Zeventigste jaarweek van Daniël

Uit Christipedia

De zeventigste jaarweek van Daniël is een toekomstige periode van zeven jaar, waarvan de profeet Daniël spreekt.

Israël. Zoals de 69 jaarweken betrekking hadden op Israël, zo zal ook de laatste jaarweek betrekking hebben op Israël.

Verdeling

Het tijdvak van de laatste jaarweek bestaat uit twee helften. Elke helft is dus 3,5 jaar lang = 42 maanden (Op 11:2; 13:5) = 1260 dagen (Op.11:3; 12:6; vgl. Dn.12:11v.) = 'een tijd, tijden en een halve tijd' (= 3 1/2 jaar; Dn.7:25; 12:7; Op.12:14).

De tweede helft van de jaarweek is een tijd van grote verdrukking voor Israël (zie Grote Verdrukking).

In deze jaarweek van Daniël worden gelukkig nog veel mensen behouden.

Aanvang 1e helft

De 70e jaarweek begint met de bekrachtiging van het verbond (Dan. 9:27).

Da 9:27  Hij zal voor velen het verbond versterken, één week [lang]. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste. (HSV)

Er wordt een sterk zevenjarig verdrag gesloten. Tussen wie? Waarschijnlijk tussen het herstelde Romeinse rijk (het verenigde Europa), en Israël. Mogelijk staat Israël dan al onder het bewind van de Valse Profeet, het Beest uit de aarde[1]. Sommige uitleggers denken dat genoemd verdrag hetzelfde is als het "verbond met de dood" in Jes. 28.

Jes 28:18  Dan zal uw verbond met de dood tenietgedaan worden, uw verdrag met het rijk van de dood zal geen stand houden. Trekt de [alles] wegspoelende gesel voorbij, dan zult u door hem afgeranseld worden. (HSV)

Halverwege de week

Na 3½ jaar, halverwege de jaarweek, komt er een eind aan de opnieuw ingevoerde offerdienst in de herbouwde tempel te Jeruzalem (Dan. 9:27, boven aangehaald). In de tempel van God zal een afgodsbeeld worden geplaatst, Hem een gruwel. Het is het beeld van het Beest (de Romeinse heerser), een beeld dat zal kunnen spreken.

Dit gruwelbeeld geeft God aanleiding om een verwoester te zenden. Vandaar de uitdrukking ‘de gruwel der verwoesting’ (Matt. 24:15), d.i. de afgod die verwoesting tot gevolg zal hebben. De verwoester komt uit het Noorden, in de oudtestamentische profetie genoemd Assur, oftwel "de koning van het Noorden", die de roede van Zijn toorn is (Jes. 10:5; Dan. 11:40-45; 12:11).

Jes 10:5 Wee den Assyrier, [die] de roede Mijns toorns is, en Mijn grimmigheid is een stok in hun hand! Jes 10:6  Ik zal hem zenden tegen een huichelachtig volk, en Ik zal hem bevel geven tegen het volk Mijner verbolgenheid; opdat hij den roof rove, en plundere de plundering, en stelle het ter vertreding, gelijk het slijk der straten. (SV)

Wat ook halverwege de jaarweek schijnt te gebeuren is de nederwerping van de satan uit de hemel. Na zijn nederwerping gaat hij de Vrouw van het weggerukte kind vervolgen. Zij vlucht vervolgens naar de woestijn, waar zij 3½ jaar wordt bewaard. Zie Opb. 12.

Opb 12:13  En toen de draak zag dat hij op de aarde neergeworpen was, vervolgde hij de vrouw die de mannelijke zoon gebaard had. Opb 12:14  En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven, opdat zij in de woestijn zou vliegen naar haar plaats, waar zij gevoed wordt een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. (Telos)

Tijdrekenkundige duiding

Er zijn drie tijdrekenkundige verklaringen van de laatste jaarweek:

  1. de jaarweek is vervuld in de 1e eeuw. Met de verwoesting van Jeruzalem hield de offerdienst op.
  2. de jaarweek zal vervuld worden in de toekomst en eindigen met de glorieuze wederkomst van Christus in de wereld
  3. de jaarweek heeft een voorvulling gehad in de eerste eeuw en zal een eindvervulling hebben in de toekomst, vóór Christus' wederkomst in de wereld.

Bij de duidingen 2 en 3 rijst de vraag: hoe past de jaarweek in het oordeelstijd die het boek Openbaring tekent? Veel uitleggers menen dat de jaarweek begint met de opening van het 1e apocalyptische oordeelszegel; andere[2], dat de eerste vijf oordeelszegels aan de jaarweek voorafgaan. Bij de zesde zegel erkennen de mensen:

"Opb. 6:16 .. verbergt ons voor het aangezicht van Hem die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam; Opb 6:17  want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?" (Telos)

Meer weten

De grote verdrukking | Ds. Th. Niemeijer | Seminar Bijbelse Toekomstverwachting | Deel 3. Youtube.com: De Schuilplaats, 12 juni 2022. Duur: ca. 70 min. Voordracht door de predikant Theo Niemeijer.

Kees Abspoel, Verborgen strijders. Met een voorwoord van Bram Krol. Zeewolde / Den Haag: Christelijke Uitgeverij Initiaal, 1998. Aantal pagina's: 311. Fictief verhaal geschreven door een Nederlandse schrijver en gebaseerd op de Bijbelse profetieën over de Opname van de gemeente en de jaarweek van Daniël. Het verhaal vertelt 'hoe het zou kunnen gebeuren'. De hoofdpersoon is Mike, die na de Opname tot geloof komt. Met gelovige vrienden, die evenals hij het nummer van het Beest afwijzen, zoekt hij zijn toevlucht in de Biesbosch, bij Dordrecht. Later verblijft hij in Duitsland en Drenthe. Ze zien de Bijbelse profetieën in vervulling gaan.

Engelstalig

Will the church go through the tribulation? [Segment 1 of 3]. Youtube.com: Prophecies of Revelation, 5 sept. 2009. Duur: 6 min. 7 sec. Uiteenzetting door Ed Hindson. (De video is een opname van een tv-scherm, met hinderlijk achtergrondgeluid).

Doug Stauffer: Salvation in the Tribulation. Youtube.com: Prophecy Watchers, 11 aug. 2015. Gesprek van gastheer Gary Stearman met Doug Stauffer over redding tijdens de zeventigste jaarweek van Daniël. Engelstalig. Duur: 28 min. 29 sec.

Brent Miller Jr.: The Coming Convergence. Youtube.com: Prophecy Watchers, 17 maart 2017. Vraaggesprek met producent Brent Miller Jr., die een film gemaakt over de zeventigste jaarweek van Daniël.

Voetnoten

  1. Hugo Bouter e.a., 'De dingen die spoedig moeten gebeuren', in: Rechtstreeks, jrg. 20, nr. 11 - november 2023.
  2. Onder wie Bill Salus, in: https://www.youtube.com/watch?v=A+46dg4pOZc, publicatiedatum 23 jan. 2023.