Jesaja (boek)/Hoofdstuk 34

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

Jesaja (boek):


Hoofdstuk 34 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Samenvatting

Oordeel der heidenen (1-4). Oordeel over Edom (5v).

Jes. 34:2

Jes 34:2  Want de verbolgenheid des HEEREN is over al de heidenen, en grimmigheid over al hun heir; Hij heeft hen verbannen, Hij heeft ze ter slachting overgegeven. (SV)

Verbannen. Zie ook vers 6: Edom is verbannen.

Jes. 34:5

Jes 34:5  Want Mijn zwaard is dronken geworden in den hemel; ziet, het zal ten oordeel nederdalen op Edom, en op het volk, hetwelk Ik verbannen heb. (SV)

Zwaard des HEEREN. Zie vers 6.

Jes. 34:6

Jes 34:6  Het zwaard des HEEREN is vol van bloed, het is vet geworden van smeer, van het bloed der lammeren en der bokken, van het smeer der nieren van de rammen; want de HEERE heeft een slachtoffer te Bozra, en een grote slachting in het land der Edomieten. (SV)

Zwaard des HEEREN. Zie vers 5.

Verbannen. Zie vers 2. Verband: Sions twistzaak (vers 8).