Sanherib

Uit Christipedia
Sanherib in een wagen.

Sanherib was koning van Assyrië, van het jaar 705-681 vóór Chr. achtereenvolgens koning van Assyrië en Babylonië, opvolger van zijn vader Sargon II. Hij ondernam een veldtocht tegen Juda.

Zijn naam luidt in de apocriefe boeken enigzins anders, bijvoorbeeld in het boek Tobias Sennacherib.

800 — 750 v.C. < Israël 750 — 700 v.C.[1] > 700 — 650 v.C.
Berodach-BaladanSanheribBerodach-BaladanSargon IISalmaneserHizkiaHosea (koning)AchazPekahPekahiaJesaja (profeet)https://nl.wikipedia.org/wiki/PiyePulMichaJothamMenahemSallumZachariaRezinHoseaUzzia
750 — 700 v.C. < Israël 700 — 650 v.C.[2] > 650 — 600 v.C.
AsnapparEsarhaddonTirhakaManasse (koning)SanheribHizkia

2Kon 18:13 Maar in het veertiende jaar van den koning Hizkia kwam Sanherib, de koning van Assyrie, op tegen alle vaste steden van Juda, en nam ze in. (SV)

Daarop betaalde Hizkia hem 300 talenten zilver en 30 talenten goud, 2 Kon. 18:14.

Sanheribs tocht tegen het rijk van Juda en Egypte had echter een droevig einde. Hij zond een zwaar leger naar Jeruzalem en belegerde haar. Maar de engel van Jahweh doodde in één nacht 185.000 mannen.

Veldtocht van Sanherib tegen Juda.

Deze nederlaag werd door een andere ramp gevolgd. Na vijf eeuwen aan de Assyriërs schatplichtig (cijnsbaar) geweest te zijn, stonden de Mediërs op en werden onafhankelijk. Hun voorbeeld volgden de Babyloniërs. Eerst na grote krachtsinspanning werd de opstand bedwongen.

Om nieuwe oproeren te voorkomen, stelde Sanherib zijn zoon Esarhaddon te Babel als zijn stadhouder aan. Enige tijd later werd de Assyrische koning door zijn eigen zonen Adramelech en Sarezer in de tempel van de afgod Nisroch te Nineve vermoord, 2 Kon. 19:37, 2 Kron. 32:21, Jes. 37:38.

2Kr 32:21 ... en als hij in het huis zijns gods ingegaan was, zo velden hem daar met het zwaard, die uit zijn lijf voortgekomen waren. (SV)

Daarop vluchtten de vadermoordenaars naar het land van Ararat, 2 Kon. 19:37. Sanheribs zoon Esarhaddon volgde zijn vader op, 2 Kon. 19:37, Jes. 37:38.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Sanherib' is op 12 dec. 2017 verwerkt.

Voetnoten

  1. De jaartallen zijn meerendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).
  2. De jaartallen zijn meerendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).