Jesaja (boek)/Hoofdstuk 60

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

Jesaja (boek):


Hoofdstuk 60 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Samenvatting

In het kort: Sions toekomstige luister. - Het licht van Jahweh's heerlijkheid gaat over Israël op; zodat de heidenen op het schijnsel afkomen en de onder hen wonende Israëlieten medebrengen (1-4). Overstelpt van aandoeningen, ziet Israël hen schatten, inzonderheid voor Jahweh’s eredienst, leveren (5-9). Jeruzalem wordt herbouwd, en haar poorten staan dag en nacht open, om de rijkdom te laten binnenstromen dien alle volken, op straffe van ondergang, moeten aanbrengen (10-14). De voormalige verlatenheid wordt vervangen door heerlijkheid en ongestoorde vrede (15-18); daar Jahweh als een eeuwig Licht onder zijn volk woont, dat de aarde erfelijk zal bezitten en zeer talrijk zal worden (19-22).

Jes. 60:1

Jes 60:1  Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid des HEEREN gaat over u op. (SV)

Maak up op. Een oproep aan het volk om zich voor te bereiden en gereed te zijn. Vergelijk de oproep door de heraut Johannes de Doper.

Wordt verlicht. Kom in dat Licht, stel u eraan bloot, ontvang het.

Uw licht komt. Dat Licht is de Heer Jezus Christus. Hij is het Licht voor Israël. Een glimp van zijn lichtende verschijning was voor drie leerlingen te zien op de berg der verheerlijking. Ook vers 3 spreekt van dat licht.

De heerlijkheid des HEEREN gaat over u op. Zie ook vs. 2. Licht en heerlijkheid, ze horen bij elkaar. De Heer Jezus zal verschijnen met grote heerlijkheid.

Mt 24:30  En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen in de hemel; en dan zullen alle stammen van het land weeklagen en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken van de hemel met kracht en grote heerlijkheid. (Telos)

'Gaat over u op' doet denken aan een zon die opgaat.

Mal 4:2  Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen; en gij zult uitgaan, en toenemen, als mestkalveren. (SV)

Jes. 60:2

Jes 60:2  Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de volken; doch over u zal de HEERE opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. (SV)

De duisternis zal de aarde bedekken, en de donkerheid de volken.

Mr 13:24  Maar in die dagen, na die verdrukking, zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven,  Mr 13:25  en de sterren zullen uit de hemel vallen en de krachten die in de hemelen zijn, zullen wankelen. Mr 13:26  En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in wolken, met grote kracht en heerlijkheid. (Telos)

Doch over u zal de HEERE opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Zie vs. 1

Jes. 60:3

Jes 60:3  En de heidenen zullen tot uw licht gaan, en koningen tot de glans, die u is opgegaan. (CP[1])

Uw licht. Zie vs. 1-2.

De heidenen zullen tot uw licht gaan. Niet tot 'het licht', maar 'uw licht', het Licht dat over Israël is opgegaan en bij Israël hoort, met dat volk verbonden is. De volken zullen het grootse verschijnsel waarnemen.

En de koningen tot de glans. De staatshoofden, koningen, regeringsleiders zullen tot dat Licht, onze Heer Jezus, komen. Vervolgens zullen zij het volk Israël dienen (vs. 10). Koningen zullen tot Israël geleid worden (vs. 11).

Jes. 60:4

Jes 60:4  Hef uw ogen rondom op, en zie, die allen zijn vergaderd, zij komen tot u; uw zonen zullen van verre komen, en uw dochters zullen aan [uw] zijde gevoedsterd worden. (SV)

De derde groep komt tot het Licht. De eerste groep: Joden in het land van Israël; de tweede groep: heidenen; de derde groep: Israëlieten uit de verstrooiing.

Jes. 60:5

Jes 60:5  Dan zult gij het zien en samenvloeien, en uw hart zal vervaard zijn en verwijd worden; want de menigte der zee zal tot u gekeerd worden, het heir der heidenen zal tot u komen. (SV)

Israël zal bij het zien van de Messias, de hervergadering van verstrooide Israëlieten, de ommekeer in de houding van de heidenen, de toevloed van de belangstellende volkeren n innerlijk enorm bewogen worden. Ook gemengde gevoelens: "vervaard" en "verwijd".

De menigte der zee. Massa's mensen zullen via schepen aankomen.

Het heir der heidenen zal tot u komen. Zie vs. 11. Menigten van niet-Joodse mensen. Sommige vertalers denken aan: vermogen, rijkdommen van de heidenen.

Jes. 60:6

Jes 60:6  Een hoop kamelen zal u bedekken, de snelle kamelen van Midian en Hefa; zij allen uit Scheba zullen komen; goud en wierook zullen zij aanbrengen, en zij zullen de overvloedige lof van Jahweh boodschappen. (CP[1])

De blik wendt zich van het westen, waar de zee is (vs. 5), naar het oosten. Ook vandaar komen vele mensen.

Kamelen. Kamelen zijn waarmee lasten incl. mensen vervoerd worden. Moeten we kamelen letterlijk verstaan of mogen we ook aan vervoersmiddelen als autobussen denken?

Goud en wierook zullen zij aanbrengen. Voorafgeschaduwd door de wijzen uit de oosten die zulke goederen de geboren koning der Joden toebrachten.

Jes. 60:7

Jes 60:7  Al de schapen van Kedar zullen tot u verzameld worden; de rammen van Nebajoth zullen u dienen; zij zullen met welgevallen komen op Mijn altaar, en Ik zal het huis Mijner heerlijkheid heerlijk maken. (SV)

Uit het oosten worden ook offerdieren toegebracht. Anders dan vroeger zullen de offerdieren ook door heidenen worden toegebracht.

Mijn altaar. Het brandofferaltaar van de toekomstige tempel in het Vrederijk.

Het huis Mijner heerlijkheid heerlijk maken. De toekomstige tempel in het Vrederijk. Ook zal het volk Israël heerlijk worden gemaakt, vs. 9.

Jes. 60:8

Jes 60:8  Wie zijn deze, [die] daar komen gevlogen als een wolk, en als duiven tot haar vensters?  (SV)

Wie zijn deze? Gezien ook het volgende vers schijnt het te gaan om de terugkeer van verstrooide Israëlieten. Zie vs. 4.

Komen gevlogen. Wellicht in de lucht, met vliegtuigen.

Jes. 60:9

Jes 60:9  Want de eilanden zullen Mij verwachten, en de schepen van Tarsis vooreerst, om uw kinderen van verre te brengen, hun zilver en hun goud met hen, tot den Naam des HEEREN uws Gods, en tot den Heilige Israëls, omdat Hij u heerlijk gemaakt heeft. (CP[1])

Behalve met vliegtuigen worden de verstrooide Israëlieten ook met schepen thuisgebracht in het land van Israël.

De schepen van Tarsis. Isaac da Costa schreef: "Onder Tarsis wordt een grote Europese zeemogendheid verstaan. Ook deze zou de kinderen Israëls naar hun land voeren. De Engelsen rekenen zich dit Tarsis te zijn, en als het een dwaling is, het is nochtans een schone dwaling; in zulk een dwaling kan veel lieflijks liggen. Immers het is de schoonste eerzucht, welke een christelijk zeevarend volk behoort te hebben. Engeland hoopt het alléén te zijn, maar ik hoop en wens, dat het een verenigde Hollands-Engelse vloot mag zijn, die dat schone werk ten uitvoer brengt."[2]

Uw kinderen van verre te brengen. Zie ook vs. 4.

Hun zilver en hun goud met hen. De heidenen brengen met Israëls kinderen ook zilver en goud mee.

Omdat Hij u heerlijk gemaakt heeft. Zie ook vs. 7, waar staat God het Huis van Zijn heerlijkheid heerlijk zal maken.

Jes. 60:10

Jes 60:10  En de vreemden zullen uw muren bouwen, en hun koningen zullen u dienen; want in Mijn verbolgenheid heb Ik u geslagen, maar in Mijn welbehagen heb Ik Mij over u ontfermd. (SV)

De vreemden zullen uw muren bouwen. Muren van Jeruzalem, van steden, huizen? Herstellen van een getroffen land? De heidenen zullen niet allen geschenken, mensen (verstrooide Israëlieten) en offerdieren aanbrengen, zij zullen ook de handen uit de mouwen steken en bouwwerk verrichten.

Hun koningen zullen u dienen. Voorbij is de tijd van de vele veroordelende VN-resoluties. Minachting heeft plaatsgemaakt voor hoogachting, schaden voor dienen. Koningen zijn tot Israëls Glansm, onze Heer, gekomen (vs. 3).

Jes. 60:11

Jes 60:11  En uw poorten zullen steeds openstaan, zij zullen des daags of des nachts niet toegesloten worden; opdat men tot u inbrenge het heir der heidenen, en hun koningen [tot] [u] geleid worden. (SV)

Opdat men tot u inbrenge het heir der heidenen. Zie vs. 5.

En hun koningen [tot] [u] geleid worden. Koningen zullen tot de Glans van Israël, onze Heer Jezus, komen (vs. 3) en Israël dienen (vs. 10). Jeruzalem zal de borsten der koningen zuigen (vs. 16).

Jes. 60:16

Jes 60:16  En u zult de melk der heidenen zuigen, en u zult de borsten der koningen zuigen; en u zult weten, dat Ik de HEERE ben, uw Heiland, en uw Verlosser, de Machtige Jakobs. (CP[1])

U zult de borsten der koningen zuigen. Zie vs. 11. Koningen zullen tot de Glans van Israël, onze Heer Jezus, komen (vs. 3) en Israël dienen (vs. 10).

Muziekvideo

De volgende Israëlische christelijk muziek zingt Jes. 60:1-2, 4, 18, 22. Paralellel ondertiteling in het Hebreeuws en het Engels.


Praises Of Israel - Kumi Ori(Arise Shine)[Live]. Youtube.com:

Messianic Jewish Alliance of Israel, 28 mei 2020. Duur: 5 min. 48 sec.

Bron

Leidsche Vertaling (1914). Tekst van de samenvatting van Jes. 60 is onder wijziging verwerkt op 26 mei 2021.

Voetnoten

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.
  2. Aangehaald door: Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901).