Samenkomst van de gemeente

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De samenkomst van de gemeente of gemeentelijke samenkomst is de samenkomst van de leden van een plaatselijke vergadering van gelovigen. Paulus schrijft hierover in 1 Cor. 11:18, 20 en 14:23.

1 Cor 11:18 Want ten eerste hoor ik, dat er, wanneer u als gemeente samenkomt, scheuringen onder u zijn, en ten dele geloof ik het. (TELOS)

1Cor 11: 20 Wanneer u nu op een plaats samenkomt, is dat niet ‘s Heren avondmaal eten; (TELOS)

1Cor 14:23 Als dan de hele gemeente op een plaats samenkomt en allen spreken in talen, en er komen onkundigen of ongelovigen binnen, zullen zij niet zeggen dat u wartaal spreekt? (TELOS)

Alle heiligen, "de hele gemeente" (1 Cor. 14:23), komen "op één plaats" (1 Cor. 11:20; 14:23) samen. De gemeentelijke samenkomst is in de eerste plaats de voltallige bijeenkomst van de gelovigen, op één plaats.

De Heer in het midden

Naar zijn belofte zal Hij, waar twee of drie bijeenkomen in zijn naam, d.w.z. tot de belijdenis van Zijn naam, in het midden zijn.

Mt 18:20 Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden. (TELOS)

De Heilige Geest in de samenkomst van de gemeente

Kernteksten zijn: 1 Cor 12:1-11; 14:30

Geven en leiden

Wat doet de Geest in de samenkomst van de gemeente? Hij geeft en leidt. Hij leidt de sprekers. De gemeente van Christus werd geboren op de dag dat de Heilige Geest, gezonden door de Heer Jezus, neerdaalde, de heiligen samenvoegde tot één lichaam en daarin ging wonen. Zijn komst en werking kwam terstond tot uitdrukking.

Hnd 2:4 En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en ze begonnen in andere talen te spreken, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

De Geest deelt aan ieder toe zoals Hij wil: een vreemde taal, een woord van wijsheid, een woord van kennis, enz.

1Co 12:11 Maar al deze dingen werkt een en dezelfde Geest, die aan ieder afzonderlijk toedeelt zoals Hij wil. (TELOS)

Daarom spraken op de pinksterdag niet allen in dezelfde taal. Ze spraken verschillende talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. De toehoorders hoorden hen over de grote daden van God spreken.

Hnd 2:11 ... wij horen hen in onze talen over de grote daden van God spreken. (TELOS)

Andere geesten kunnen mensen leiden tot afgoderij. De Geest van God zal niemand leiden tot vloekwoorden jegens Jezus.

1Co 12:1 Wat nu de geestelijke uitingen betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. 1Co 12:2 U weet dat toen u van de volken was, u tot de stomme afgoden werd heengedreven, al naar u geleid werd. 1Co 12:3 Daarom maak ik u bekend, dat niemand die door de Geest van God spreekt, zegt: Vervloekt zij Jezus, en niemand kan zeggen: Heer Jezus, dan door de Heilige Geest. (TELOS)

Gaven

Wat geeft de Heilige Geest zoal aan vergaderde discipelen? Bij de geboorte van de gemeente gaf de Heilige Geest de vergaderde discipelen vreemde talen uit te spreken (Hand 2:4).

Wij denken bij uitingen en openbaringen van de Geest wellicht aan opzienbarende werkingen, zoals een genezing of spreken in een taal. Merk echter op wat Paulus in het begin van 1 Cor 12 vaststelt: zeggen, van harte, “Heer Jezus” is al een blijk van de Geest, 12:3, een uiting die zonder de Geest niet mogelijk is.

1Co 12:3 ... niemand kan zeggen: Heer Jezus, dan door de Heilige Geest. (TELOS)

De Geest kan ook geven met wijsheid te spreken, of met kennis te spreken, of geloof te hebben, of de mogelijkheid om genezingen te verrichten, of een krachten te doen, of een profetie, of het onderscheiden van geesten, of in allerlei talen te spraken, of de vreemde talen te vertolken.

1 Corinthe 12:8 Want aan de een wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest; 1 Corinthe 12:9 aan de een geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest; 1 Corinthe 12:10 aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen. (TELOS)

Profeteren, woorden van God spreken, is een belangrijke gave om de gemeente op te bouwen. De Geest kan een openbaring geven.

1 Corinthiërs 14:30 En als aan een ander die daar zit, iets geopenbaard wordt, laat de eerste zwijgen. 1 Corinthiërs 14:31 Want u kunt allen, een voor een, profeteren, opdat allen leren en allen vertroost worden. (TELOS)

Het is goed op te merken dat de Geest die werkingen werkt. Weliswaar werkt hij ze in ons en door ons heen, maar hun oorsprong is bij Hem.

Kinderen in de samenkomst

Onderwijs voor kinderen

In de samenkomst van de gemeente kan ook onderwijs voor de kinderen zijn. Vergelijk:

Ps 78:1 Een onderwijzing van Asaf. O mijn volk! neem mijn leer ter oren; neigt ulieder oor tot de redenen mijns monds. Ps 78:2 Ik zal mijn mond opendoen met spreuken; ik zal verborgenheden overvloediglijk uitstorten, van ouds her; Ps 78:3 Die wij gehoord hebben en weten ze, en onze vaders ons verteld hebben. Ps 78:4 Wij zullen het niet verbergen voor hun kinderen, voor het navolgende geslacht, vertellende de loffelijkheden des HEEREN, en Zijn sterkheid, en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft. Ps 78:5 Want Hij heeft een getuigenis opgericht in Jakob, en een wet gesteld in Israël; die Hij onzen vaderen geboden heeft, dat zij ze hun kinderen zouden bekend maken; Ps 78:6 Opdat het navolgende geslacht [die] weten zou, de kinderen, [die] geboren zouden worden; [en] zouden opstaan, en vertellen ze hun kinderen; Ps 78:7 En dat zij hun hoop op God zouden stellen, en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden bewaren; Ps 78:8 En dat zij niet zouden worden gelijk hun vaders, een wederhorig en wederspannig geslacht; een geslacht, [dat] zijn hart niet richtte, en welks geest niet getrouw was met God. (SV)

Dat betekent niet dat de samenkomst van de gemeente alleen op kinderen gericht moet zijn, of dat de samenkomst van de gemeente af en toe het karakter van een jeugddienst moet krijgen. Het betekent wel dat er af en toe een woord voor kinderen mag zijn. Onderwijs aan de kinderen is in de eerste plaats nodig in het gezin, door vader en moeder, en kan daarnaast plaatsen hebben op catechisatie en in bijeenkomsten voor jeugdigen.

Vragen van kinderen

In de samenkomst gebeuren dingen die kinderen niet altijd begrijpen. Ze kunnen er vragen over hebben. Wanneer kinderen in het oude Israël vragen over het Pascha hadden, dan moest hen een bepaald antwoord gegeven worden:

Ex 12:24 Houd dit als verordening voor u en uw kinderen, tot in eeuwigheid. Ex 12:25 En het zal gebeuren, als u in het land komt dat de HEERE u geven zal, zoals Hij gesproken heeft, dan moet u deze dienst in acht nemen. Ex 12:26 En het zal gebeuren, als uw kinderen tegen u zullen zeggen: Wat betekent deze dienst voor u? Ex 12:27 dat u moet zeggen: Dit is een Pascha-offer voor de HEERE, Die in Egypte de huizen van de Israëlieten voorbijging, toen Hij de Egyptenaren trof en onze huizen bevrijdde. Toen knielde het volk en boog zich neer. (HSV)

Een andere bepaling van God goldt de eerstgeborenen van mens en dier (Ex. 13:16). Ook hierover kan een vraag rijzen, "Wat is dit?" Hierop moest een bepaald antwoord gegeven worden.

Ex 13:14 Het zal gebeuren, als uw zoon u morgen vraagt: Wat is dit? dat u tegen hem zult zeggen: De HEERE heeft ons met sterke hand uit Egypte, uit het slavenhuis, geleid. Ex 13:15 Want toen de farao zich verhardde en weigerde ons te laten gaan, gebeurde het dat de HEERE alle eerstgeborenen in het land Egypte doodde, van de eerstgeborene van de mens tot de eerstgeborene van het vee toe. Daarom offer ik aan de HEERE de mannetjes van alles wat de baarmoeder opent, maar alle eerstgeborenen van mijn zonen koop ik vrij. (HSV)

Mozes riep de nakomelingen op hun vader of oudsten te vragen.

De 32:7 Denk aan de dagen van vroeger tijd; let op de jaren van generatie op generatie. Vraag het uw vader, hij zal het u vertellen, vraag het uw oudsten, zij zullen het u zeggen. (HSV)

Nadat het volk over de Jordaan was getrokken, moesten gedenkstenen worden opgericht. Ook konden vragen bij de kinderen oproepen.

Joz 4:6 zodat dit een teken is onder u. Wanneer uw kinderen morgen vragen zullen: Wat betekenen deze stenen voor u? Joz 4:7 dan moet u tegen hen zeggen dat het water van de Jordaan werd afgesneden voor de ark van het verbond van de HEERE. Toen hij door de Jordaan ging, werd het water van de Jordaan afgesneden. Daarom zullen deze stenen voor de Israëlieten tot een gedenkteken zijn tot in eeuwigheid. (HSV)

Joz 4:20 Die twaalf stenen die zij uit de Jordaan genomen hadden, richtte Jozua op in Gilgal. Joz 4:21 Hij zei tegen de Israëlieten: Wanneer uw kinderen morgen aan hun vader vragen: Wat betekenen deze stenen? Joz 4:22 dan moet u uw kinderen laten weten: Op het droge stak Israël deze Jordaan over, Joz 4:23 want de HEERE, uw God, heeft het water van de Jordaan voor uw ogen doen opdrogen, totdat u overgestoken was, zoals de HEERE, uw God, met de Schelfzee gedaan heeft, die Hij voor onze ogen heeft doen opdrogen, totdat wij overgestoken waren, Joz 4:24 opdat alle volken van de aarde zouden weten dat de hand van de HEERE sterk is; opdat u de HEERE, uw God, alle dagen vreest. (HSV)