Richteren 10

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

De volgende hoofdstukken van Richteren zijn op Christipedia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Richteren, hoofdstuk: 12345678910111213141516171821

Hoofdstuk Richteren 10 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Samenvatting

In 't kort: de richters Tola en Jaïr; onderdrukking door de Ammonieten. — Na Abimelech richt Tola Israël op het gebergte van Efraim (1-2). Daarna Jaïr in Gilead (3-5). De Israëlieten gaan allerlei vreemde goden dienen en worden tot straf aan de Filistijnen en de Ammonieten overgeleverd; de laatsten teisteren Israël tot in Juda toe (6-9). De Israëlieten belijden schuld en doen, als God hun hun ontrouw verwijt, de vreemde goden weg; waarop Zijn ziel over hen bewogen wordt (10-16). De Ammonieten legeren zich in Gilead tegenover de Israëlieten, die om een geschikten aanvoerder verlegen zijn (17-18).

1

Ri 10:1  Na Abimelech nu stond op, om Israël te behouden, Thola, een zoon van Pua, zoon van Dodo, een man van Issaschar; en hij woonde te Samir, op het gebergte van Efraïm. (SV)

Te behouden. Tola was behouder èn rechter (vs. 2). Zo ook onze Heiland Jezus Christus. Deze kwam om Israël te behouden en te richten. Hij werd echter verworpen en zelf veroordeeld en overgegeven tot de kruisdood. Maar eens zal hij opstaan, uit de hemel neerdalen en Israël verlossen en richten. Hij is de ware Verlosser en Richter van Israël.

Samir. De ligging is onzeker.

Mogelijke ligging van Samir

2

Ri 10:2  En hij richtte Israël drie en twintig jaren; en hij stierf, en werd begraven te Samir. (SV)

Hij richtte Israël Drie en twintig jaren.

1600 - 1300 v.C. < Israël 1300 - 1100 v.C.[1] > 1100 - 1000 v.C.
JaïrTolaAbimelechGideonSiseraEhud

4

Ri 10:4  En hij had dertig zonen, rijdende op dertig ezelveulens, en die hadden dertig steden, die zij noemden Havvoth-Jaïr, tot op dezen dag, dewelke in het land van Gilead zijn. (SV)

Havvoth-Jaïr. Betekenis: 'Dorpen van Jaïr'.

Kamon. Ligging onzeker. Zie kaar boven.

17

Ri 10:17  En de kinderen Ammons werden bijeengeroepen, en legerden zich in Gilead; daarentegen werden de kinderen Israëls vergaderd, en legerden zich te Mizpa. (SV)

18

Ri 10:18  Toen zeide het volk, de oversten van Gilead, de een tot den ander: Wie is de man, die beginnen zal te strijden tegen de kinderen Ammons? die zal tot een hoofd zijn over alle inwoners van Gilead. (SV)

Die zal tot een hoofd zijn over alle inwoners van Gilead. Een legeroverste is niet per se een goed landsbestuurder. Maar hun voorstel toont aan dat de bescherming van de bevolking een hoofdtaak van de regeerder was.

  1. De jaartallen zijn merendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009). Ze zijn onzeker.