Sem

Uit Christipedia

Sem was de tweede zoon van Noach, hoewel hij, als voorvader van Israël, vaak als eerste wordt genoemd.

Voorgeslacht. Zijn voorgeslacht tot Adam:

Adams nageslacht

Hij werd met zijn vrouw in de ark van de waterdood gered. Hij eerde met zijn broer Jafet zijn grijze vader tegenover de spot van Cham. Hierom zouden aan zijn nakomelingen die van Cham onderworpen zijn.

Nageslacht. Volgens de tafel der volken (Gen. 10: 21-31), is hij niet alleen de stamvader van de Hebreeën en van de Joktanidische Arabieren, maar ook van de Arameeërs, Assyriërs, Elamieten of Perzen en Lydiërs, dus van de volken van zuidelijk Azië.

Nageslacht van Sem

Leeftijd. Hij werd 600 jaren oud (Gen. 11:10-11).

Leeftijden van Adam tot Mozes[1]
ZondvloedMozesAäronJozefJakobIsaäkIsmaëlSaraAbrahamTerachNachorSerugRehuPelegSelahArpachsadSemNoachLamechMethusalachHenoch (zoon van Jered)Jered (vader van Henoch)MahalaleëllKenanEnosSethAdam

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Sem' is op 21 april 2020 onder wijziging verwerkt.

Voetnoot

  1. De schepping van de mens wordt hier gesteld op 4004 v.C., het (onzekere) jaar dat Ussher berekend heeft.