Profeet

Uit Christipedia

Een profeet is iemand die woorden van God ontvangt en die naar Zijn wil aan een of meer mensen bekendmaakt. Hij is een spreekbuis van God, de mond van God. Valse profeten menen of geven voor namens God of hun (af)god te spreken.

Ware èn valse profeten worden beiden 'profeten', evenals goede en boze engelen beiden 'engelen'[1] worden genoemd.

Profeet vs. priester. Een profeet wendt zich met een woord van God tot de mensen om hen het woord te brengen. Een priester wendt zich met een gave tot God, om Hem de gave te brengen.

'Profeet' in het NT. In het Nieuwe Testament verwijst het woord 'profeet' of 'profeten' meestal naar de profeten in de tijd van het Oude Testament (Matth. 5:12, 17; 13:17), zoals

  • Jesaja (Matth. 3:3)
  • Jeremia (Matth. 2:17)
  • Jona (Matth. 12:39)
  • Daniël (Matth. 24:15)
  • Joël (Hand. 2:16)

Mozes was een profeet en had de komst van een profeet als hijzelf voorzegd (Deut. 18:15, 18; Joh. 6:14; 7:40; Hand. 3:22-23). 

Johannes de Doper (Matth. 11:9; 14:5; Luc. 1:76) was een profeet die opriep tot bekering en de komst van de Messias aankondigde.

Christus Jezus. De door Mozes voorzegde profeet was Christus Jezus, die een profeet wordt genoemd (Matth. 21:11, 46; Luc. 7:16; 24:19; Joh. 9:17), een boodschapper van God. 

In de nieuwtestamentische gemeenten traden profeten op (Hand. 13:1; 1 Cor. 12:28-29; Ef. 4:11). De gemeente van Christus is gebouwd op het fundament van apostelen en profeten (Ef. 2). Elke gelovige in Christus kan door de Geest profeteren (1 Cor. 14). De apostel Paulus heeft richtlijnen gegeven voor het uitoefenen van deze geestelijke gave in de gemeentelijke samenkomst (1 Cor. 14).  

Profetessen

Een vrouwelijke profeet heet een profetes. In het Oude en Nieuwe Testament komen profetessen voor, ware en valse.  

Zie Profetes voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Lotgevallen der profeten

De profeten van God werden gehaat, gesmaad, uitgestoten, gevangen genomen, vermoord.

Zacharia, de zoon van de hogepriester Jojada, door de geest van God bezield, werd op bevel van Joas van Juda gestenigd.

2Kr 24:20 En de Geest Gods toog Zacharia aan, den zoon van Jojada, den priester, die boven het volk stond, en hij zeide tot hen: Zo zegt God: Waarom overtreedt gij de geboden des HEEREN? Daarom zult gij niet voorspoedig zijn; dewijl gij den HEERE verlaten hebt, zo zal Hij u verlaten. 2Kr 24:21 En zij maakten een verbintenis tegen hem, en stenigden hem met stenen door het gebod des konings, in het voorhof van het huis des HEEREN. 2Kr 24:22 Zo gedacht de koning Joas niet der weldadigheid, die zijn vader Jojada aan hem gedaan had, maar doodde zijn zoon; dewelke, als hij stierf, zeide: De HEERE zal het zien en zoeken! (SV)

Johannes de Doper, die het volk opriep tot bekering en de nabije komst van het Koninkrijk van God aankondigde, werd onthoofd. De profeet Jezus van Nazareth, onze Heer, werd veroordeeld, gehoond, gegeseld en gekruisigd. Jezus zei tot zijn leerlingen:

Lu 6:22 Gelukkig bent u wanneer de mensen u haten en wanneer zij u uitstoten en smaden en uw naam als slecht verwerpen ter wille van de Zoon des mensen. Lu 6:23 Verblijdt u op die dag en springt op van vreugde, want zie, uw loon is groot in de hemel; want op dezelfde wijze deden hun vaderen met de profeten. (TELOS)

Valse profeten

Een valse profeet is iemand die een goddelijke boodschap zegt te hebben, die in werkelijkheid geen goddelijke boodschap is, maar een gedachte gedicht door zijn eigen hart of ingeblazen door een demon.

Zie Valse profeet voor het hoofdartikel.

Profeten van afgoden

De profeet Elia, profeet van de ware God, nam het op tegen 450 profeten van Baäl.

1Kon 18:19 Nu dan, zend heen, verzamel tot mij het ganse Israel op den berg Karmel, en de vierhonderd en vijftig profeten van Baal, en de vierhonderd profeten van het bos, die van de tafel van Izebel eten. 1Kon 18:20 Zo zond Achab onder alle kinderen Israels, en verzamelde de profeten op den berg Karmel. 1Kon 18:21 Toen naderde Elia tot het ganse volk, en zeide: Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de HEERE God is, volgt Hem na, en zo het Baal is, volgt hem na! Maar het volk antwoordde hem niet een woord. 1Kon 18:22 Toen zeide Elia tot het volk: Ik ben alleen een profeet des HEEREN overgebleven, en de profeten van Baal zijn vierhonderd en vijftig mannen. (SV)

Bron

Groot Nieuws voor u; geillustreerde uitgave van het Nieuwe Testament in de omgangstaal (Haarlem, Boxtel: 1985, 6e druk, 2e oplage), Verklarende woordenlijst s.v. Profeet. Deze verklaring van het begrip profeet zwijgt over valse of afgodische profeten. 

Voetnoot

  1. Bijvoorbeeld in Opb. 12:7 is sprake van "Michaël en zijn engelen" en "de draak ... en zijn engelen".