. Veeleer dan ook hebben we te denken aan de wereldstad Babel (Babylon), de vertegenwoordiger van de vijandige wereldmacht. In het laatste Bijbelboek keert Babylon als vijandige religieuze wereldmacht terug, die verwoest zal worden.

Vreemdelingen. Zie ook 5, "de onstuimigheid der vreemdelingen".

Jes. 25:3

Jes 25:3  Daarom zal U een machtig volk eren, een stad van vreeswekkende volken zal U vrezen. (CP[1])

Daarom. Door Uw grote en wonderbare werken van Uw almacht overtuigd.

Eren. Zie ook 24:15.

Een stad van vreeswekkende volken. Een stad die vrees en schrik verwekt door anderen op despotische of gewelddadige wijze te onderwerpen, zal voortaan God vrezen en zich aan Hem onderwerpen. Zo een stad kan niet de verwoeste stad van vers 2 zijn. Wellicht verwijst het woord "een stad" hier naar de steden van de overheersende wereldmachten.

Jes. 25:4

Jes 25:4  Want U bent de arme een Sterkte geweest, een Sterkte de nooddruftige, als hem bange was; een Toevlucht tegen de vloed, een Schaduw tegen de hitte; want het blazen van de tirannen is als een vloed [tegen] een wand. (CP[1])

De arme. De treden van de armen zullen de verheven stad vertreden, vernederen (26:6).

Jes. 25:5

Jes 25:5  Gelijk de hitte in een dorre plaats, zult Gij de onstuimigheid der vreemdelingen nederdrukken; [gelijk] de hitte door de schaduw ener dikke wolk, zal het gezang der tirannen vernederd worden. (SV)

Vreemdelingen. Zie ook vers 2, "het paleis der vreemdelingen".

Jes. 25:6

Jes 25:6   En de HEERE der heirscharen zal op deze berg alle volken een vette maaltijd maken, een maaltijd van reine wijn, van vet vol merg, van reine wijnen, die gezuiverd zijn. (CP[1])

Deze berg. De berg Sion.

De HEERE zal .... een maaltijd maken. In Galilea bereidde de Heer Jezus een maaltijd. De discipelen zagen de toebereidselen:

Joh 21:9  Toen zij dan aan land waren gegaan, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop liggen en brood.

Bij Zijn wederkomst zal Hij de discipelen doen aanliggen en hen bedienen.

Lu 12:37  Gelukkig die slaven die de heer, als hij komt, wakend zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden, hen zal doen aanliggen en zal naderkomen om hen te dienen. (Telos)

Jes. 25:7

Jes 25:7  En Hij zal op deze berg verslinden het bewindsel van het aangezicht, waarmee alle volken bewonden zijn, en het deksel, waarmee alle natiën bedekt zijn. (CP[1])

Deze berg. Zie verzen 6, 10

Verslinden het bewindsel ... en het deksel. Alle volken en naties zullen het zien en verstaan dat God bestaat en dat Jahweh God is en dat Hij in Jezus onder ons is en dat Hij in Jezus verheerlijkt is. Dat gebeurt wanneer de Heer Jezus in heerlijkheid is verschenen.

Jes 52:13  Zie, mijn knecht zal voorspoedig zijn, hij zal verhoogd, ja, ten hoogste verheven zijn. ...  Jes 52:15  zo zal hij vele volken doen opspringen, om hem zullen koningen verstommen, want wat hun niet verteld was, zien zij, en wat zij niet gehoord hadden, vernemen zij. (NBG51)

Jes. 53 spreekt van de miskenning door Israël aangaande de knecht van Jahweh. Ook het bewindsel en het deksel van Israël zal worden weggenomen., waarvan Lazarus een type is.

Joh 11:43  En na dit gezegd te hebben riep Hij met luider stem: Lazarus, kom naar buiten!  Joh 11:44  De gestorvene kwam naar buiten, zijn voeten en zijn handen gebonden met grafdoeken, en zijn gezicht was met een zweetdoek omwonden. Jezus zei tot hen: Maakt hem los en laat hem heengaan.  Joh 11:45  Velen dan van de Joden die naar Maria toe waren gekomen en hadden gezien wat Hij had gedaan, geloofden in Hem; (Telos)

Wat 'verslinden' betreft, zie ook vers 8, "de dood verslinden".

Jes. 25:8

Jes 25:8  Hij zal de dood verslinden tot overwinning, en de Heere HEERE zal de tranen van alle aangezichten afwissen; en Hij zal de smaadheid van Zijns volk van de ganse aarde wegnemen; want de HEERE heeft het gesproken. (CP[1])

De dood verslinden tot overwinning. Wanneer de Heer verschenen is, heeft de eerste opstanding plaatsgevonden. De tweede en laatste volgt na zijn duizendjarige vrederijk.

Jes. 25:9

Jes 25:9 En men zal te dien dage zeggen: Ziet, Deze is onze God; wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons zalig maken. Deze is de HEERE, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn zaligheid. (SV)

Wij hebben Hem verwacht. Want op Hem heeft men vertrouwd (26:3).

Jes 26:8 Wij hebben ook in de weg van Uw gerichten, U, o HEERE! verwacht; tot Uw Naam en tot Uw gedachtenis is de begeerte [van onze] ziel. (CP[2])

Jes. 25:10

Jes 25:10  Want de hand des HEEREN zal op dezen berg rusten; maar Moab zal onder Hem verdorst worden, gelijk het stro verdorst wordt tot mest. (SV)

Verdorst. Vertreden, diep vernederd. Want Moab is hoogmoedig (vers 11). De hoge vesten van Moabs muren zullen worden vernederd (vers 12).

Jes 25:12  En Hij zal de hoge vesten uwer muren buigen, vernederen, [ja], Hij zal ze ter aarde tot het stof toe doen reiken. (SV)

Jes. 25:11

Jes 25:11  En Hij zal Zijn handen uitbreiden in het midden van hen, gelijk als een zwemmer [die] uitbreidt om te zwemmen, en Hij zal hun hoogmoed vernederen met de lagen hunner handen. (SV)

En Hij zal Zijn handen.... om te zwemmen. Wie is die Hij? Sommigen[3] zijn van mening dat hier van God gesproken wordt. Indien God wordt bedoeld, dan zal God handelen zoals een zwemmer met zijn handen de wateren naar omlaag drukt en zelf daarboven blijft.

Anderen[4] denken dat hier Moab bedoeld wordt. Indien Moab wordt bedoeld, zegt de profeet dat Moab alle pogingen zal doen om boven water te komen en te blijven, maar het zal hem niet gelukken, want, zoals het tweede gedeelte zegt, Hij, d.i. God, zal hun hoogmoed vernederen, Hij zal het niet toelaten dat Moab eeuwig zijn volk haat en bespot.

Bron

Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Jes. 25. Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 16 en 24 juni 2020.

Voetnoot

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.
  2. Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.
  3. Zoals ook onze Staten-Overzetters, Vitringa e.a.
  4. Zoals Delitzsch, Cheyne e.a.