Jesaja (boek)/Hoofdstuk 35

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

Jesaja (boek):


Hoofdstuk 35 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Samenvatting

Wanneer God komt ter verlossing van Israël en ter wrake van Israëls vijanden (vers 4) en Zijn heerlijkheid gezien wordt (2) zullen de woestijn en de dorre plaatsen zich verheugen, ze zullen overvloedig water hebben en geven (6-7) en uitbundig bloeien (1, 3); en de gehandicapte mensen (blinden, doven, kreupelen, stommen, 5-6) zullen hersteld worden. (1-7). Er zal in de bloeiende woestijn een verheven en baan zijn, 'de heilige weg' (8), waardoor de vrijgekochten van Jahweh met vreugde zullen terugkeren tot Sion (8-10).

Jes. 35:2

Jes 35:2  Zij zal lustig bloeien, en zich verheugen, ja, [met] verheuging, en juichen; de heerlijkheid van Libanon is haar gegeven, het sieraad van Karmel en Saron; zij zullen zien de heerlijkheid des HEEREN, het sieraad onzes Gods. (SV)

Zij zullen zien de heerlijkheid des HEEREN. Doordat de Heer Jezus, die het Beeld van God is, geopenbaard wordt.

Jes. 35:5

Jes 35:5  Alsdan zullen der blinden ogen opengedaan worden, en der doven oren zullen geopend worden. (SV)

Zulke wonderbaarlijke genezing deed de Heer Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde. Zij zullen wederom, in grotere getale, plaatsvinden wanneer Hij opnieuw, doch nu in heerlijkheid, verschijnt en/of verschenen is.