Joden

Uit Christipedia

De Joden zijn Gods oude verbondsvolk, de nakomelingen van Abraham, Izaäk en Jakob. Er leven (anno 2009) 13,3 miljoen Joden in de wereld, verspreid over 100 landen. De helft van hen leeft in de verstrooiing (diaspora) en de andere helft leeft in (een deel van) het beloofde land Israël.

Het gaat in dit artikel over Joden als ethnische groep. Over het Jodendom als godsdienst, zie artikel Jodendom.

Naam 'Joden'. 'Joden' is een verbastering van Judeeërs. Van Joden kan men pas spreken na de verovering van het land Israël door Nebukadnesar en de verwoesting van de eerste tempel te Jeruzalem (686 v.C.). In 719 had de Assyrische koning Saigon een einde gemaakt aan het tienstammenrijk; het Zuiderrijk, van de stammen Juda en Benjamin, was in stand gebleven. Reeds toen begon men Juda, de grootste van die twee stammen, als de representant van het volk in Israël te zien; dit werd steeds sterker, zodat men van Joden sprak en daarmee bedoelde, wat er van de kinderen van het Israëlitische volk over was, en in overeenstemming daarmee „Joods" gebruikte voor „Israëlitisch." 'Joden' werd benaming van de Israëlieten of Hebreeën, toen na 536 v. Chr. de uit de Babylonische Ballingschap naar Israël teruggekeerden van 521-516 de Tempel weer opgebouwd hadden.

De regionale tegenstanders van de teruggekeerde ballingen lieten de koning Arthahsasta schriftelijk weten:

Ezr 4:11 Dit is een afschrift van de brief die zij aan hem, aan koning Arthahsasta, zonden: Van uw dienaren, de mannen aan deze zijde van de Eufraat, en op dit tijdstip. Ezr 4:12 Laat het de koning bekend zijn dat de Joden die van u zijn weggetrokken, bij ons in Jeruzalem zijn gekomen en die opstandige en slechte stad weer aan het opbouwen zijn. Zij voltooien de muren en herstellen de fundamenten.

Verstrooiing. Van de Joden in de verstrooiing ('diaspora') woont 40% in de Verenigde Staten[1]. In New York woont de grootste gemeenschap van Joden buiten Israël. Bijna de helft van de orthodoxe Joden daar zijn harediem, ongeveer 300.000 in getal[2]. In Rusland en Frankrijk wonen ongeveer 500.000 Joden (2010). In Engeland leven zo'n 280.000 Joden (2010). In Duitsland wonen ongeveer 250.000 Joden (2010). In Nederland leven zo'n 45.000 Joden (2010)[3], maar dit getal is onzeker gezien de uiteenlopende opgaven.

Sefardisch / Asjkenazisch. Een cultureel verschil is er tussen Sefardische en Asjkenazische Joden. Sefardische joden zijn joden wier voorouders in Spanje en Portugal leefden, maar die aan het einde van de 15e eeuw zijn gevlucht voor roomskatholieke geloofsdwang. In de wereld leven in totaal 3,5 miljoen Sefardische Joden (stand 2015). Asjkenazische joden hebben hun oorsprong in Duitsland en Oost-Europa.

Tal van Nobelprijzen. Joodse intellectuelen hebben ongeveer 22 procent van alle Nobelprijzen in de wacht gesleept, terwijl Joden slechts een kwart procent van de wereldbevolking vormen[4]. Joden wonnen dus naar verhouding de meeste Nobelprijzen. Een joodse nobelprijswinnaar, de 83-jarige wiskundige Israël Aumann, die de prijs voor economie in 2005 ontving, schrijft het succes van de Joden toe aan ‘Joodse waarden’. Hoe kan het toch, dat uit een klein volk van 14 miljoen Joden, 187 Joden de Nobelprijs hebben gewonnen? Auman’s antwoord is ‘het is heel goed mogelijk dat een Joods gen Joden er toe brengt, de waardevolle prijs te winnen. Het is een gevolg van Joodse waarden, waarbij de studie van de Torah het belangrijkste en hoogste is’.[5] 

Nobelprijs voor ontdekking quasi-kristallen

De Nobelprijs voor Scheikunde gaat dit jaar naar de Israelische wetenschapper Daniel Shechtman. Hij is verbonden aan een onderzoeksinstituut in Haifa. Shechtman wordt beloond voor zijn ontdekking van quasi-kristallen. Die worden gemaakt in laboratoria en kunnen bijvoorbeeld worden toegepast in hoogwaardig staal. Bijvoorbeeld voor ultra-dunne naalden in de oog-chirurgie of voor scheermesjes. Er wordt nog geexperimenteerd met het toepassen van quasi-kristallen in bijvoorbeeld LED-verlichting. Aan de Nobelprijs voor Scheikunde is een bedrag van 1,1 miljoen euro verbonden.

Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 5 okt. 2011

Joden in Nederland

Hoeveel Joden in Nederland leven is onzeker. Volgens één opgave ongeveer 36.000 (2009), volgens anderen 45.000 (2010)[6]. Het grootste Joodse kerkgenootschap is het Nederlands-Israëlitisch kerkgenootschap[7].

In mei 1940 woonden naar schatting 140.000 Joden in Nederland. Na de verovering van Nederland door Nazi-Duitsland werden de Nederlanders, die als Germaans volk golden, voorzichtig aangepakt. De Nederlandse Joden echter kregen direct met strenge maatregelen te maken. De Joden hebben in de oorlogsjaren geleden onder het verbod op het gebruik van openbare ruimten, razzia's, terreur, wegvoeringen naar en uitroeiing in Duitse vernietigingskampen. De grootschalige deportaties vangen aan in juli 1942 en duren tot september 1944. In mei 1945 komt voor heel Nederland een einde aan de terreur. Van alle West-Europese landen telt Nederland naar verhouding de meest weggevoerde en vermoorde Joden. Slechts 27% van de Nederlandse Joden overleeft de Tweede Wereldoorlog. Van de ongeveer 140.000 Nederlandse Joden zijn er ongeveer 105.000 vermoord[8].

Foto: Berlijn, 1933. Op het aanplakbiljet: "Duitsers! Verdedigt u! Koopt niet bij Joden!"

Het holocaustmuseum Yad Vashem in Israël verleent aan personen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de redding van Joden de onderscheiding van 'Rechtvaardigen onder de Naties'. Bijvoorbeeld, in 2010 werd de onderscheiding postuum verleend aan het Nederlandse echtpaar Nicolaas en Hendrikje Plantinga, die in het geheim onderdak hadden geboden aan tien Joden[9].

Jodenhaat

Er is anno 2017 een toenemende Jodenhaat[10]. De haat komt tot uiting via sociale media, op straat, langs de voetbalvelden en zelfs op joodse bijeenkomsten.

Nood en lijden

De Joden hebben in het verleden veel geleden, door achterstelling, isolering, vervolging en, in het Duitsland van Adolf Hilter, zelfs systematische uitroeiing. Het antisemitisme en de achterdocht ten opzichte van Joden zijn echter nog springlevend, vooral onder moslims en extreemrechtse groeperingen. Een kwart van alle Amerikanen meent dat de wereldwijde financiële crisis is veroorzaakt door Joden[11]. In Europese steden worden Joden, die op straat een keppeltje dragen, dikwijls uitgescholden door jonge moslim-medeburgers.

Grote zorgen, bij Joden in Israël en in de verstrooiing (diapora), baart de natie Iran. "De herhaalde antisemitische uitlatingen van de Iraanse president Ahmadinejad baren ongetwijfeld velen onder ons grote zorgen. Zijn houding doet in niets onder voor die van Haman, zijn beruchte jodenhatende voorganger uit het oude Perzische Rijk", schreef de voorzitster van het Forum der Joodse Organisaties in 2012[12].

Verontrustend is ook de toenemende afwijzing van de besnijdenis en de roep om deze eeuwenoude, door sommige tegenstanders zelfs 'barbaars' genoemde, praktijk te verbieden.

Vervolging

Foto uit Jürgen Stroops verslag aan Heinrich Himmler, mei 1943. Stroop was commandant van de SS-troepen, die de opstand in het getto van Warschau onderdrukten. 

De Joden zijn de meest (langdurigst) vervolgde en verdrukte groep mensen in de geschiedenis. In 1881 werd de Russische tsaar vermoord door een Poolse joodse student. Dit gaf aanleiding tot een golf van pogroms tegen Joden. De pogroms op hun beurt leidden tot massale Joodse emigratie naar het Westen.

Kristallnacht en Holocaust

In de nacht van 9 op 10 november 1938 vernielden de nationaalsocialisten in Duitsland en Oostenrijk meer dan 1.000 synagogen en meer dan 7.000 Joodse winkels en andere bedrijven. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen werden meer dan 70 synagogen tot de grond toe afgebrand. Meer dan 90 Duitse Joden werden koelbloedig vermoord en 30.000 Joden werden opgesloten in concentratiekampen. In deze kampen stierven binnen drie maanden meer dan 2.000 Joden door honger, uitputting en mishandeling. Die nacht, bekend geworden als de Kristallnacht, wordt door veel Joden en historici beschouwd als het begin van de massale Jodenvervolging door de nazi’s, die uitliep op de moord op meer dan 6 miljoen Joden. Op 9 november herdenkt de Joodse gemeenschap in Nederland de Kristallnacht[13].

Vóór de Tweede Wereldoorlog leefden er 17 miljoen Joden in de wereld. Zes miljoen overleefden het nazitijdperk niet.

Oorzaak

Verordening in de Nederlandse gemeente Renkum, provincie Gelderland, 1941.

Waardoor zijn de Joden steeds in de problemen geraakt? Hoe komt het dat ze zo gehaat worden? Een algemeen antwoord luidt: door hun zonde. Dit antwoord ligt heel gevoelig, omdat het als een hoogmoedige, rechterlijke uitspraak klinkt en licht voor een uiting van antisemitisme wordt gehouden. Om hun ontrouw, afgoderij en ongerechtigheid werden de Israëlieten ooit als ballingen weggevoerd naar Assyrië en Babel. Dat is de verklaring die het Oude Testament aflegt. Na de verwerping van hun Koning en Heiland Jezus Christus zijn de tempel en de stad verwoest en zijn ze opnieuw verstrooid. Zijn deze verstrooiing, vervolging en holocaust een straf voor hun verwerping van de Messias? Sommige gelovigen antwoorden bevestigend. Andere gelovigen wijzen er op dat de Messias bad voor hen die hem kruisigden:

Illustratie: Joden op de vlucht.

Lu 23:33 En toen zij aan de plaats gekomen waren, die Schedel genoemd wordt, kruisigden zij Hem daar en ook de misdadigers, de ene aan zijn rechterzijde en de andere aan zijn linkerzijde. Lu 23:34 En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En zij wierpen het lot om zijn klederen te verdelen. Lu 23:35 En het volk stond erbij en zag toe. Ook de oversten hoonden en zeiden: Anderen heeft Hij gered, laat Hij nu Zichzelf redden, indien Hij de Christus Gods is, de uitverkorene! (TELOS)

Volgens deze laatste opvatting hebben de Joden geen schuld meer.

De duivel, mensenmoordenaar vanaf het begin, toont een felle haat tegenover het oude volk van God. Deze haat vertoont zich in de absurde, onredelijke en buitensporige haat van veel mensen en naties.

Hulp

Behalve verdrukkers en vervolgers zijn er gelukkig te allen tijde mensen geweest die direct of indirect hulp aan de Joden geboden hebben. Te denken valt aan mensen die hen een schuilplaats boden tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 1940 verstrekte Jan Zwartendijk, een niet-Joodse Nederlandse consul in de Litouwse hoofdstad Kaunas, visa aan meer dan 2.300 Joden die vastzaten in Litouwen, waardoor zij aan de nazi's konden ontkomen.

De rooms-katholieke, Poolse tiener Stefania Podgórska (1921/25-2018) [14] hield tijdens de Tweede Wereldoorlog dertien joden op zolder verborgen in Oost-Polen. Haar moed is beschreven in de historische roman Bij mij ben je veilig (2020) door Sharon Cameron.

Evangelie, Jezus van Nazareth

"Het heil is uit de Joden" (Joh. 4:22) en is aan de Joden (en inmiddels ook aan vele heidenvolken) geopenbaard door een broeder naar het vlees, de Jood Jezus Christus.

"Jezus was niet alleen een Jood, maar hij was dé Jood, de Jood der Joden."

Rabbi Stephen Wise (1872-1949), reform-rabbi en zionistische leider, in een toespraak op 20 december 1925[15]

Jezus van Nazareth, een nakomeling van koning David, wordt echter over het algemeen door de Joden niet erkend als de Messias der Joden. Wat het evangelie van Jezus de Messias betreft, zijn zij vijanden ten opzichte van de christenen.

Ro 11:28 Wat het evangelie betreft, zijn zij wel vijanden ter wille van u, maar wat de verkiezing betreft, geliefden ter wille van de vaderen. Ro 11:29 Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. (TELOS)

Wel wordt Jezus door een overblijfsel (zie Messiasbelijdende Joden) en een zeer grote schare van heidenen erkend en gehuldigd als de Verlosser. De Jood Saulus van Tarsus, d.i. de apostel Paulus, behoorde tot dat overblijfsel. In Rome, waarheen hij als gevangene was gebracht, ontving hij de voornaamsten van de Joden, aan wie hij het koninkrijk van God uitlegde en hen trachtte te overtuigen aangaande Jezus, zowel uit de Wet als uit de Profeten (Hand. 28:23).

Hnd 28:24 Sommigen lieten zich overtuigen door zijn woorden, maar anderen bleven ongelovig. Hnd 28:25 Ze werden het niet met elkaar eens en gingen uiteen, maar niet voordat Paulus nog een laatste woord had gesproken: ‘Volkomen terecht heeft de heilige Geest bij monde van de profeet Jesaja tegen uw voorouders gezegd: Hnd 28:26 “Ga naar dat volk en zeg: ‘Jullie zullen goed luisteren maar niets begrijpen, en jullie zullen goed kijken maar geen inzicht hebben. Hnd 28:27 Want het hart van dit volk is afgestompt, hun oren zijn doof en hun ogen houden zij gesloten. Met hun ogen willen ze niets zien, met hun oren niets horen, met hun hart niets begrijpen. Want anders zouden ze tot inkeer komen en zou ik hen genezen.’ ” Hnd 28:28 U moet dan ook weten dat God deze boodschap van redding al aan de heidenen bekendgemaakt heeft; zij zullen wel luisteren.’ (TELOS)

En de volken hébben geluisterd.

Orthodoxe Joden vermijden het uitspreken van Jezus' naam, in het Hebreeuws 'Yeshua', omdat Hij volgens hen ingaat tegen wat voor Joden heilig is. Ze duiden hem aan met de woorden 'deze man' (Hebr. oto Ha'lsch). In sommige orthodoxe kringen wordt die naam verbasterd tot 'Yeshu', een afkorting voor „moge zijn naam en herinnering worden uitgewist.” Een bekende Jodin, de Israëlische docente en schrijfster Yochi brandes, vertelt: ‘Toen ik opgroeide in de Joods-orthodoxe wereld, leerde ik dat Yeshua ‘Yeshu’ is, een afkorting voor 'Moge Zijn naam en herinnering worden uitgewist.’[16] Men denkt dat christenen de wet van Mozes hebben afgeschaft en een Jood daarom nooit kan geloven dat Jezus de Messias is.[17] Joden vermijden de uitdrukking 'in het jaar... na Christus' en zeggen in plaats daarvan 'van de gewone jaartelling' of 'van de gangbare jaartelling'. Joden die Hem wel als de messias erkennen vormen een kleine minderheid.

De volgende video geeft een indruk van de grote onwetendheid aangaande de Heer Jezus. De Canadees-Israëlische Corey Gil-Shuster vroeg Joodse burgers hoe ze over Jezus denken.


"Wie is Jezus voor jou?", een vraag gesteld aan verschillende Joden. 

Hoofdstuk 53 van het boek van de profeet Jesaja is een 'verboden' hoofdstuk, dat veel Joden onbekend is.


Video 'The forbidden chapter in the Tanakh', door MedaBrim.org.il Gesprekken op straat over Jesaja 53. 

Eens zal Jezus door zijn broeders naar het vlees worden herkend en erkend, zoals eertijds de verworpen en niettemin verhoogde Jozef in Egypte door zijn broers. De kinderen van Israël zullen Hem erkennen als de beloofde Messias. Dit zal een geestelijke wedergeboorte brengen, een opstanding uit de dood.

Meer weten

Michael L. Brown, The Real Kosher Jesus: Revealing the Mysteries of the Hidden Messiah. Frontline, 2012. Omvang: 272 blz. De auteur is een Jood.

Israeli Jew Is Shocked After Opening New Testament, Youtube.com, 13 aug. 2023. In een kort filmpje vertelt een Israëlische Jood hoe hij tegen het Nieuwe Testament aankeek: een antisemitische boek geschreven door de paus - totdat hij het ging lezen, te beginnen in het evangelie naar Mattheüs.

Christenjoden

Joden die in de Heer Jezus geloven worden vaak 'messiasbelijdende joden' genoemd. Ze vormen onder de Joden een minderheid. In het Nieuwe Testament is sprake van een 'overblijfsel', waartoe de joodse schrijvers van het Nieuwe Testament behoren.

Hadderech ( www.hadderech.nl ) is de Nederlandse vereniging van joden die geloven dat Jezus (Hebreeuws: Jesjoea) de Messias is. De belangrijkste doelstelling van de vereniging is het bevorderen van het onderlinge contact tussen de Messiasbelijdende joden in Nederland.

In de volgende video vertelt Naftali ben Avraham, afkomstig uit orthodoxe Chabad beweging, hoe hij vergeving vond. Hij had vaak aan zijn rabbijn gevraagd: "Hoe kan ik weten dat de Almachtige mij zal accepteren als ik voor Hem sta?" De rabbijn had hierop geen bevredigend antwoord. Toen Naftali een soldaat was in de Zesdaagse Oorlog in 1967, hoorde hij God stem. Hij besefte dat hij niet door werken gerechtvaardigd kon worden.


Duur: 12 minuten. Nederlandse ondertiteling. Bron: Jewish Testimonies, Youtube.com, upload 17 jan. 2014.

Meer informatie

Afspeellijst van Nederlands ondertitelde video's van Jewish Testimonies op Youtube.com

De volgende documentaire We Being Many bevat getuigenissen van Joden die Jezus Christus als de Messias hebben aangenomen: video (51 minuten, Engels, op SureYNot.org. Documentaire van Michael Cohen).

Our Stories. 7 Jewish journeys to faith in Jesus. E-boek in pdf-formaat, gratis te downloaden van JewsForJesus.org.

Gebed en hoop

Gebed om ontferming

Godsdienstige Joden beseffen dat ze, gezien de ellende die hen overkomen is en moeilijke situatie waarin ze nog altijd verkeren, Gods ontferming nodig hebben.

In de volgende muziekvideo's wordt in het lied Rachem ('Ontferm U') om ontferming van Godswege gesmeekt.

Rachem

   Ontferm U
Rachem Nah, Hashem Elokeinu, Rachem
   Ontferm U alstublieft,, o HEER onze God
Al Yisrael Amecha, Rachem
   Over Israël uw volk,
Veh Al Yerushalayim Irecha
   Over Jeruzalem uw stad,
Rachem, Rachem, Rachem
   Ontferm U, ontferm U, ontferm U
Veh Al Tziyon Mishkan Kevodecha
   En over Sion, de woonplaats van Uw eer
Rachem...
   Ontferm U,
Veh Al Malchut Beit Daveed Meshichecha
   En over het koningschap van het huis van David, Uw Gezalfde
Veh Al Malchut Beit Daveed Meshichecha
   En over het koningschap van het huis van David, Uw Gezalfde,
Veh Al HaBayit HaGadol Veh HaKadosh
   En over het Huis groot en heilig
oy, Rachem, Rachem, Rachem
   O, ontferm U, ontferm U, ontferm U
Veh Al Tziyon Mishkan Kevodecha
   En over Sion, de woonplaats van Uw eer
Veh Al Malchut Beit Daveed Meshichecha
   En over het koningschap van het huis van David, Uw Gezalfde,
Veh Al HaBayit HaGadol Veh HaKadosh
   En over het Huis groot en heilig
Yirachem, Yirachem, Yirachem
   Hij zal zich ontfermen, Hij zal Zich ontfermen, Hij zal Zich ontfermen
Rachem, rachem
   Ontferm U, ontferm U
Rachem Nah, Hashem Elokeinu, Rachem
   Ontferm U alstublieft, o HEER onze God, ontferm U
Al Yisrael Amecha, Rachem
   Over Israël uw volk, ontferm U
Veh Al Yerushalayim Irecha
   En over Jeruzalem uw stad,
Rachem, Rachem, Rachem
   Ontferm U, ontferm U, ontferm U
Ribonoh Shel Olam!
   Heer van het heelal
Rachem
   Ontferm U
Rachem Nah, Hashem Elokeinu, Rachem
   Ontferm U alstublieft, o HEER onze God, ontferm U
Al Yisrael Amecha, Rachem
   Over Israël uw volk, ontferm U
Veh Al Yerushalayim Irecha
   En over Jeruzalem uw stad,
Rachem, Rachem, Yirachem
   Ontferm U, ontferm U, Hij zal Zich ontfermen
Veh Al Tziyon Mishkan Kevodecha
   En over Sion, de woonplaats van Uw eer
Veh Al Tziyon Mishkan Kevodecha
   En over Sion, de woonplaats van Uw eer
Veh Al Malchut Beit Daveed Meshichecha
   En over het koningschap van het huis van David, Uw Gezalfde,
Veh Al Malchut Beit Daveed Meshichecha
   En over het koningschap van het huis van David, Uw Gezalfde,
Veh Al HaBayit HaGadol Veh HaKadosh
   En over het Huis groot en heilig
o, Rachem, Rachem, Rachem
   O, ontferm U, ontferm U, ontferm U
Veh Al Tziyon Mishkan Kevodecha
   En over Sion, de woonplaats van Uw eer
Veh Al Tziyon Mishkan Kevodecha
   En over Sion, de woonplaats van Uw eer
Veh Al Malchut Beit Daveed Meshichecha
   En over het koningschap van het huis van David, Uw Gezalfde,
Veh Al HaBayit HaGadol Veh HaKadosh
   En over het Huis groot en heilig
Veh Al HaBayit HaGadol Veh HaKadosh
   En over het Huis groot en heilig
Yirachem, Yiracheim, Yirachem
   Hij zal zich ontfermen, Hij zal Zich ontfermen, Hij zal Zich ontfermen

Bron van de tekst: http://torahjudaismandisrael.blogspot.com/2007/02/rachem-mercy.html.

Vertaling uit het Engels: Kees Langeveld.

Een duet van de 12-jarige Mordechai Shapiro met Yaakov Shwekey :

>

Bron: Youtube.com

Hieronder zijn te zien beelden van de holocaust (let op: schokkende foto's), de terugkeer naar Israël en de opbouw van Israel:


Bron:Youtube.com

Hoop

Het lied VeHi SheAmda drukt de hoop uit dat God Zijn volk uit de hand van zijn vijanden zal redden. De tekst in de Haggadah (= 'de vertelling, het verhaal'), een liturgisch boek voor het Joodse Paasfeest (Pesach), luidt: "En het is dit dat stond voor onze voorvaderen en voor ons. Want niet maar één vijand is tegen ons opgestaan om ons uit te roeien, maar in elk geslacht waren er die tegen ons opstonden om ons uit te roeien. Maar de Heilige – gezegend is Hij! - redt ons uit hun handen." Het lied heeft betrekking op de verdrukking in Egypte en de bevrijding daaruit en wordt op Paasavond in elk Joods huis gezongen.

Hieronder is VeHi SheAmda te beluisteren in een arrangement van Yonatan Razel en gezongen door hem en Yaakov Shweky. 

Vehi She'amda
   En dit bewaarde
Vehi she'amda, laavotenoe
  En dit bewaarde onze vaderen
Vehi she'amda, laavotenoe velanoe
  En dit bewaarde onze vaderen en ons
Sheló echad bilvad amad alenoe lechalotenoe
   Dat niet maar één [vijand] tegen ons opstond om ons te vernietigen
Amad alenoe lechalotenoe
   tegen ons opstond om ons te vernietigen
V'HaKadosh baroech Hoe matzilenoe miyadam.
  Maar de Heilige – geprezen zij Hij! -  redt ons uit hun handen
V'Hakadosh baroech Hoe matzilenoe miyadam
   Maar de Heilige – geprezen zij Hij! -  redt ons uit hun handen


Vehi SheAmda - door Yaakov Shweky en Yonatan Razel. Bron: Youtube.com

Nieuws

Nieuw Israëlietisch Weekblad. Nederlands tijdschrift over Joden, Jodendom en Israël; opgericht in 1865. Zie https://niw.nl/

Joods Actueel is een Belgisch Joods maandblad dat nieuws, duiding en achtergrond brengt over de belangrijkste gebeurtenissen op Joods vlak en ook aandacht besteedt aan cultuur, religie, lifestyle, boekrecensies, film en muziek. Joods Actueel is de opvolger van het Belgisch Israëlitisch Weekblad, dat gesticht werd in 1954. Joods Actueel werd gelanceerd in 2007. Zie JoodsActueel.be.

The Jewish Chronicle. Naar eigen zeggen 's werelds oudste en invloedrijkste Joodse krant, opgericht in 1841. Zie The Jewish Chronicle.

Organisaties

Zie Israël en de Bijbel

Meer informatie

Over de geschiedenis van de Joden, zie Geschiedenis van Israël

Michael L. Brown, Bloed aan onze handen. De tragische geschiedenis van de kerk en het Joodse volk. Putten: Sjaloom Books, 1993. Pagina's: 264.

Michael L. Brown, Answering Jewish Objections to Jesus, in 5 delen (Baker Books, 2000-2010).

A Jewish Caller Challenges Dr. Brown About Jesus and Is In for Quite a Surprise . Youtube.com: ASKDirBrown, 23 dec. 2015. Engels gesproken. Speelduur: 21 minuten. Gesprek tussen Michael Brown, een messiaanse Jood, met een Amerikaanse niet-orthodoxe Jood Michael.

Johannes de Heer, Het Joodsche vraagstuk; in verband met de eind-crisis der volken. Zeist: Het Zoeklicht, 1933. Pagina's: 78. Over de terugkeer, de herleving, de verdrukking en het herstel van het Joodse volk.

John Fisher, Jesus through Jewish eyes: a rabbi examines the life and teachnings of Jesus (2004), op MenorahMinistries.com. Joden over Jezus.

René Kok, Erik Somers, De Joden-vervolging in foto's. Nederland 1940-1945. Uitgeverij WBOOK, 2019. Pagina's: 304.

Tom Linszen, Willy Lindwer, Anna's Stille Strijd (2009). Indrukwekkende Nederlandse documentaire van de dove filmmaker Tom Linszen over de geschiedenis van het dove Joodse meisje Anna, dat Auschwitz overleefde. Duur: 53 min. 30 sec.

Een rest keert weer (2014), ontroerende Nederlandse documentaire over de illegale immigratie van Nederlandse Joden in Palestina, kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ze voeren naar het Beloofde Land in de schepen Theodor Herzl en de Exodus. Joodse Omroep, 4 mei 2014. Duur: 45 minuten.

De zendingsreis van Robert Murray Mac Cheyne. Dordrecht: uitgeverij J.P. van den Tol, 1981. Verslag van een onderzoeksreis van vier Schotse predikanten (Keith, Black, Bonar en Mac Cheyne), in 1839 gericht op Joden. De predikanten van de Kerk van Schotland reisden door Europa, Afrika en Azië om kennis te nemen van de toestand der Joden en hen tevens te wijzen op de Messias van Israël. Oorspronkelijk verscheen het boek in het Engels, onder de titel 'Narrative of a mission of inquiry to the Jews from de Church of Scotland in 1839'. In 1851 kwam het bij H. Lagerweij in een Nederlandse vertaling uit: 'De Joden in Europa en in Palestina, voorgesteld in eene reisbeschrijving van de HH. Keith, Black, Bonar en Mach Cheyne, door de Schotse Kerk afgevaardigd, vertaald door D. Serrurier, predikant bij de Waalsche Gemeente te Dordrecht'.

Avi Snyder, Joden hebben Jezus niet nodig; en ander misvattingen. Pagina's: 132. Uitgeverij Het Zoeklicht. Het boek weerlegt de meeste gehoorde meningen waarom Joden Jezus niet nodig zouden hebben. "Hij onderbouwt zijn argumenten goed en is oprecht en meelevend" (uitgever).

Zij vonden de Messias

Nederlands

In het diepe|#1 met Clara Sies, op: Open.Spotify.com, 14 mei 2022. Podcastaflevering van de Evangelische Omroep; vraaggesprek met de Oprichtster van ‘Voedselbank Nederland’ Clara Sies-Frank. "Clara wordt geboren als dochter van Joodse ouders, die getraumatiseerd uit de oorlog komen. Ze groeit op in een Joods tehuis, waar ze ieder Joods feest meeviert. Na vele omzwervingen in tehuizen en pleeggezinnen, komt ze in een christelijk nest terecht. Ook haar grote liefde Sjaak blijkt christen te zijn. Alleen, in Joodse kringen betekent ‘christen worden’ -in Clara's woorden- 'hoogverraad', maar Clara kan er níet meer onderuit."

Engels

I Met Messiah. Engelstalige site met getuigenissen van joden die de Messias vonden. De site is een bediening van One For Israel.

De volgende getuigenissen staan in tijdsorde van oud naar nieuw.

WOW! This Jewish professor saw Jesus in a vision yet decided to run away. Until.... Youtube.com: One For Israël Ministry, 21 mei 2015. Engels gesproken. Duur: 8 minuten. Getuigenis van een Joodse professor, die tot geloof kwam enige tijd nadat hij een visioen van Jezus staande vóór een kruis kreeg.

A Jewish man discovers that Jesus is Jewish! Youtube.com: I Found Sholom.com, 2 juni 2016. Engels gesproken. Duur: 7 minuten. Bill opent de 'heidense' Bijbel en wordt getroffen door de uitspraken van rabbi Jezus van Nazareth. Hij ontdekt dat het erop aan komt God te leren.

Jewish Brooke was "taken" into heaven to meet God. Youtube.com: One For Israël Ministry, 9 dec. 2017. Engels gesproken. Duur: 6 min. In haar droom heeft de Amerikaanse jodin Brooke een religieuze ervaring. Ze ziet een afspiegeling van God en weet dat het Jezus is. Ze ontdekt dat de God van de Joden dezelfde is als de God van de christenen.

Jewish scientist (James Tour) makes the greatest Jewish discovery!! Youtube.com: One For Israël Ministry, 28 mei 2018. Engels gesproken. Duur: 8 minuten. Getuigenis van de Joodse topwetenschapper James Tour.

Jewish Israeli Psychologist finds Jesus. Youtube.com: 10 aug. 2018. Getuigenis van Erez Soref, een psycholoog en president van One For Israel. Duur: 8 min. 16 sec. Een ontmoeting met christenen in Nederland brachten hem op weg.

I was the president of the synagogue! How could I believe in Jesus? Youtube.com: One For Israel Ministry, 1 apr. 2019. Engels gesproken. Duur: 9 min. 22 sec. Getuigenis van de jood Steven, voormalig voorzitter van een synagoge.

Jewish Kirt Schneider was locked up by his own family, only because he said I believe in Jesus! Youtube.com: One For Israel Ministry, 1 aug. 2019. Engels gesproken. Duur: 6 minuten. Getuigenis van de jood Kirt Schneider, die tot geloof kwam nadat hij een visioen van Jezus aan het kruis kreeg.

Jesus Appears to Jewish Woman, "His eyes were just love!" Youtube.com: 100huntley, 2 mei 2020. Duur: 11 min. 6 sec. Engels gesproken. Getuigenis van Shiri Joshua, die een ontmoeting met Jezus had, twee jaar vóórdat zij zich aan Hem overgaf.

Jewish Girl read Isaiah 53 & became follower of Yeshua : Lovely Testimony. Youtube.com: strongtower27, 26 dec. 2020. Getuigenis van Anastasia Okhrimenko, die opgroeide in een nederzetting op de Westoever en die Jezus Messias leerde kennen, onder meer door het lezen van Jes. 53. Zij is (2020) mediadirecteur van One for Israel in Netanya, Israël.

Bronnen

Protestantse kerken steunen anti-Israëlische herdenking, Likud.nl, 6-7 nov. 2014, geraadpleegd 7 nov. 2014

Oosthoek's geillustreerde encyclopaedie (Utrecht: A. Oosthoek, 1925-1934) s.v. Joden. Enige tekst hiervan, betreffende naam 'Joden, is verwerkt op 28 dec. 2016.

Voetnoten

 1. Nieuwsbericht Poll: Only 40% of Jews live in Israel, op YNetNews.com dd. 2 jan. 2010.
 2. Orthodox Jewish Women Rocking New York, video gepubliceerd door DW News op 3 okt. 2015.
 3. Tijdschrift Israel Today, oktober 2010, blz. 19
 4. Nieuw Israelitisch Weekblad, 8 mei 2009.
 5. Nobelprijswinnaar: Bijbelstudie loutert en scherpt een mens, IsraelToday.nl, nieuwsbericht 30 nov. 2013. 
 6. De voorzitster is Kouky Frohman, zie Nieuwjaarsboodschap van het Forum der Joodse organisaties, Joodsactueel.be, 14 sept. 2012
 7. Karin de Geest, Rabbijnen, keukens en tradities, in: Nederlands Dagblad, 26 februari 2009.
 8. Tentoonstelling "Israel zal leven", Christenen voor Israël, Nijkerk 2009. Het holocaustmuseum Yad Vashem spreekt van 104.000 slachtoffers. Zie Olga Gouresky, 'After 65 years: Dutch couple becomes Righteous Among Nations', nieuwsbericht op YnetNews.com dd. 18 oktober 2010.
 9. Olga Gouresky, 'After 65 years: Dutch couple becomes Righteous Among Nations', nieuwsbericht op YnetNews.com dd. 18 oktober 2010. http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3970363,00.html
 10. Jacques Grishaver, voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité, constateerde op de Holocaustherdenking in jan. 2018 een toenemende Jodenhaat. Zie Holocaustherdenking: 'Jodenhaat neemt toe', NOS.nl, nieuwsbericht 28 jan. 2018.
 11. Dit blijkt uit een onderzoek door de Standford universiteit onder ruim 2700 Amerikanen. Tijdens hun ondervragingen kregen de onderzoekers talloze antisemitische opmerkingen te horen.
 12. De voorzitster is Kouky Frohman, zie Nieuwjaarsboodschap van het Forum der Joodse organisaties, Joodsactueel.be, 14 sept. 2012
 13. Protestantse kerken steunen anti-Israëlische herdenking, Likud.nl, 6-7 nov. 2014, geraadpleegd 7 nov. 2014  
 14. Een kort getuigenis van haar op: https://sfi.usc.edu/video/stefania-podgorska-burzminski-being-rescuer
 15. Aangehaald in: Matthew Silver, A jew's view of Jesus: Stephen Wise, Joseph Klausner, and discourse about the Jewish Jesus in the inter-war period
 16. Bron: http://www.israeltoday.nl/NewsItem/tabid/381/nid/38300/language/nl-NL/Default.aspx
 17. Michiel Steenwinkel, Messiaanse beweging wordt volwassen, in: Reformatorisch Dagblad, 25 jan. 2018.