Koningen en profeten van Israël

Uit Christipedia
Ga naar: navigatie, zoeken

De koningen van Israël en Juda en de profeten van hun tijd - de tijd van het Oude Testament - zijn hieronder vermeld.

Eeuw vóór Chr. Profeet Koning van Israël Beoordeling
11e eeuw Samuël Saul neg.
„ „ Isboseth
11e / 10e eeuw Samuël, Nathan David pos.
10e eeuw Salomo pos., neg.
Profeet
(tienstammenrijk)
Koning van Israël
(tienstammenrijk)
Beoordeling
koning
Eeuw
vóór Chr.
Koning van Juda
(tweestammenrijk)
Beoordeling
koning
Profeet
(tweestammenrijk)
Onbekende profeet uit Juda, Ahia Jerobeam I neg. 10e eeuw Rehabeam neg. Semaja, Iddo
„ „ Abia neg. Iddo
Nadab „ „
Baësa 10e / 9e eeuw Asa pos., neg. Azarja, Hanani, Jehu
Ela 9e eeuw
Zimri „ „
Omri neg. „ „
Elia, Micha (zoon van Jimla) Achab neg. „ „ Josafat pos. Jahaziël, Eliëzer
Elia Ahazia „ „
Elisa Joram „ „ Joram neg.
Elisa Jehu „ „ Ahazia neg.
„ „ Athalia neg.
Elisa Joahaz neg. 9e / 8e eeuw Joas pos., neg. Zacharia
Elisa Joas neg. 8e eeuw Amazia pos.
Jona, Amos, Hosea Jerobeam II neg. „ „ Uzzia (Azaria) pos. Zacharia, Jesaja, Amos, Hosea
Zacharia neg. „ „
Sallum „ „
Hosea, Amos[1] Menahem neg. „ „ Jotham pos. Jesaja, Micha, Hosea
Pekahia neg. „ „
Oded Pekah „ „ Achaz neg. Jesaja, Micha, Hosea
Hosea „ „
8e / 7e eeuw Hizkia pos. Jesaja, Micha, Hosea
7e eeuw Manasse neg. Nahum?
„ „ Amon neg. Nahum?
„ „ Josia pos. Jeremia, Habakuk, Nahum, Zefanja
„ „ Joahaz neg. Jeremia
7e / 6e eeuw Jojakim neg. Jeremia, Daniël
6e eeuw Jojachin neg. Jeremia, Ezechiël
„ „ Zedekia neg. Jeremia
De koninkrijken Israël (tienstammenrijk) en Juda (tweestammenrijk) in de 9e eeuw en hun buren.
Tijdbalk: de koningen van Israël en Juda
ZedekiaJojachinJojakimJoahazJosiaAmonManasseHizkiaHoseaAchazPekahPekahiaJothamMenahemSallumZachariaJerobeam IIUzziaAmaziaJoas (koning van Israël)JoahazJoas (koning van Juda)AthaliaAhazia (koning van Juda)JehuJoram (koning van Juda)Joram (koning van Israël)Ahazia (koning van Israël)JosafatAchabOmriZimriElaBaësaNadabAsaAbiaJerobeam IRehabeamSalomoDavidDavidIsbosethSaul

De jaartallen zijn meerendeels ontleend Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).

Engelstalig overzicht van koningen, profeten, met geestelijke en zedelijke kenmerken. De neergaande lijn der ontwikkeling vertoon pieken, waar enig herstel plaatsvond. De dateringen (uit 1911) stemmen niet overeen met huidige inzichten.

Meer informatie

Zie ook het Koningshuis van David, waar de echtgenoten/moeders vermeld worden.

  1. Hosea en Amos waren tijdgenoten van Menahem, aldus Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen (Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia) s.v. Menahem.