Manasse

Uit Christipedia

Manasse (= "Die vergeten doet") of Menassé is in de Bijbel de naam van verschillende mannen en van een volksstam en van hun stamgebied.

Naam

De Hebreeuwse naam is מנשׁה, Menasjeh. De eigennaam betekent "Die vergeten doet"[1] of "Doen vergeten"[2] en komt 146 keer voor in het Oude Testament. Het strongnummer is H4519. De Griekse naam is Manasses. In het Engels: Manasseh.

Manasse is de naam die Jozef aan zijn eerstgeborene gaf. Zijn jongere broer was Efraïm. 

Ge 41:51 (SV) En Jozef noemde den naam des eerstgeborenen Manasse; want, [zeide] [hij] God heeft mij doen vergeten al mijn moeite, en het ganse huis mijns vaders.

Ge 41:51 (HSV) Jozef gaf de eerstgeborene de naam Manasse. Want, [zei hij], God heeft mij al mijn moeite en heel mijn familie doen vergeten.

De naam “Manasse” drukt de gedachte van Jozef uit: "God heeft mij doen vergeten". 

Verwijzingen

In de Bijbel verwijst de naam Manasse naar verschillende mannen, een stam van Israël en naar het gebied van deze stam.

1. oudste zoon van Jozef, broer van Efraïm en stamvader. Door de stervenden Jakob als zoon aangenomen, treedt hij in de geschiedenis als het hoofd van een der twaalf stammen op.

Nageslacht van Jakob bij Rachel
 • Jakob bij Rachel:
  • Jozef, gehuwd met Asnath
   • Manasse, ⇛ Manassieten
    • Machir of Makir, ⇛ Machirieten of Makirieten
     • Gilead of Gilad, ⇛ Gileadieten of Giladieten
      • Jezer of Iézer, ⇛ Jezerieten of Iëzerieten
      • Helek of Chélek, ⇛ Hekelieten of Chelkieten
      • Asriël, ⇛ Asriëlieten
      • Sechem of Sjékem, ⇛ Sechemieten of Sjikmieten
      • Semida of Sjemida, ⇛ Semidaïeten of Sjemidaïeten
      • Hefer of Chéfer, ⇛ Heferieten of Chefrieten
    • Jaïr
   • Efraïm, ⇛ Efraïmieten
    • Setulah of Sjoetélach, ⇛ Sutelahieten of Sjoetalchieten
    • Becher of Béker, ⇛ Becherieten of Bakrieten
    • Tahan of Táchan, ⇛ Tahanieten of Tachanieten
  • Benjamin

2. stam afkomstig van Manasse, een van de twaalf stammen van Israël. De eigennaam “Manasse” ging over op het nageslacht van Manasse (de stam Manasse, de Manassieten) en op het gebied dat deze stam ten erfdeel toeviel (stamgebied). Over de stam en hun stamgebied, zie Manasse (stam) voor het hoofdartikel

3. de vader van Gersom, de grootvader van Jonathan, Richt. 18: 30. Waarschijnlijk wordt Mozes bedoeld. De NBG51-vertaling heeft dan ook "Mozes".

4. een goddeloze koning van Juda. Zie Manasse (koning) voor het hoofdartikel.

5. twee van de Israëlieten, die vreemde vrouwen genomen hadden. De ene man Manasse was een nakomeling van Pachat-moab, de andere een nakomeling van Hasum. Zij zonden hun buitenlandse vrouwen heen ten tijde van Ezra.

Er is een apocrief geschrift genaamd Het gebed van Manasse

Bronnen

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Manasse' is op 22 dec. 2017 verwerkt.

Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce. 

Voetnoten

 1. S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen, naar hunne eerste spelling en oorspronkelijke uitspraak met eene korte beschrijving de personen, landen en plaatsen, in het Oude Testament voorkomende, en voor het grootste gedeelte ook etymologisch behandeld. (Groningen: M. Smit, 1835) s.v. Menassé. Van Ronkel was hoofdonderwijzer aan een Joodse school en beëdigd vertaler.
 2. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.