Nehemia (boek)

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Nehemia (bijbelboek))
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Nehemia is de naam van een boek in het Oude Testament. Dit geschrift is genoemd naar de schrijver Nehemia. Het beschrijft de herbouw van de muren en poorten van de verwoeste stad Jeruzalem, alsook het herstel van het teruggekeerde volk.

De boeken Ezra en Nehemia beschrijven de terugkeer van een overblijfsel uit de ballingschap in Babel naar Juda en Jeruzalem, hun arbeid en wederwaardigheden in hun historische thuisland. Ezra beschrijft de herbouw van het altaar en de tempel. Nehemia beschrijft de herbouw van de muur rond Jeruzalem. In 13 hoofdstukken verhaalt het boek Nehemia de aankomst van de landvoogd Nehemia te Jeruzalem, 13 jaar na Ezra, in 445 vóór Chr., en zijn werkzaamheden in samenwerking met Ezra. Dit boek sluit de geschiedenis van het Oude Testament, bij de dood van Nehemia, in 420 vóór Chr.  

Auteur en datering

Hoewel dit boek voor een groot deel eigenhandige gedenkschriften van Nehemia bevat (1 :1-11; 5; 12 :31-43; 13) is Nehemia toch niet als de auteur van het gehele boek te beschouwen.  

Het boek Nehemia wordt wel genoemd Ezra II. Volgens de Joodse traditie zou Ezra de schrijver zijn van zowel Ezra als Nehemia. Er zijn hiervoor echter geen harde bewijzen aan te voeren. In ieder geval heeft de auteur beschikt over aantekeningen van Nehemia zelf, getuige de gedeelten die geschreven zijn in de ik-persoon.  

De eigennaam Nehemia betekent "door de Here getroost". Nehemia had een vertrouwenspositie in het paleis te Susan bij de Perzische koning Arthahsasta, die regeerde 465-424 v.C. Van deze heidense vorst krijg hij verlof om naar Jeruzalem te gaan, ongeveer 13 jaren later dan Ezra. Hij bleef er 12 jaren als landvoogd, ging toen terug naar de koning, om daarna voor de tweede maal zijn broeders te bezoeken en onder hen zijn invloed uit te oefenen.  

Zie Nehemia (persoon) voor het hoofdartikel over deze persoon.

Er zijn geen aanwijzingen dat het boek veel later na de herbouw is geschreven.

Geschiedkundige achtergrond

De boeken Ezra en Nehemia gaan over een periode van meer dan 100 jaar, te beginnen bij het edict van Kores, die de Joodse ballingen toestemming gaf terug te keren naar hun land (539 v. Chr.) tot aan het 2e verblijf van Nehemia in Jeruzalem (ca.  433 v. Chr.)

Nehemia beschrijft een periode uit de geschiedenis van Israël, waarover uit andere bronnen niet veel bekend is. Het speelt zich af in de periode van 445 tot ca. 425 v. Chr. Latere geschiedschrijving van Israël vinden we niet in de oudtestamentische canon.

Het boek speelt in de tijd van het Perzische wereldrijk. Veel Joden zijn al teruggekeerd naar hun land en ook de tempel is herbouwd. Helaas zijn de muren van Jeruzalem, die de inwoners bescherming moeten geven nog nooit opnieuw opgebouwd. Door de tegenwerking van buurvolken en door wantrouwen van de Perzische koningen is dit werk nooit ter hand genomen. In het 20 ste jaar van Artachsasta (445 v. Chr.) vertrekt Nehemia met toestemming van de koning naar Jeruzalem om de herbouw ter hand te nemen. Waarschijnlijk verwachtte Artachsasta op deze manier een bruggenhoofd te vormen tegen de groeiende invloed van het Griekse rijk.

Juda ten tijde van Nehemia, 5e eeuw v.Chr.  

Zie Tijdrekenkunde van Ezra en Nehemia voor het hoofdartikel over dit onderwerp

Sleutelgedachten en boodschap

Sleutelwoorden van dit boek zijn "gebed" en "werken."

Sleutelteksten: Nehemia 1:4 en 6:3.

Boodschap van het boek: Succesvolle arbeid voor God wordt geboren uit gebed, en gaat gepaard met hard werken, lijden en vervolging. Maar, als het een werk van God is, is het niet te keren. Het boek bevat belangrijke leiderschapslessen. Enkele onontbeerijke kenmerken van geestelijk leiderschap zijn: een intens gebedsleven, volledige inzet, onbaatzuchtigheid, oog voor sociale gerechtigheid en geestelijke zaken.

Overzicht en indeling

Hoofdstukken

Het boek Nehemia telt 13 hoofdstukken.

Neh. 1   Na de boodschap van zijn broeder Hanani over de ellendige toestand van de teruggekeerde Joden en Jeruzalem bedrijft Nehemia rouw en doet belijdenis over de zonden van Israël.
Neh. 2   Nehemia krijgt van de koning verlof om naar Jeruzalem te gaan en volmachten tot herbouw van de stad. Hij komt in Jeruzalem
Neh. 3   De bouw wordt begonnen door tal van met name genoemde personen. Vooral wordt aandacht geschonken aan de poorten.
Neh. 4   De Joden gesmaad. De Samaritanen trachten de bouw te verhinderen; de aanslag van de vijanden door waakzaamheid verijdeld. Nehemia wapent het volk.
Neh. 5   Nehemia verlost het volk van de last van woeker en panden
Neh. 6   Jeruzalems muur voltooid. De vijanden trachten Nehemia bang te maken.
Neh. 7   De stad wordt bewaakt. Optelling van de teruggekeerde geslachten.
Neh. 8   Voorlezing van het wetboek van God door Ezra. De viering van het loofhuttenfeest.
Neh. 9   Plechtige boetedoening van het volk. Gebed en belijdenis der Levieten aangaande Gods weg met het hardnekkige volk Israël
Neh. 10 Verbond gemaakt met God; oorkonde inzake het onderhouden van de wet.
Neh. 11 De inwoners van Jeruzalem en andere steden in Judea.
Neh. 12 Opnoeming van de priesters en levieten. Inwijding van Jeruzalems muren.
Neh. 13 Nehemia hervormt opnieuw. Zijn ijver voor een leven naar Gods inzettingen.

Andere indelingen

Het boek Nehemia kan men ook als volgt indelen. Een tweedeling: 

I.  Neh. 1:1-7:72. Het herstel van muren en poorten van Jeruzalem.
II. Neh. 8:1-13:31. Het herstel van het Joodse volk.

Een vierdeling: 

I.   Neh. 1-2:10. De gebeurtenissen die leidden tot Nehemia's aanstelling als gouverneur van Juda en zijn vertrek uit Susan met een koninklijke last.
II.  Neh. 2:11-6:19. De wederopbouw van Jeruzalems muren, ondanks felle tegenstand.
III. Neh. 7-12. Hervorming van Israëls gemeente in Judea naar de Wet van God: Nehemia's invoering van de goddelijke voorschriften, zijn wijze organisatie en zijn voorbereiding voor zijn terugkeer naar Babylon.
IV. Neh. 13. Tweede verblijf van Nehemia te Jeruzalem. Voortzetting van de hervorming: de tweede heenwijzing naar Gods geboden en de hervormingen die plaats vinden na Nehemia's terugkeer uit Babylon.

De koren op de stadsmuren

Tijdens de inwijding van de muren van Jeruzalem gaan twee zangkoren over de muren. Hun routes worden hieronder aangeduid.

De beide koren, aangeduid door de kleuren oranje en groen, op Jeruzalems poorten. 

Toepassing

De boeken Ezra en Nehemia bevatten lessen voor ons gelovigen. Ezra beschrijft de herbouw van het altaar en de tempel. Toegepast op ons: de terugkeer naar de kern, de oorspronkelijke bijbelse aanbidding (altaar) en de gemeente van God. In het Nieuwe Testament is de gemeente de tempel van God.

Nehemia beschrijft de herbouw van Jeruzalems muur en poorten. Dat laat ons zien dat, om God te dienen op de plaats waar Hij woont, noodzakelijk zijn: bescherming, bewaring en afzondering ten opzichte van de wereld. 

Lied 'Zoals Nehemia' 

Elly en Rikkert Zuiderveld hebben een lied gemaakt over de herbouw van Jeruzalem, Zoals Nehemia:


Zoals Nehemia, lied van Elly en Rikkert Zuiderveld; videofilmpje van Esther Haaisma, 2008. Duur: 2 minuten. Bron: Youtube.com.

Meer weten

Artikelen

J.N. Darby, Nehemia, uit: Synopsis van de Bijbel, deel 2. Pagina's: 4. Oude Sporen, 2010. Download (pdf-bestand) van OudeSporen.nl. Ook te verkrijgen in een uitgave van Uit het Woord der Waarheid. Pagina's: 6. Download (pdf-formaat) van DeBijbelVoorJou.nl.

Artikelen over delen / onderwerpen van het boek Nehemia, zie OudeSporen.nl

Boeken

W. Kelly, Lezingen over de boeken Ezra en Nehemia. Winschoten: H.L. Heijkoop, zonder jaar. Pagina's: 49. 

H. Rossier, Beschouwingen over het boek Nehemia. Pagina's: 73. Oude Sporen, 2009. Oorspronkelijk verschenen in het Frans, 1912-1913. Download (pdf-bestand) van OudeSporen.nl

M.G. de Koning, Ezra en Nehemia; toegelicht en toegepast. Uitgeverij Johannes Multimedia, 2013. Pagina's: 326. Download (pdf-bestand, epub-bestand) van OudeSporen.nl

Lezingen

M.G. de Koning, De terugkeer uit Babel. Lezingen 5 t/m 8 deze gaan over Nehemia. Download (mp3-bestanden) van OudeSporen.nl. 

Jacques Brunt, Het Bijbelboek Nehemia. Dertien lezingen, over elk hoofdstuk één, gehouden te Alblasserdam, 2012-2013. Te beluisteren of te downloaden via GroeienInGeloof.nl

Cor Bruins, Nehemia 1. Drie lezingen op DeBijbelVoorJou.nl

Bronnen

H. Moll, Wat zegt Gods Woord over ...?, deel 3 (Oostburg: W.J Pieters, z.j.), blz. 48-49. Tekst hiervan is, onder toestemming, op 8 april 2016 verwerkt.

C. Lindeboom, Bijbelgids, of Handleiding tot het verkrijgen van Bijbelkennis (Middelburg: Stichting de Gihonbron, 2009; bewerking door J. Pluimers van de uitgave uit 1929), blz. 39-40. Hieruit is, onder toestemming, op 14 okt. 2016 tekst gebruikt.