Jesaja (boek)/Hoofdstuk 59

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

Jesaja (boek):


Hoofdstuk 59 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Samenvatting

In het kort: het heil blijft uit door ‘s volks zonden; doch Jahweh Zelf zal komen ter verlossing van Sion. — Niet aan Jahweh's macht en goede wil hapert het wanneer de verlossing uitblijft, maar aan ‘s volks zonden (1-4). De zware zondeschuld is de enige oorzaak van de hooggaande ellende (5-8). Ootmoedig wordt zij beleden (9-15a). God, ziende dat het onrecht en dat niemand voorbede doet, rust Zelf Zich ten strijde om Zijn vijanden te vergelden. Er zal een Verlosser tot Sion komen, voor hen die zich bekering van de overtreding in Jakob. De wereld zal God vrezen (15b-18). Onder een nieuw verbond met Israël zullen Gods Geest en woord niet van het volk wijken (21).

Jes. 59:21

Jes 59:21  Mij aangaande, dit is Mijn Verbond met hen, zegt de HEERE: Mijn Geest, Die op u is, en Mijn woorden, die Ik in uw mond gelegd heb, die zullen van uw mond niet wijken, noch van den mond van uw zaad, noch van den mond van het zaad uws zaads, zegt de HEERE, van nu aan tot in eeuwigheid toe. (SV)

Mijn verbond met hen. Het nieuwe verbond met geheel Israël, zie Verbond.

Bron

Leidsche Vertaling (1914). Tekst van de samenvatting van Jes. 59 is onder wijziging verwerkt op 11 mei 2021.