Joram (koning van Juda)

Uit Christipedia

Joram of Jehóram heette de koning van Juda die regeerde in de 2e helft van de 9e eeuw v.Chr. Schrift: 2 Kon. 8: 16-24; 2 Kron. 21: 2-20. Hij was de opvolger van zijn vader Josafat en werd zelf opgevolgd door zijn zoon Ahazia.

Zijn naam betekent "Jahweh is verheven", ten dele van het Hebreeuwse werkwoord rom = oprijzen, verheffen[1].

Hij was de zoon en opvolger van Josafat, koning van Juda. Twee jaren had hij met zijn deugdzame vader geregeerd; doch hij erfde wel de troon maar geenzins de deugden van zijn voorganger. En daar zijn gemalin Athalia een dochter van Achab, koning van het tienstammenrijk Israël, en de goddeloze Izébel was, is het niet te verwonderen, dat de Baäldienst onder zijn regering ingang vond.
2Kon 8:18 Hij wandelde in de weg van de koningen van Israel, zoals het huis van Achab deed, want hij had een dochter van Achab tot vrouw; hij deed wat kwaad is in de ogen des HEREN. (NBG51)
Omri
koning van Israël
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asa
koning van Juda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achab
koning van Israël
 
Izebel
 
 
 
 
 
Josafat
koning van Juda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahazia
koning van Israël
 
Joram
koning van Israël
 
Athalia
 
Joram
koning van Juda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joseba
 
Ahazia
koning van Juda
 
Zibja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joas
koning van Juda

Twee en dertig jaar oud begon hij te regeren, in het vijfde jaar van zijn naamgenoot Joram de koning van Israël (2 Kon. 8:16-17; 2 Kron. 21:20). Nadat hij koning was geworden en zich versterkt had, liet hij zijn zes broers, die 'beter waren' dan hem (2 Kron. 21:13), en enige aanzienlijken van het volk (2 Kron. 21:4). Hij regeerde acht jaren te Jeruzalem (2 Kron. 21:5).

1000 - 900 v.C. < Israël 900 - 800 v.C.[2] > 800 - 750 v.C.
JoahazJoas (koning van Juda)JoëlAthaliaAhazia (koning van Juda)JehuHazaëlJoram (koning van Juda)ElisaJoram (koning van Israël)Ahazia (koning van Israël)BenhadadEliaJosafatAchabOmriZimriElaBenhadadBaësaAsa
In zijn dagen wierpen de Edomieten zich het juk af, en verkozen zich een eigen koning (2 Kron. 21:8-10), en zelfs de priesterstad Libna in Juda viel terzelfder tijd af, omdat Joram God had verlaten (2 Kon. 8:20-22; 2 Kron. 21:10).

Hij deed Juda en de inwoners van Jeruzalem door afgoderij hoereren (2 Kron. 21:11v). De profeet Elia kondigde hem Gods straf aan (2 Kron. 21:12-15). De Filistijnen en Arabieren vielen in zijn rijk en namen zijn schatten, gemalinnen en kinderen mee, behalve zijn jongste zoon Joahaz (2 Kron. 21:16-17, ook Ahazia genoemd) en zijn dochter Joseba, en doodden de zonen (2 Kron. 22:1).

Na dit alles, twee jaren vóór zijn dood kreeg hij ondraaglijke smarten aan een ongeneeslijke kwaal in zijn ingewanden, zodat deze hem tenslotte uitgingen, en hij in het achtste jaar van zijn regering jammerlijk stierf, zonder gemist noch waardig gekeurd te worden, om zijn lijk in het graf van de koningen van Juda bij te zetten. Hij werd begraven in de stad van David, "maar niet in de graven van de koningen" (2 Kon. 8:24; 2 Kron. 21:20).

Hij werd opgevolgd door zijn zoon Ahazia.

Koningshuis van David
David
 
Bathseba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salomo
 
Naäma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rehabeam
 
Maächa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abia(m)
 
Maächa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asa
 
Azuba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josafat
 
?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joram
 
Athalia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahazia
 
Zibja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joas
 
Joaddan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amazia
 
Jecholia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzzia
 
Jerusa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jotham
 
?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achaz
 
Abia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hizkia
 
Hefziba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manasse
 
Mesullemet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amon
 
Jedida
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josia
 
Hamútal
 
Zebudda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jóahaz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jojakim
 
Nehusta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jojachin
 
 
 
 
 
Zedekía

Bron

S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen, naar hunne eerste spelling en oorspronkelijke uitspraak met eene korte beschrijving de personen, landen en plaatsen, in het Oude Testament voorkomende, en voor het grootste gedeelte ook etymologisch behandeld. (Groningen: M. Smit, 1835) s.v. Joram. Hieruit is op 6 okt. 2017 tekst genomen en verwerkt. Van Ronkel was hoofdonderwijzer aan een Joodse school en beëdigd vertaler.

Voetnoot

  1. S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen, naar hunne eerste spelling en oorspronkelijke uitspraak met eene korte beschrijving de personen, landen en plaatsen, in het Oude Testament voorkomende, en voor het grootste gedeelte ook etymologisch behandeld. (Groningen: M. Smit, 1835) s.v. Joram. Van Ronkel was hoofdonderwijzer aan een Joodse school en beëdigd vertaler.
  2. De jaartallen zijn meerendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).