Josafat

Uit Christipedia

Josafat (= Jhwh heeft geoordeeld), ook geschreven Josaphat, is de naam van verschillende mannen in het Oude Testament. De bekendste is koning Josafat van Juda.

Naamdragers

De volgende mannen genoemd in de Schrift dragen de naam 'Josafat':

1. een der helden van David;

2. een priester, tijdgenoot van David;

3. zoon van Ahilud; kanselier van David en later van Salomo; 2 Sam. 20:24

4. een der twaalf bestelmeesters van Salomo;

5. zoon en opvolger van Asa, koning van Juda. Zie paragraaf verderop.

6. zoon van Nimsi en vader van koning Jehu van het noordelijk koninkrijk van Israël. Deze Josafat was zelf geen koning.

Geslachtslijn
Nimsi
 
 
 
 
Josafat
 
 
 
 
Jehu
(koning)
 
 
 
 
Joahaz
(koning)
 
 
 
 
Joas
(koning)
 
 
 
 
Jerobeam II
(koning)
 
 
 
 
Zacharia
(koning)

Koning Josafat van Juda

Ouders. Josafat was een zoon van Asa, koning van Juda. De naam van zijn moeder was Azuba, een dochter van Silhi (1 Kon. 22:42; 2 Kron. 20:31).

Hij was 35 jaar oud toen hij koning werd (1 Kon. 22:42; 2 Kron. 20:31), in het vierde regeringsjaar van Achab, koning van Israël (1 Kon. 22:41). Hij regeerde 25 jaren te Jeruzalem (1 Kon. 22:42; 2 Kron. 20:31 ). Over hem lezen wij in 1 Kon. 22:41-51; 2 Kron. 17-20. Hij wordt ook 'de koning van Israël' genoemd (2 Kron. 21:2).

Zijn regeerperiode wordt gedateerd in de 9e eeuw v.C., ca. 873-848 v.C.[1]. Vermoedelijk heeft hij enkele jaren samen geregeerd met zijn vader Asa in diens laatste levensjaren[1].

1000 - 900 v.C. < Israël 900 - 800 v.C.[2] > 800 - 750 v.C.
JoahazJoas (koning van Juda)JoëlAthaliaAhazia (koning van Juda)JehuHazaëlJoram (koning van Juda)ElisaJoram (koning van Israël)Ahazia (koning van Israël)BenhadadEliaJosafatAchabOmriZimriElaBenhadadBaësaAsa
Hij wandelde geheel in de weg van zijn vader Asa (1 Kon. 22:43; 2 Kron. 20:32) en in de wegen van zijn voorvader David (2 Kron. 17:3). Hij zocht de Baäls niet (2 Kron. 17:3)...
2Kr 17:4 maar hij zocht de God van zijn vader, en ging in Zijn geboden, en deed niet zoals Israël deed. (HSV)
2Kr 20:32 Hij ging in de weg van zijn vader Asa. Hij week daarvan niet af, en deed wat juist was in de ogen van de HEERE. 2Kr 20:33 Alleen werden de hoogten niet weggenomen en het volk had zijn hart nog niet gericht op de God van zijn vaderen. (HSV)
Van hem kon door de profeet Jehu gezegd worden:
2Kr 19:3 Toch zijn er ook goede dingen bij u gevonden, want u hebt de gewijde palen uit het land weggedaan, en uw hart erop gericht om God te zoeken. (HSV)
Josafat deed wat welbehaaglijk was in de ogen van God, die met hem was (2 Kron. 17:3), waarom ook zijn ondernemingen gelukten. Hij sterkte zich tegen Israël (2 Kron. 17:1v), versterkte de grenzen, bouwde burchten (2 Kron. 17:12) en had een groot leger (2 Kron. 17:14v). Hij verbeterde de godsdienst: nam de gewijde palen weg en organiseerde godsdienstonderwijs voor het volk, 2 Kron. 17:6v. Hij stelde een hoog gerechtshof in de hoofdstad in, zocht de scheepvaart uit te breiden, en maakte betere schikkingen in burger-, krijgs- en rechtszaken.
2Kr 17:5 De HEERE bevestigde het koningschap in zijn hand, en heel Juda gaf Josafat geschenken. Hij had rijkdom en eer in overvloed. (HSV)
Geen van de omliggende koninkrijken waagde het hem te verontrusten; zelfs Filistijnen en Arabieren brachten hem schatting (2 Kron. 17:10v).

Zijn zoon Joram trouwde Athalia, de dochter van Achab de koning van het tienstammenrijk Israël. Door deze verzwagering verleidde Achab hem tot een ongelukkige veldtocht tegen de Syriërs. Josafat keerde daarvan terug, maar Achab sneuvelde.

Omri
koning van Israël
 
Ethbaäl
 
 
 
 
 
Asa
koning van Juda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achab
koning van Israël
 
Izebel
 
 
 
 
 
Josafat
koning van Juda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahazia
koning van Israël
 
Joram
koning van Israël
 
Athalia
 
Joram
koning van Juda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahazia
koning van Juda

Toen de Moabieten, Ammonieten en een deel van Edomieten hem wilden beoorlogen, liet Josafat een algemene vastendag uitroepen, deed een vurig gebed tot God en hij werd verhoord, zodat hij op de vierde dag reeds reden had, een dankdag voor de wonderbare redding in het dal Beracha te houden. Het dal werd hierom ook Dankdal genoemd.

Helaas ging hij daarna een verbintenis aan met de goddeloze koning Ahazia van Israël om schepen te bouwen die naar Tarsis moesten varen (2 Kron. 20:35).
2Kr 20:37 Maar Eliëzer, de zoon van Dodava, uit Maresa, profeteerde tegen Josafat: Omdat u een verbintenis aangegaan bent met Ahazia, heeft de HEERE uw werken afgebroken. Toen leden de schepen schipbreuk en konden zij niet naar Tarsis varen. (HSV)
Josafat werd begraven in de stad van David en opgevolgd door zijn zoon Joram (1 Kon. 22:51).
Koningshuis van David
David
 
Bathseba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salomo
 
Naäma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rehabeam
 
Maächa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abia(m)
 
Maächa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asa
 
Azuba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josafat
 
?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joram
 
Athalia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahazia
 
Zibja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joas
 
Joaddan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amazia
 
Jecholia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzzia
 
Jerusa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jotham
 
?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achaz
 
Abia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hizkia
 
Hefziba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manasse
 
Mesullemet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amon
 
Jedida
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josia
 
Hamútal
 
Zebudda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jóahaz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jojakim
 
Nehusta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jojachin
 
 
 
 
 
Zedekía

Zonen van Josafat

Josafats zonen waren zijn eerstgeborene Joram (Jehoram), die hem zou opvolgen, Azaria, Jehiël, Zecharja, Azarja (Azarjahoe), Michaël en Sefatja (2 Kron. 21:2). Josafat had hen "veel geschenken van zilver, van goud en van kostbaarheden gegeven, met versterkte steden in Juda" (2Kr 21:3 HSV). Echter, toen Joram koning was geworden en zich versterkt had, doodde hij al zijn broers (2 Kron. 21:4).

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Josaphat' is op 31 maart 2017 verwerkt.

S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen, naar hunne eerste spelling en oorspronkelijke uitspraak met eene korte beschrijving de personen, landen en plaatsen, in het Oude Testament voorkomende, en voor het grootste gedeelte ook etymologisch behandeld. (Groningen: M. Smit, 1835) s.v. Josaphat. Hieruit is op 31 maart 2017 tekst genomen en verwerkt.

Voetnoot

  1. 1,0 1,1 Zie de tijdrekenkundige paragraaf op https://en.wikipedia.org/wiki/Jehoshaphat. Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009) heeft 870-848 v.C., dat is 22 jaar. Een mederegentschap van 2 of 3 jaar wordt niet vermeld.
  2. De jaartallen zijn meerendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).