Talmoed

Uit Christipedia

De Talmoed (ook gespeld talmud; Chaldeeuws talmoed, van Hebreeuws lamad, leren)  is de latere uitlegging van de wet van Mozes en als zodanig de hoofdbron van de Joodse geleerdheid, afkomstig uit de eerste vijf eeuwen na Chr. Het woord Talmoed betekent 'leer, onderricht', eigenlijk de leer(stof) die men van de onderwijzer heeft ontvangen.

De Talmoed is een uitgebreid Joods werk, de hoofdbron van de Rabbijnse wijsheid en geleerdheid. Het is de vrucht is van eeuwenlange arbeid van Rabbijnse geleerden. Het heeft vandaag de dag voor de orthodoxe joden nog steeds beslissend gezag.

De Talmoed bevat een verzameling van wat de joodse Schriftgeleerden sinds de terugkeer uit de ballingschap tot het midden van de 9de eeuw na Christus geleerd hebben tot verklaring en aanvulling van de Mozaïsche Wet. Het boek bevat de godsdienstige overleveringen der Israelieten, stelselmatig gerangschikt, maar in uitvoerige, zelfstandige verhandelingen, vermengd met stichtelijke beschouwingen, parabels, legenden, geschied- en geneeskundige bijzonderheden, enz.

Bijvoorbeeld, de volgende uitspraak staat in de zogenaamde Babylonische Talmoed, tractaat Kiddushin 49b: "Tien maten schoonheid daalden op de wereld neer, negen werden genomen door Jeruzalem en één door de rest van de wereld"

Babylonische Talmoed

De Talmoed heeft twee hoofdafdelingen: De Misjna (herhaling, nl. van de Wet) en de Gemara (volledige verklaring). De te boekstelling, ordening en uitleg van de mondelinge overlevering is begonnen in de 3de eeuw na Christus. De zogenaamde Jeruzalemse Talmoed is ontstaan in de periode 200-400 na Christus. De Babylonische Talmoed bestrijkt de periode van 200-500 na Christus. 

Het bijvoeglijk naamwoord Talmoedisch (ook gespeld Talmudisch) betekent: overeenkomend met, ontleend aan, gegrond op de Talmoed.

Een Talmoedist (ook gespeld Talmudist) is een Israëliet die de Talmoed aanneemt; beoefenaar van de Talmoed.

Jezus in de Talmoed

In de Talmoed schijnen enkele verwijzingen naar Jezus voor te komen: plaatsen waarin over ‘Yeshu’ gerept wordt. Deze verwijzingen zijn echter omstreden, omdat er van meerdere Yeshu's spraken is en geen van de beschrijvingen helemaal past bij Jezus. Eén verwijzing is wel belangwekkend. Het Talmoed-traktaat Sanhedrin vermeldde oorspronkelijk dat Yeshu de Nazarener aan de vooravond van Pesach werd opgehangen om de misdaad van het leiden van de Joden op een dwaalspoor. Deze verwijzing is in latere versies van de Talmoed weggelaten, waarschijnlijk om christenen geen grond voor vervolging te geven.[1]

Meer informatie

Babylonische Talmoed, in het Engels, op Halakhah.com

Michael Brown, The truth About the Talmud. Video gepubliceerd door gebruiker ASKDrBrown op Youtube.com, 26 april 2019. De auteur is een christenjood.

Bronnen

In dit artikel is op 11 november 2011 gebruik gemaakt van tekst uit: R.K. Kuipers' Encyclopaedisch Woordenboek, s.v. Talmoed enz. Amsterdam: Elsevier, 1918.  

C. Lindeboom, Bijbelgids, of Handleiding tot het verkrijgen van Bijbelkennis (Middelburg: Stichting de Gihonbron, 2009; bewerking door J. Pluimers van de uitgave uit 1929), blz. 12-13. Hieruit is onder toestemming in maart 2012 tekst gebruikt.

Voetnoot