Romeinen (boek)/Hoofdstuk 16

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Oude Testament: Ge Ex Le De Jo Ri Ru 1Sa 2Sa 1Ko 2Ko 1Kr 2Kr Ezr Ne Es Job Ps Sp Pr Hgl Jes Jer Kla Eze Da Hos Joë Am Ob Jon Mi Na Hab Zef Hag Za Mal
Nieuwe Testament: Mat Mar Luk Joh Hand Rom 1Kor 2Kor Gal Ef Flp Col 1Th 2Th 1Tim 2Tim Tit Flm Heb Jak 1Petr 2Petr 1Joh 2Joh 3Joh Jud Opb

Romeinen (boek):


Hoofdstuk 16 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Samenvatting

Paulus beveelt een zuster aan, laat verscheidene heiligen van de gemeente te Rome groeten, vermaant, brengt groeten over, en besluit met een aanbidding van 'de alleen wijze God'.

  • 16:1 Aanbeveling
  • 16:2-16 Gegroeten
  • 16:17-20 Vermaning
  • 16:21-24 Groetenden
  • 16:25-27 Aanbidding van God

Gegroeten

Uit de groeten blijkt dat ook gelovige vrouwen werkzaam zijn voor de Heer en dat Paulus hun arbeid waardeert.

De genoemde mannen in Rome die groeten ontvangen zijn: Aquila (= 'Arend'), Epénetus (= 'Lofwaardig'), Andronicus (= 'Zegeman') , Ampliatus (= 'Ruim'), Urbanus (= 'Stedelijk; Beleefd'), Stachys (= 'Korenaar'), Apélles (= 'Geroepen'), Aristobúlus (= 'Beste raadsman'), Heródion (= 'Heldhaftig'), Rufus (= 'Rood'), Asyncritus (= 'Onvergelijkelijk'), Flegon (= 'Brandend'), Hermes (naam van een Griekse god, door de Romeinen Mercurius genoemd), Pátrobas (= 'Vaderlijk'), Hermas (= 'Hermes', naam van een Griekse god, door de Romeinen Mercurius genoemd), Filologus (= 'Liefhebber van het woord'), Nereus (= 'Nat'), Olympas (= 'Op de Olympus wonend; Hemels'). Achttien in getal.

De genoemde zusters in Rome die groeten ontvangen zijn: Prisca (= 'Oudje'), Maria (= 'Hun opstand'), Junia (= 'Jeugdig'), Tryféna (= 'Weelderig'), Tryfósa (= 'Weelderig'), Persis (= 'Perzisch vrouw'), de moeder van Rufus, Julia (= 'Zachtharig; Maagd; Geliefde'), de zuster van Nereus. Negen in getal.

Lof. Paulus' uitgesproken waarderingen ('hun leven voor mij hals gewaagd hebben', meerdere keren 'mijn geliefde', 'vermaard onder de apostelen', 'de beproefde in Christus', 'de geliefde', 'die in de Heer arbeiden', 'veel gearbeid heeft in de Heer', 'de uitverkorene in de Heer') doen denken aan wat de gelovigen spoedig te wachten staat:

1Co 4:5  Oordeelt daarom niets voor de tijd, totdat de Heer komt, die ook wat in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen van de harten openbaar zal maken; en dan zal ieder zijn lof ontvangen van God. (Telos)

Rom. 16:20

Ro 16:20  De God nu van de vrede zal de satan spoedig onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u! (Telos)

De satan onder uw voeten verpletteren. Vergelijk:

Lu 10:17  De twee en zeventig nu keerden terug met blijdschap en zeiden: Heer, zelfs de demonen zijn ons onderdanig in uw naam.  Lu 10:18  Hij nu zei tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen.  Lu 10:19  Zie, Ik heb u de macht gegeven op slangen en schorpioenen te treden en over alle kracht van de vijand, en niets zal u enige schade toebrengen.  Lu 10:20  Evenwel, verblijdt u niet hierover dat de geesten u onderdanig zijn, maar verblijdt u dat uw namen staan ingeschreven in de hemelen. (Telos)

Rom. 16:25

Ro 16:25  Hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van de verborgenheid, die in de tijden van de eeuwen verzwegen is geweest, (Telos)

U te bevestigen. Dat hadden de heiligen nodig. Er waren immers gevaren. Vergelijk:

Ro 16:17  En ik vermaan u, broeders, geeft acht op hen die tweedracht en aanleidingen tot vallen verwekken tegen de leer die u geleerd hebt, en onttrekt u aan hen.  Ro 16:18  Want zulke mensen dienen niet onze Heer Christus, maar hun eigen buik; en door vleitaal en lofspraak bedriegen zij de harten van de argelozen.  Ro 16:19  Want uw gehoorzaamheid is ter kennis van allen gekomen. Ik verblijd mij daarom over u; maar ik wil dat u wijs bent jegens het goede, maar rein jegens het kwade.  Ro 16:20  De God nu van de vrede zal de satan spoedig onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u! (Telos)