Koningen en profeten van Israël

Uit Christipedia

De koningen van Israël en Juda en de profeten van hun tijd - de tijd van het Oude Testament - zijn hieronder vermeld.

Het ongedeelde rijk:

Eeuw vóór Chr. Profeet Koning van Israël Beoordeling
11e eeuw Samuël Saul neg.
„ „ Isboseth
11e / 10e eeuw Samuël, Nathan David pos.
10e eeuw Salomo pos., neg.

Het gedeelde rijk:

Profeet
(tienstammenrijk)
Koning van Israël
(tienstammenrijk)
Beoordeling
koning
Eeuw
vóór Chr.
Koning van Juda
(tweestammenrijk)
Beoordeling
koning
Profeet
(tweestammenrijk)
Onbekende profeet uit Juda, Ahia Jerobeam I neg. 10e eeuw Rehabeam neg. Semaja, Iddo
„ „ Abia neg. Iddo
Nadab „ „
Baësa 10e / 9e eeuw Asa pos., neg. Oded, Azaria, Hanani, Jehu
Ela 9e eeuw
Zimri „ „
Omri neg. „ „
Elia, Micha (zoon van Jimla) Achab neg. „ „ Josafat pos. Jahaziël, Eliëzer
Elia Ahazia „ „
Elia, Elisa Joram „ „ Joram neg.
Elisa Jehu „ „ Ahazia neg.
„ „ Athalia neg.
Elisa Joahaz neg. 9e / 8e eeuw Joas pos., neg. Zacharia
Elisa Joas neg. 8e eeuw Amazia pos., neg.
Jona, Amos, Hosea Jerobeam II neg. „ „ Uzzia (Azaria) pos. Zacharia, Jesaja, Amos, Hosea
Zacharia neg. „ „
Sallum „ „
Hosea, Amos[1] Menahem neg. „ „ Jotham pos. Jesaja, Micha, Hosea
Pekahia neg. „ „
Oded Pekah „ „ Achaz neg. Jesaja, Micha, Hosea
Hosea neg. „ „
8e / 7e eeuw Hizkia pos. Jesaja, Micha, Hosea
7e eeuw Manasse neg. Nahum?
„ „ Amon neg. Nahum?
„ „ Josia pos. Hulda, Jeremia, Habakuk, Nahum, Zefanja
„ „ Joahaz neg. Jeremia
7e / 6e eeuw Jojakim neg. Jeremia, Daniël
6e eeuw Jojachin neg. Jeremia, Ezechiël
„ „ Zedekia neg. Jeremia
De koninkrijken Israël (tienstammenrijk) en Juda (tweestammenrijk) in de 9e eeuw en hun buren.
Tijdbalk: de koningen van Israël en Juda
ZedekiaJojachinJojakimJoahazJosiaAmonManasse (koning)HizkiaHosea (koning)AchazPekahPekahiaJothamMenahemSallumZachariaJerobeam IIUzziaAmaziaJoas (koning van Israël)JoahazJoas (koning van Juda)AthaliaAhazia (koning van Juda)JehuJoram (koning van Juda)Joram (koning van Israël)Ahazia (koning van Israël)JosafatAchabOmriZimriElaBaësaNadabAsaAbiaJerobeam IRehabeamSalomoDavidDavidIsbosethSaul

De jaartallen zijn meerendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).

Hieronder de koningen uit het koningshuis van David en, zover bekend, hun moeders en vrouwen.

Koningshuis van David
David
 
Bathseba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salomo
 
Naäma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rehabeam
 
Maächa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abia(m)
 
Maächa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asa
 
Azuba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josafat
 
?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joram
 
Athalia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahazia
 
Zibja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joas
 
Joaddan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amazia
 
Jecholia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzzia
 
Jerusa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jotham
 
?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achaz
 
Abia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hizkia
 
Hefziba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manasse
 
Mesullemet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amon
 
Jedida
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josia
 
Hamútal
 
Zebudda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jóahaz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jojakim
 
Nehusta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jojachin
 
 
 
 
 
Zedekía
Engelstalig overzicht van koningen, profeten, met geestelijke en zedelijke kenmerken. De neergaande lijn der ontwikkeling vertoon pieken, waar enig herstel plaatsvond. De dateringen (uit 1911) stemmen niet overeen met huidige inzichten.

Voetnoot

  1. Hosea en Amos waren tijdgenoten van Menahem, aldus Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen (Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia) s.v. Menahem.