Jesaja (boek)/Hoofdstuk 39

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

Jesaja (boek):


Hoofdstuk 39 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Samenvatting

De koning van Babel verneemt dat Hizkia genezen is en zendt tot hem gezanten met brieven en een geschenk. Hizkia toont hun al zijn schatten. (1-2) Hierover spreekt de profeet Jesaja hem aan en voorzegt de wegvoering naar Babel en het lot van enkelen van zijn zonen (3-7) Hizkia berust daarin (8).