Lamech

Uit Christipedia

Lamech (= Krachtig), ook geschreven Lemech, is in de Bijbel de naam van twee mannen.

De Hebreeuwse naam is למך, Lemek, en betekent "krachtig"[1]. De klemtoon ligt op de eerste lettergreep. De naam komt 11x in het Oude Testament voor. De mannen die deze naam dragen zijn:

1. de zoon van Methusaël. Hij was de vijfde in de afstamming van Kaïn, derhalve een Kaïniet, dat is een afstammeling van Kaïn. Over hem lezen wij in Gen. 4:18-24.

Adams nageslacht

Hij was de eerste van wie wij lezen dat hij met meer dan één vrouw gehuwd was (veelwijverij). Zijn beide vrouwen heetten Ada en Zilla, en zijn drie zonen Jabal (= Stroom), Jubal (= Waterstroom) en Tubal-Kaïn (= Stromend uit Kaïn), en zijn dochter Naëma (= Liefelijke). Zijn drie zonen hebben alle namen die de gedachte van "stromen" hebben.

Gezin van Lamech
Ada
 
Lamech
 
Zilla
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jabal
 
Tubal-Kaïn
 
 
Jubal
 
Naëma

Lamech wordt ons voorgesteld als ruw, gewelddadig en wraakzuchtig. Evenals zijn voorvader Kaïn was hij een moordenaar.

Ge 4:23 En Lamech zei tegen zijn vrouwen: Ada en Zilla, luister naar mijn stem, vrouwen van Lamech, hoor mijn woorden aan: Voorzeker! Ik doodde een man om mijn wond en een jongen om mijn striem!  Ge 4:24  Want Kaïn wordt zevenvoudig gewroken, maar Lamech zeventig maal zevenmaal. (HSV)

2. de zoon van Methusalach en de vader van Noach, nakomeling van Seth. Hij bereikte de leeftijd van 777 jaren. Zie het schema hierboven, dat het nageslacht van Adam weergeeft.

Leeftijden van Adam tot Mozes[2]
ZondvloedMozesAäronJozefJakobIsaäkIsmaëlSaraAbrahamTerachNachorSerugRehuPelegSelahArpachsadSemNoachLamechMethusalachHenoch (zoon van Jered)Jered (vader van Henoch)MahalaleëllKenanEnosSethAdam

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Lamech' is op 20 maart 2020 onder wijziging verwerkt.

Voetnoot

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce. Zo ook S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen, naar hunne eerste spelling en oorspronkelijke uitspraak met eene korte beschrijving de personen, landen en plaatsen, in het Oude Testament voorkomende, en voor het grootste gedeelte ook etymologisch behandeld. (Groningen: M. Smit, 1835) s.v. Lémech. Van Ronkel was hoofdonderwijzer aan een Joodse school en beëdigd vertaler.
  2. De schepping van de mens wordt hier gesteld op 4004 v.C., het (onzekere) jaar dat Ussher berekend heeft.