Joël (boek)

Uit Christipedia

Het boek Joël is een klein profetisch boek in de Bijbel en een van de heilige schriften van het Oude Testament.

Schrijver en tijd

Behalve de gegevens die de profeet Joël zelf vermeldt in 1:1 ('Joël, de zoon van Pethuël) is er niets bekend over deze profeet.

Naam. Zijn naam betekent 'Jahweh is God'.

Tijd. De tijd waarin Joël profeteerde, is niet bekend. Hij was waarschijnlijk een van de vroegste profetische schrijvers, hij oefende zijn bediening uit in Juda, waarschijnlijk gedurende de beginperiode van het koningschap van koning Joas (2 Kon. 11-12), die regeerde over Juda 835-795 of 840-801 v.C. Hij is dan een tijdgenoot geweest van de profeet Elia en van koning Hazaël van Damascus (regeerde 842-796 v.C.).

1000 - 900 v.C. < Israël 900 - 800 v.C.[1] > 800 - 750 v.C.
JoahazJoas (koning van Juda)JoëlAthaliaAhazia (koning van Juda)JehuHazaëlJoram (koning van Juda)ElisaJoram (koning van Israël)Ahazia (koning van Israël)BenhadadEliaJosafatAchabOmriZimriElaBenhadadBaësaAsa

Zijn profetie haakt in op een buitengewone plaag (1:2-3) van rupsen, sprinkhanen en andere vretende insecten (1:4v), terwijl er een grote droogte heerst (1:10v).

Sion en Jeruzalem spelen een belangrijke rol in zijn profetieën, evenals de tempel.

Uit Joël 1:13-14 en 2 : 15 - 17 blijkt dat zijn bediening heeft plaats gevonden vóór de Babylonische ballingschap. Ook de sommige andere 'kleine profeten' traden op vóór de ballingschap.

Joël, de profeet. Schilderij (fantasie) door James Tissot (1836-1902)

Schriftcritici voeren aan dat in Joël geen verwijzing naar het koningschap te vinden is en waarschuwingen tegen afgoderij ontbreken. Op deze gronden dateren zij het boek Joël na de ballingschap. Het ontbreken van het koningschap kan het gevolg zijn van het feit dat Koning Joas in die periode nog te jong was om te regeren en dat de priester Jojada optrad als regent. Dan is het boek ongeveer te dateren rond het jaar 830 voor Christus.

Stijl. De stijl van het boek is opmerkelijk mooi van taalgebruik, en wordt gekarakteriseerd door goede zinsbouw en vloeiend geheel vol kracht en teerheid.

Boodschap

Het boek bevat oordeel en beloften. Zijn profetie haakt in op een buitengewone plaag (1:2-3) van rupsen, sprinkhanen en andere vretende insecten (1:4v), terwijl er een grote droogte en verzengende hitte heerst (1:10v). Het volk wordt aangespoord om God aan te roepen. Joël kondigt de dag van Jahweh aan, die nabij is (1:15; 2:1) en verwoesting brengt (1:15v).  

De sleutel tot het begrijpen van het boek is de term “dag van Jahweh” oftwel "dag van de HEER", die 5x voorkomt (1:15; 2:1, 11, 31; 3:14). Dikwijls wordt gewezen op die als oordeelsdag. De dag ligt in de toekomst, de periode waarop God weer op krachtige wijze ingrijpt in de loop van de wereldpolitiek. De dag brengt verwoesting (1:15), wolken en duisternis (2:2) en een groot en machtig leger (2:2; sprinkhanen? vgl. 1:4; 2:4v en Opb.: 3,7). De uitstorting van de Heilige Geest op al wat leeft wordt in het vooruitzicht gesteld.

Joël laat op indrukwekkende wijze verschillende eigenschappen van God zien, Gods macht, zijn heiligheid, zijn barmhartigheid, liefde en genade.

Joel verwijst naar recent gebeurde natuurrampen, een sprinkhanenplaag, droogte, enz. Hij doet een dringende oproep tot boete en bekering, want de dag van Jahweh komt eraan, een dag van duisternis en nood, maar wie tot God roept wordt gered.

Opvallend is dat bij Joël de uitstorting van de Heilige Geest en het eindoordeel nauw met elkaar verbonden zijn. Deze profetie werd in beginsel op de Pinksterdag te Jeruzalem vervuld; Pinksteren was de eerste vervulling van deze profetie, de eindvervulling zal komen op de dag van Jahweh, als Israël zich bekeert tot zijn God en Gods Geest over hen wordt uitgestort. Gods handelen in de wereld is een eenheid, ook al verloopt er lange tijd tussen diverse onderdelen van zijn plan.

Plaats binnen de Bijbel

In het Nieuwe Testament wordt Joël diverse malen geciteerd: door Petrus op de eerste pinksterdag (Hand. 2:16-21), door Paulus in de Romeinenbrief (10:13). Hoewel niet letterlijk geciteerd, worden er op verschillende plaatsen in het NT toespelingen gemaakt op teksten uit Joël. Joël 3:13 bij voorbeeld komt terug in Openbaring 14:14-20.

Indeling

Het boek Joël telt 3 hoofdstukken. De inhoud van het boek is in 3 delen te verdelen.

I. Joël 1. Dit hoofdstuk gaat over Gods recente oordelen, de sprinkhanenplaag en de droogte. Een oproep tot bekering met het oog op een dreigende hongersnood, die als een oordeel van God wordt verwacht. Joël wijst op de dag des Heren, die het oordeel zou brengen.

II. Joël 2:1-27. Aanwijzingen hoe het volk tot God moest terugkeren.

2:1-17 handelt over het toekomstige oordeel van God op de dag van de Heer.

2:18 is een keerpunt, God neemt het op voor zijn volk en toont zijn erbarmen.

2:19-27 beschrijft hoe God weer naar Juda omziet.

III. Joël 2:8 - Joël 3:20 (einde). De verzekering dat de Here zou verhoren, de vijandige volken zou veroordelen en bereid was zijn volk te zegenen. De dag van Jahweh brengt niet alleen oordeel met zich mee, maar ook zegen, een geweldige uitstorting van Gods Geest en herstel voor Juda.

Commentaar

Hoofdstukken van dit Bijbelboek samengevat en/of verzen ervan becommentarieerd: · 1 · 3

Bron

H. Moll, Wat zegt Gods Woord over ...?, deel 3 (Oostburg: W.J Pieters, z.j.), blz. 71.  Hieruit is, onder toestemming, op 11 jan. 2014 tekst verwerkt.

Meer weten

J.C. van der Haar, De dag van JHWH; vers-voor-vers verklaring van Joels profetie (2016). Pagina's: 63.

Ger de Koning, Hosea en Joël, Toegelicht & toegepast 28 en 29. Uitgeverij Daniel, 2019, 3e druk. Pagina's: 330. Nu lezen op kingcomments.com. Download pdf van oudesporen.nl. E-book ePub-formaat. E-book Mobi-formaat. Productinfo over de papieren versie.

Engels

Ger de Koning, Joel, Explained & Applied 29. Read now on kingcomments.com. Download pdf from oudesporen.nl. Pages: 84. E-book ePub Format. E-book Mobi Format.


Voetnoot

  1. De jaartallen zijn meerendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).