Zee

Uit Christipedia

De zee als verzameling van wateren, ter onderscheiding van het droge, is ontstaan op de derde dag van de schepping. In de toekomstige nieuwe schepping zal geen zee meer zijn.

Schepping

God heeft de zeeën gemaakt.

Ge 1:7 En God maakte dat gewelf en maakte scheiding tussen het water dat onder het gewelf is, en het water dat boven het gewelf is. En het was zo. Ge 1:8 En God noemde het gewelf hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de tweede dag. Ge 1:9 En God zei: Laat het water dat onder de hemel is, in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden! En het was zo. Ge 1:10 En God noemde het droge aarde en het samengevloeide water noemde Hij zeeën; en God zag dat het goed was. (HSV)

Ne 9:6  Gij zijt die HEERE alleen, Gij hebt gemaakt den hemel, den hemel der hemelen, en al hun heir, de aarde en al wat daarop is, de zeeën en al wat daarin is, en Gij maakt die allen levend; en het heir der hemelen aanbidt U. (SV)

Handelingen 4:24 Toen zij nu dit hoorden, verhieven zij eendrachtig hun stem tot God en zeiden: Heer, U bent het die gemaakt hebt de hemel en de aarde en de zee en alles wat daarin is; (TELOS)

In het laatste bijbelboek ziet Johannes een engel zweren bij God, die de zee en wat daarin is geschapen heeft.

Opb 10:6 en zwoer bij Hem die leeft tot in alle eeuwigheid, die de hemel heeft geschapen en wat daarin is en de aarde en wat daarop is en de zee en wat daarin is, dat er geen uitstel meer zal zijn; (TELOS)

Middellandse Zee

De Middellandse Zee heet in de Schrift "de Grote Zee". Deze zee met haar kust is Israëls westelijke grens is (Num. 34 : 6). De zee is door de Heere Zelf „met deuren afgesloten, toen zij bruisend uit de moederschoot kwam" (Job 38 : 8); de zee, wier water de Heere „verzamelt als in een lederen zak" (Ps. 33 : 7).

Macht

Dat de macht van de zee groot is, blijkt bij vloedgolven en als de golven door de wind worden opgezweept. Maar God is machtiger.

Ps 93:4 De HEERE in de hoogte is machtiger dan het bruisen van machtige wateren, de machtige golven van de zee. (HSV)

Jes 51:15 Want Ik ben de HEERE, uw God, Die de zee opzweept, zodat zijn golven bruisen, HEERE van de legermachten is Zijn Naam. (HSV)

Ps 46:2 (46:3) al beeft de aarde, wij kennen geen angst, al wankelen de bergen daar diep in de zee. Ps 46:3 (46:4) Laat het water woeden, de vloed schuimen, en de bergen schokken onder dit springtij. (WV95)

Enorm hoge golven
"In Hawaï zijn enorme golven over huizen en bedrijfspanden gespoeld. Een bruiloft in Kailua-Kona, op het meest zuidelijke eiland, viel bijna in het water. De golven van afgelopen weekend waren meer dan 6 meter hoog en kwamen door een combinatie van sterke zuidelijke deining, vloed en stijgende zeespiegels door klimaatverandering, zegt de meteorologische dienst." — NOS.nl, nieuwsbericht 19 juli 2022.

Stijging

Tussen 2003 en 2008 steeg de zeespiegel ongeveer 3 millimeter per jaar. Smeltend poolijs droeg daar voor 40 procent aan bij[1]. Het internationale klimaatpanel IPCC voorzag in 2007 een zeespiegelstijging van 18 tot 59 centimeter in deze eeuw. Maar in 2011 kwam naar voren dat de zeespiegel meer en sneller stijgt dan eerder was aangenomen. Tot het jaar 2100 moet rekening worden gehouden met een stijging van 0,9 tot 1,6 meter, vooral als gevolg van het steeds sneller smeltende poolijs[1].

Zinnebeeld

In de Schrift wordt de zee gebruikt als zinnebeeld of gelijkenis van de woelige volkerenmassa, van rusteloze mensen.

Jes 57:20  Doch de goddelozen zijn als een voortgedreven zee, want die kan niet rusten, en haar wateren werpen slijk en modder op.  Jes 57:21  De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede. (SV)

In Daniël 7 ziet Daniël vier beesten uit de zee oprijzen. De beesten stellen wereldrijken voor. Het Beest uit Openbaring 13 rijst op uit de zee, aan welks oever de Draak (de satan) staat.

Toekomst

Eindtijd. In de eindtijd zal het bruisen van zee en watergolven de volken der aarde benauwd en radeloos maken (Luc. 21:25). Vergelijk ook Ps. 46:1-11, 93:1-5.

Lu 21:25  En er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid door het bruisen van zee en watergolven, (TELOS)

Schilderij van Andreas Achenbach (1815-1910)

In dezelfde eindtijd zal de zee enige tijd zonder wind zijn.

Opb 7:1 Hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde, die de vier winden van de aarde vasthielden, opdat er geen wind zou waaien over de aarde, noch over de zee, noch over enige boom. (TELOS)

In de eindtijd zal ook de zee getroffen worden door de oordelen van God. "Iets als een grote berg" zal in de zee terechtkomen en het derde deel van de zee zal bloed worden, een derde deel van de zeedieren zullen sterven en het derde deel van de schepen zal vergaan.

Opb 8:8 En de tweede engel bazuinde, en iets als een grote berg, brandend van vuur, werd in de zee geworpen; en het derde deel van de zee werd bloed, Opb 8:9 en het derde deel van de schepselen in de zee, die zielen hadden, stierf, en het derde deel van de schepen verging. (TELOS)

De toekomstige nederwerping van de duivel uit de hemel op aarde zal gevolgen voor de zee hebben.

Opb 12:12 ... Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u neergekomen met grote grimmigheid, daar hij weet dat hij weinig tijd heeft. (TELOS)

Nadat een derde deel van de zee getroffen is, zal de zee later geheel getroffen worden.

Opb 16:3 En de tweede goot zijn schaal uit op de zee, en zij werd bloed als van een dode, en elke levende ziel, alles wat in de zee is stierf. (TELOS)

De volgende video toont de rampzalige gevolgen van de inslag van een komeet in de zee. Steden worden weggevaagd als de zee zich huizenhoog verheft en op het land aanstormt.


Where will you be if the world turns like this?. Upload dd. 5 nov. 2017 door Benj Talkshow op Youtube.com

Wij weten naar Gods belofte, waarvan de regenboog het teken is, dat de aarde niet meer door een zondvloed overstroomd zal worden, maar een grote tsunami als getoond in de video is niet uit te sluiten.

In de eindtijd zal de oproep klinken om God te eren, die (onder meer) de zee heeft gemaakt.

Opb 14:7 en hij zei met luider stem: Vreest God en geeft Hem heerlijkheid, want het uur van zijn oordeel is gekomen; en aanbidt hem die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen heeft gemaakt. (TELOS)

De grote stad Babylon zal met geweld neergeworpen worden en verwoest worden. Een sterke engel beeldde haar lot uit door een grote steen in de zee te werpen.

Opb 18:17 En iedere stuurman en iedere zeereiziger en de zeelieden en allen die op zee hun werk hebben, bleven in de verte staan. (...) Opb 18:19 En zij wierpen stof op hun hoofden en terwijl zij weenden en treurden, riepen zij de woorden: Wee, wee de grote stad, waarin allen die hun schepen op zee hadden, door haar kostbaarheid rijk werden; want in een uur is zij verwoest. Opb 18:21 En een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen en wierp die in de zee en zei: Zo zal de grote stad Babylon met geweld neergeworpen worden en zij zal geenszins meer gevonden worden. (TELOS)

Tweede opstanding. Na het duizendjarig rijk zal de tweede en laatste opstanding plaatsvinden. Dan zal de zee de zielen, die in de zee verdronken of geworpen zijn, als het ware teruggeven.

Opb 20:13 En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en de hades gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder naar zijn werken. (TELOS)

Geen zee meer. In de toekomst, na het duizendjarige vrederijk, schept God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dan zal er geen zee meer zijn.

Opb 21:1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. Opb 21:2 En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen van God, gereed als een bruid die voor haar man versierd is. (TELOS)

Muziekvideo

Oceans (Where My Feet May Fail)
Oceanen (waar mijn voeten kunnen falen)[2]

You call me out upon the waters
  U roept mij om op de wateren te komen
The great unknown where feet may fail
  Het grote onbekende, waar mijn voeten kunnen falen
And there I find You in the mystery
  En daar vind ik U in het verborgene
In oceans deep
  in oceanen diep
My faith will stand
  Mijn geloof zal standhouden

And I will call upon Your name
  En ik zal Uw naam aanroepen
And keep my eyes above the waves
  En mijn ogen boven de golven houden
When oceans rise
  Wanneer de oceanen oprijzen
My soul will rest in Your embrace
  zal mijn ziel rusten in Uw omhelzing
For I am Yours and You are mine
  Want ik ben van U en U bent van mij

Your grace abounds in deepest waters
  Uw genade vloeit over in diepe wateren
Your sovereign hand
  Uw soevereine hand
Will be my guide
  Zal mijn gids zijn
Where feet may fail and fear surrounds me
  Waar voeten kunnen falen en vrees mij omringt
You've never failed and You won't start now
  Hebt u nooit gefaald, ook nu niet

So I will call upon Your name
  Dus zal ik Uw naam aanroepen
Etc. zie boven

Spirit lead me where my trust is without borders
  Geest, leid mij waar mijn vertrouwen is zonder grenzen
Let me walk upon the waters
  Laat mij op de wateren lopen
Wherever You would call me
  Waar U mij ook roept
Take me deeper than my feet could ever wander
  Voer mij dieper dan waar mijn voeten ooit zouden kunnen dolen
And my faith will be made stronger
  En mijn geloof zal sterken worden gemaakt
In the presence of my Savior
  In de tegenwoordigheid van mijn Heiland

Oh, Jesus, you're my God!
  Oh, Jezus, U bent mijn God!

I will call upon Your name
  Ik zal Uw naam aanroepen
Keep my eyes above the waves
  Houd mijn ogen boven de golven
My soul will rest in Your embrace
  Mijn ziel zal rusten in Uw omhelzing
I am Yours and You are mine
  Ik ben van U en U bent van mij


Oceans (Where Feet May Fail). gezongen door Elenyi. iginal Song). Geüpload door Elenyimusic op Youtube.com, 13 okt. 2017.

Bron

A. Noordtzij, Joh. de Groot, Des Heeren heirscharen. Premieboek bij de N.C.R.V.-kalender 1938. Tekst van blz. 26, betreffende de Middellandse Zee, is onder wijziging verwerkt op 17 dec. 2020.

Voetnoten

  1. 1,0 1,1 Aldus de Arctische Raad in 2011. Deze Raad beschermt het milieu op de Noordpool.
  2. Vertaling door Kees Langeveld, 9 nov. 2018.