Polycarpus van Smyrna

Uit Christipedia

Polycarpus van Smyrna (ca. 69 — ca. 155) was opziener van de gemeente van Christus te Smyrna, het huidige Izmir in Turkije. Volgens de overlevering van de christenen was hij een leerling van de apostel Johannes. Hij stierf als martelaar. Over zijn levensloop is weinig bekend.

Leraar - leerling(en)

Van Polycarpus is ons nog een brief aan de christenen van Filippi overgebleven, waarin hij hen opwekt en aanspoort tot standvastigheid in het geloof.

De gemeente van Smyrna schreef een brief aan die van Pontus over de marteldood van Polycarpus, waarin staat: „Wij verzamelden het gebeente van de heilige, dat ons dierbaarder is dan het kostbaarste kleinood. Wij bewaren het op een gepaste plaats, waar de Heer ons vergunt, jaarlijks met vreugde de dag der marteling te vieren, zowel ter herinnering aan hem, die den zegepalm heeft behaald, als ter aanmoediging en versterking van degenen, die de strijd nog roemrijk moeten strijden... Deze Christus aanbidden wij, daar Hij Gods Zoon is, de martelaren eren en beminnen wij als leerlingen en navolgers van de Heer".

Meer informatie

Epistle of Polycarp to the Philippians, op en.wikipedia.org. Over Polycarpus' brief aan de Filippenzen.

Bronnen

Polycarpus van Smyrna, nl.wikipedia.org. Enige tekst hiervan is onder wijziging overgenomen op 25 nov. 2018.

H.M.H. Bartels, Geschiedenis der Katholieke Kerk (Venloo: G. Mosmans senior, 1926) blz. 40, 60. Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 25 nov. 2018 en 22 jan. 2023.